Personuppgifter och dataskyddsombud

Detta integritetsmeddelande förklarar hur Region Jönköpings län samlar in och hanterar dina personuppgifter, varför vi gör detta och hur du kan utöva dina rättigheter.

Integritetsmeddelandet riktar sig till dig som är:

 • Vårdsökande och patient
 • Student
 • Resenärer i kollektivtrafiken
 • Förtroendevald
 • Arbetssökande
 • Deltagare i upphandling
 • Kontaktperson eller annan intressent i förhållande till Region Jönköpings län
 • Fotograferad eller med i en video
 • Deltagare i forskningsprojekt
 • Deltagare i näringslivsprojekt
 • Mottagare av information och nyhetsbrev
 • Personer som kontaktar oss

Vem är personuppgiftsansvarig?

Inom Region Jönköpings län är varje nämnd och styrelse personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom respektive verksamhet.

Personuppgiftsansvariga är:

 • Regionstyrelsen
 • Nämnden för folkhälsa- och sjukvård
 • Nämnden för trafik och infrastruktur
 • Nämnden för arbetsmarknads, attraktivitet och näringsliv
 • Patientnämnden
 • Samtliga med org.nr. 232100-0057

Webbsida med kontaktuppgifter till Region Jönköpings län

Vad är en personuppgift?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet är personuppgifter. Exempel på personuppgifter kan vara personnamn, personnummer, mailadress och postadress. Likaså är foton och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator personuppgifter även om inga namn nämns, liksom elektroniska identiteter; exempelvis ip-nummer.

Vad är en behandling?

Med behandling menas alla åtgärder som kan vidtas beträffande personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej. Exempel på behandling är insamling, registrering, organisering, strukturering, arkivering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Region Jönköpings län har flera behov av att behandla personuppgifter, exempelvis inom vården och inom skolverksamheten. Nedan följer en beskrivning över hur Region Jönköpings län samlar in dina personuppgifter, för vilka ändamål vi behandlar personuppgifterna och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta.

Vårdsökande och patient

Varje gång du besöker eller kontaktar någon vårdenhet i Region Jönköpings län behandlas dina personuppgifter. Personuppgifterna behövs för att kunna ge dig en god, säker och trygg vård. Personuppgifterna används också för att administrera och förbättra Region Jönköpings läns verksamhet. Dessutom kan personuppgifter behandlas i nationella kvalitetsregister och biobanksregister. Personuppgifter samlas huvudsakligen in direkt från dig. Vissa uppgifter kom dock från externa källor, exempelvis uppgift om folkbokföring hämtas direkt från skatteverket. Vi kan även komma att ta del av uppgifter om dig från andra vårdgivare.

Behandlingen av dina personuppgifter för vårdändamål är nödvändig för att fullgöra Region Jönköping läns rättsliga förpliktelse att tillhandahålla en god och säker vård. Den personal som behandlar dina personuppgifter omfattas av straffsanktionerad tystnadsplikt.

Webbsida med fördjupad information om Region Jönköpings län personuppgiftsbehandling i sjukvårdsverksamhet

Student

När du är elev på en gymnasieskola eller en folkhögskola i Region Jönköpings län registreras dina personuppgifter i olika register. Personuppgifterna behövs för att kunna tillhandahålla dig dina studier. Personuppgifterna används också för att administrera och förbättra Region Jönköpings län verksamhet. För att skydda din integritet följer Region Jönköpings län de bestämmelser som finns i offentlighets- och sekretesslagen, skollagen, dataskyddsförordningen samt de bestämmelser som Integritetsskyddsmyndigheten utfärdar.

Webbsida med fördjupad information om Region Jönköpings län personuppgiftsbehandling i skolverksamhet

Resenärer i kollektivtrafiken

I samband med att du reser i kollektivtrafiken eller använder andra tjänster som Jönköpings Länstrafik erbjuder behandlas de personuppgifter om dig som är nödvändiga för att tillhandahålla dessa tjänster. För att skydda din integritet följer Region Jönköpings län de bestämmelser som finns i offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddsförordningen samt de bestämmelser som Integritetsskyddsmyndigheten utfärdar.

