Psykologstudenter tog fram metod för arbetsprover

Psykologstudenterna Johanna Liljenström och Patrik Ljungqvist har under sin VFU-tid i Region Jönköping tagit fram en metod för att genomföra arbetsprover vid rekrytering av bland annat psykologer.
Psykologstudenterna Johanna Liljenström och Patrik Ljungqvist har under sin VFU-tid i Region Jönköping tagit fram en metod för att genomföra arbetsprover vid rekrytering av bland annat psykologer. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings läns satsning på kompetensbaserad rekrytering som metod, ökar också intresset för att använda arbetsprover. Det är fullt möjligt att låta till exempel psykologer göra arbetsprov vid rekrytering i form av fallvinjett eller rollspel, visar en studie av psykologstudenter.

En svetsare kan få svetsa fogar för att visa sin kompetens, en skådespelare får göra audition, en läkare kan bedömas utifrån förmågan att sy simulerade sår eller bemötandet vid patientkontakt.

Men hur bär man sig åt att skapa ett arbetsprov för en psykolog?

– Det är svårare att mäta eftersom det yrket handlar om att bygga upp en mellanmänsklig relation och förtroende. Men vi har kommit på bra sätt, säger psykologstudenterna Patrik Ljungqvist och Johanna Liljenström.

De läser termin 6 av 10 på psykologprogrammet i Göteborg och gjorde under hösten 2014 15 veckors VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på barn-och ungdomspsykiatriska kliniken i Jönköping, respektive barn- och ungdomshabiliteringen i Jönköping.

Studerat användningen av arbetsprov

På centrala personalavdelningens uppdrag har de studerat hur arbetsprover kan användas vid rekrytering av deras yrkesgrupp.

– Arbetsprover är ett verktyg i rekryteringsprocessen för att få en reell uppfattning om hur en sökande kommer att prestera på den tjänst som är aktuell. Arbetsprov uppfattas ofta positivt av sökande, som tycker att det ger en mer rättvis bedömning än kognitiva färdighetstester. Det handlar om att rekrytera rätt person till rätt roll. Felrekryteringar kostar mycket för en organisation, säger Patrik Ljungqvist.

Omfattande research

Patrik Ljungqvist och Johanna Liljeström har gjort ett omfattande researcharbete genom att läsa artiklar, intervjua rekryteringsföretag, arbetsförmedling, rekryterare på landets stora sjukhus, med mera.

– Arbetsprover för psykologer används inte idag, men de vi har pratat med har visat stort intresse. Vi har fått mycket kött på benen och tycker att vi har kommit på bra sätt hur arbetsprov kan användas, säger Johanna Liljenström.

Det handlar om fallvinjett och rollspel.

Fallvinjetten innebär att rekryteraren och medarbetarna tar fram en beskrivning av en vanlig problemställning i den aktuella verksamheten och samtidigt tänker igenom vilka frågor de vill ha svar på. Deras exempel är en fallbeskrivning från barn- och ungdomspsykiatrin och en patient som får ångest i sällskap med fler människor.

Frågor i tre steg

– Man kan sedan ställa frågan till den sökande ”vad drar du för slutsatser så här långt?”.   Då kan man följa hur personen resonerar, analysförmågan och den faktiska kunskapen, säger Johanna Liljenström.

I nästa steg är det dags att ge en bit information till, och då samtidigt låta den sökande bli motsagd av en annan medarbetare, för att se hur andra uppfattningar bemöts, vilket kan ge en bild av den personliga mognaden och flexibiliteten.

I ett tredje steg kan ny information komma som delvis motsäger den första, vilket den sökande då ska ta ställning till.

– Det handlar om att se om den sökandes svar känns bra och rimliga. För att komma bort från magkänslan finns det en bedömningsmall som hjälp hur man ska tänka efter intervjun, säger Johanna Liljenström.

Den här formen av arbetsprov tror hon skulle upplevas naturligt av psykologer som söker en tjänst.

– Under utbildningen diskuterar vi mycket utifrån olika fallvinjetter.

Får agera i rollspel

I rollspelet träder den sökande in i rollen som psykolog och agera i ett typiskt scenario. Det kan till exempel handla om att hjälpa en patient att hitta bra strategier, eller lära ut ångestkurvan.

– Här får man en uppfattning hur bra den sökande är på att till exempel skapa en relation, ha ett empatiskt förhållningssätt eller anpassa sin språkliga nivå. Fördelen är att det blir en mer direkt uppfattning, nackdelen är att det är svårare att standardisera. En del kan också vara obekväma i att spela en roll, vilket kan påverka prestationen, säger Patrik Ljungqvist.

Patrik Ljungqvist och Johanna Liljeström påpekar att de metoder de presenterar är mallar som går att använda som arbetsprover även för andra yrkesgrupper.

”Skapar ett värde”

– Jätteintressant. Detta är säkert något vi kan använda. De har skapat ett värde för vårt fortsatta arbete med kompetensbaserad rekrytering och möjligheten att använda arbetsprover, säger Inga-Lena Alm Larsson, organisationsutredare på centrala personalavdelningen.

Att låta psykologstudenter göra ett uppdrag under sin VFU-tid är en del i Region Jönköpings läns strategiska tänkande.

– Vi ser detta som ett steg i ett långsiktigt rekryteringsarbete att göra Jönköping mer attraktivt, säger Nina Bengtsson, psykolog och professionsansvarig för VFU-psykologerna.

Eftersom studenterna från Göteborg gör sin VFU-tid redan i termin sex, kan de inte göra självständiga klientarbeten.

Uppdrag för andra året

– Därför passar organisationspsykologiska uppdrag som detta. Jag har tidigare tagit upp behovet av projekt för psykologstudenter med centrala personalavdelningen. Förra året fick VFU-studenterna studera vad ett intelligenstest skulle kunna tillföra vid rekryteringen. I år har vi utvecklat detta till att titta på arbetsprover, säger Nina Bengtsson.

För Patrik Ljungqvist och Johanna Liljenström innebär det möjligheten att studera ett specifikt område under VFU-tiden.

– Vi har fått sätta oss in i hur organisationen fungerar. Dessutom har vi fått bra hjälp med att genomföra det, säger Johanna Liljenström.