Fastigheter och lokaler

Ny huvudentré, ny bussgata och förbättrade cykelvägar , Länssjukhuset Ryhov

Visualisering över hur huvudentrén på Länssjukhuset Ryhov ska se ut när den är klar.
Så här är det tänkt att den nya huvudentrén ska se ut när den är klar.  WHITE ARKITEKTER

I ett av våra största infrastruktursprojekt ska vi ska skapa en säker, attraktiv och tydligt utformad trafikmiljö på Ryhovsområdet. Syftet är att patienter, besökare och medarbetare ska få lätt att nå sjukhuset såväl till fots som cyklande, med buss eller bil.

Projekt i tre steg

Översiktsplanen för Ryhov visar på att det finns brister i områdets trafikmiljö. 2020 tog regionfullmäktige beslut om att åtgärda detta genom ett trestegsprojekt. 

 1. Ombyggnad av Psykiatrivägen till i huvudsak bussgata för en ny busslinje som passerar genom Ryhovsområdet, med två nya busshållplatser i jämnhöjd med hus D9 ”psykiatrihuset”.
 2. Ombyggnad av huvudentrén med en rad åtgärder för att separera de olika trafikslagen bättre och skapa större ytor.
 3. Förbättring av cykelvägarna på området med tydligare cykelstråk.

Det innebär bland annat:

 • Förbättring av trafikmiljö och tillgänglighet för kollektivtrafik på Ryhovsområdet.
 • Fördelning av den stora trafikbelastningen på Ryhovsområdet genom att försöka styra flödena bättre.
 • Minskning av konfliktpunkter och ökning av framkomligheten genom att separera olika trafikslag.
 • Ökning av åkkomfort och minskning av fallrisk genom rakare körväg för bussen och längre hållplatser.
 • Väderskydd av angöringen så att bussresenärer kan gå torrskodda in till huvudentrén.

Status för de olika stegen

Steg 1 och steg 3

Klara.

Steg 2: Ombyggnad av huvudentrén  

Några hållpunkter i tidsplanen

2023

 • Veckorna 39-52: Ombyggnad för att entré 10 ska tillgänglighetsanpassas inför stängningen av huvudentrén. Söder om det befintliga trapphuset ska en ny bro byggas vilket kommer att pågå samtidigt som entré 10 byggs om.
 • Veckorna 39-48: Samtidigt som ombyggnaden för entré 10 pågår görs  grundförstärkningsarbeten på parkeringsplanen, för att sedan bygga ut ytterligare på huvudplanet. Utbyggnaden på huvudplanet ger busstrafiken bättre förutsättningar och ytterligare korttidsparkeringar för besökare.

2024

 • Veckorna 2-40: Stängningen av huvudentrén är inte planerad i detalj ännu.
 • Oktober: Hela ombyggnaden av huvudentrén beräknas vara klar.
  •