Jönköpings Länstrafiks webbsida med fördjupad information om Region Jönköpings län personuppgiftsbehandling hos Jönköpings Länstrafik (Extern länk)

Förtroendevald

Då Region Jönköpings län är en politiskt styrd organisation behöver personuppgifter om förtroendevalda behandlas. Så sker för att hantera bl.a. nämnd- och styrelseadministration. Exempelvis behöver personuppgifter behandlas för att skicka ut beslutsunderlag, skriva protokoll, hantera uppgifter för arvode samt hantera administration kring deltagande i konferenser, kurser och företrädande vid stämmor.

Personuppgifter som behandlas för ovan angivna ändamål är namn, personnummer, kontaktuppgifter, adress, partibeteckning samt politiskt uppdrag och titel. Den lagliga grunden för behandling är uppgift av allmänt intresse.

Personuppgifter för förtroendevalda kan även komma att behandlas för ändamålet att marknadsföra och informera om regionens verksamhet. Bl.a. finns en publicerad förteckning av samtliga förtroendevalda politiker på Region Jönköpings läns hemsida. Uppgifter som behandlas för angivet ändamål är namn, kontaktuppgifter, partibeteckning, politiskt uppdrag, titel och bild.

Den lagliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. För att publicera din bild i ovan nämnda förteckning krävs dock ditt samtycke.

Arbetssökande

Vid ansökan om anställning i Region Jönköpings län behandlas personuppgifter som inhämtas från dig som exempelvis namn, personnummer, adress, cv, intyg och uppgifter i ditt personliga brev. Region Jönköpings län kan även komma att samla in uppgifter om dig genom referenstagning, arbetsprov och andra tester samt från myndigheter exempelvis rörande legitimation för vissa yrken. Personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott behandlas när så krävs, bland annat när behandlingen är nödvändig för att utföra kontroller som får ske enligt lag eller som krävs av säkerhetsskäl. Om Region Jönköpings län anlitat rekryteringsföretag kan uppgifter både samlas in och överföras därifrån.

Region Jönköpings län behandlar personuppgifterna i syfte att utvärdera om vi kan erbjuda dig en anställning. De rättsliga grunderna för behandling är fullgörelse av uppgifter av allmänt intresse och rättsliga förpliktelser.
Region Jönköpings län behandlar endast känsliga uppgifter om du som sökande uttryckligen har lämnat ditt samtycke till behandlingen, till exempel inom ramen för hälsokontroll vid nyanställning. Vid rekrytering till chefsposition lämnas uppgifter om sökande till berörda fackliga organisationer och i övrigt när det föreligger en rättslig förpliktelse i exempelvis lagen om anställningsskydd.

Du kan också lämna dina personuppgifter till Region Jönköpings län för att ansöka om en praktikplats eller i samband med att du gör en intresseansökan till oss. Region Jönköpings län behandlar personuppgifterna i syfte att utvärdera om vi kan erbjuda dig en praktikplats eller en anställning hos oss och eventuellt administrera din anställning eller din praktikplats. De rättsliga grunderna för behandling är fullgörelse av uppgifter av allmänt intresse och rättsliga förpliktelser.

Deltagare i upphandlingar

Region Jönköpings län kan komma att behandla dina personuppgifter i samband med en upphandling, till exempel när en potentiell leverantör lämnar ut en lista över medarbetare eller konsulter till oss. Dessa personuppgifter kan omfatta namn, personnummer, adress, e-post, cv, intyg eller andra uppgifter som kan vara relevanta i samband med upphandlingen. Behandlingen genomförs i syfte att granska leverantörens anbud utifrån Region Jönköpings läns krav och dokumentera anbudsprocessen.
De rättsliga grunderna för behandling är fullgörelse av uppgifter av allmänt intresse och rättsliga förpliktelser.

Kontaktpersoner

Region Jönköpings län behandlar namn, e-post, telefonnummer och andra personuppgifter om dig som är kontaktperson eller anställd hos en av våra leverantörer, samarbetspartner eller annan offentlig verksamhet. Vi gör detta i syfte att ingå, administrera och fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören, affärspartnern eller den offentliga verksamheten. De rättsliga grunderna för behandling är fullgörelse av uppgifter av allmänt intresse och rättsliga förpliktelser.

Personer på fotografier och videor

I vissa sammanhang, som till exempel under ett evenemang, kan Region Jönköpings län komma att ta fotografier eller spela in videor och publicera dem på regionens webbplats www.rjl.se eller på andra webbplatser som administreras av Region Jönköpings län samt i sociala medier. Sådana fotografier och videor kan visa personer och innehålla personuppgifter. De rättsliga grunderna för behandling är fullgörelse av uppgifter av allmänt intresse eller ditt samtycke.

Deltagare i forskningsprojekt

Region Jönköpings län deltar aktivt i en rad viktiga forskningsprojekt. Om dina personuppgifter har registrerats av Region Jönköpings län kan de därför komma att användas för forskning. Om forskningen omfattar känsliga personuppgifter kommer den endast genomföras om den har godkänts av en etikprövningsmyndighet. Inom ramen av detta forskningsarbete kan vi även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter som är med i forskningsprojektet, som exempelvis ett universitet. De rättsliga grunderna för behandling är fullgörelse av uppgifter av allmänt intresse eller ditt samtycke.

Deltagare i näringslivsprojekt

Om du deltar i ett av Region Jönköpings läns näringslivsprojekt kommer vi att behandla uppgifter som ditt namn, e-post, telefonnummer och andra uppgifter som är relevanta i sammanhanget. Om du är enskild näringsidkare kan vi även behandla ditt personnummer. Detta gör vi för att kunna genomföra, administrera och dokumentera projektet. De rättsliga grunderna är att behandling är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.
Mottagare av enkätundersökningar och annan information
Region Jönköpings län kan komma att behandla dina personuppgifter i samband med att vi kontaktar dig med enkätundersökningar eller med information om vad som händer inom regionen. Dessa personuppgifter kan omfatta namn, adress, e-post och telefonnummer. Region Jönköpings län behandlar personuppgifterna i syfte att följa upp och kvalitetssäkra vår verksamhet och för att informera dig om viktiga nyheter. De rättsliga grunderna för behandling är fullgörelse av uppgifter av allmänt intresse.

Personer som kontaktar oss

När du kontaktar Region Jönköpings län kan vi komma att behandla uppgifter som ditt namn, e-post, telefonnummer och andra uppgifter som du lämnar till oss. Vi kan till exempel föra över de uppgifter som du lämnar till oss i ett ärendehanteringssystem. Detta gör vi för att hantera din förfrågan och då det krävs enligt lag. De rättsliga grunderna för behandling är fullgörelse av uppgifter av allmänt intresse och rättsliga förpliktelser.

Personuppgifter i allmänna handlingar

Region Jönköpings län kommer att behandla personuppgifter som finns dokumenterade i allmänna handlingar. Det sker i samband med att information arkiveras, bedöms inför utlämnande och lämnas ut. De lagliga grunderna för behandling är fullgörande av rättslig förpliktelse enligt offentlighetslagstiftningen samt utförande av uppgifter för arkivändamål av allmänt intresse.

Hur länge sparar Region Jönköpings län personuppgifter?

Personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar. Personuppgifter av ringa eller tillfällig betydelse raderas då de inte längre är aktuella enligt gällande gallringsbeslut för Region Jönköpings län.

Vilka lagringstider som gäller för behandling av personuppgifter finns dokumenterade i Region Jönköpings läns informationshanteringsplan.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

I de situationer det är nödvändigt för att Region Jönköpings län ska kunna bedriva regionens verksamhet delar vi dina personuppgifter med andra. Det kan exempelvis vara leverantörer som behandlar personuppgifter på Regionens uppdrag och instruktioner. I dessa fall blir leverantören personuppgiftsbiträden till oss. När personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Region Jönköpings län har samlat in informationen.

Region Jönköpings län delar även dina personuppgifter med företag eller andra organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga. När dina personuppgifter delas med självständigt personuppgiftsansvariga sker det endast för att Region Jönköpings län ska kunna uppfylla regionens uppdrag, eller för att vi är skyldiga att göra det enligt lag. Exempelvis kan dina personuppgifter lämnas till socialstyrelsens medicinska födelseregister, patientregister och cancerregister. Vården kan också behöva lämna ut personuppgifter exempelvis till polisen och socialtjänsten om det behövs för en utredning.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Region Jönköpings län strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter i Sverige eller inom EU/EES. Ibland kan Region Jönköpings län dock vara tvungna att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES, exempelvis om vi delar dina personuppgifter med en leverantör som är etablerad eller lagrar personuppgifterna i ett land utanför EU/EES.

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar Region Jönköpings län alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallade lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Hur skyddas dina uppgifter?

Region Jönköpings län värnar om din integritet. Region Jönköpings län arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Offentlighetsprincipen

Region Jönköpings län omfattas av offentlighetsprincipen, vilket bland annat innebär att meddelanden som skickas till oss normalt blir allmänna handlingar. Region Jönköpings län är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, såvida inte uppgifterna omfattas av sekretess. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler kan även innebära begränsningar i vissa av dina rättigheter avseende dina personuppgifter.

Vad har du för rättigheter?

Såsom fysisk person, med personuppgifter som behandlas av Region Jönköpings län, har du flertalet rättigheter avseende dina personuppgifter. Nedan beskriver vi vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dessa rättigheter i samband med Region Jönköpings läns behandling av dina personuppgifter.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Om du önskar information om vilka personuppgifter Region Jönköpings län behandlar om dig kan du alltid begära detta i form av ett registerutdrag.

Ansök om registerutdrag på webbsidan Begäran om registerutdrag

Rätt till rättelse

Om du uppmärksammar felaktig, missvisande eller icke-komplett information om dig själv kan du begära rättelse.

Rätt att bli raderad

I vissa situationer har du rätt att begära att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”), till exempel om dina personuppgifter har behandlats olagligt. Du kan dock inte få dina uppgifter raderade om det finns rättsliga skyldigheter eller rättigheter för oss att behålla uppgifterna eller om behandlingen sker i enlighet offentlighets- och sekretesslagen.

Rätt till begränsning

I vissa situationer har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Om du exempelvis bestrider att personuppgifterna Region Jönköpings län behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid Region Jönköpings län behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Rätt till dataportabilitet

Om du självmant lämnat uppgifter till oss har du i vissa situationer rätt att få ut och använda dina uppgifter på annat håll (”rätten till dataportabilitet”). Vid dessa tillfällen har Region Jönköpings län en skyldighet att underlätta en sådan överflyttning av uppgifterna. En förutsättning är att Region Jönköpings län behandlar personuppgifterna med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig. Personuppgifterna kommer då att lämnas ut i ett användbart format.

Rätt till invändning

I vissa fall har du rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Om sådan omständighet föreligger får Region Jönköpings län endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas.

Återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke.

Klagomål

Om du är missnöjd med Region Jönköpings läns behandling av dina personuppgifter kan du inge ett klagomål till Region Jönköpings län eller till Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur utövar du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av rättigheterna (utöver registerutdrag) är du välkommen att kontakta Region Jönköpings läns Dataskyddsombud. Om du istället vill lämna klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (Extern länk). Där finns också mer information om dataskyddsförordningen.