Fastigheter och lokaler

Ny huvudentré, ny bussgata och förbättrade cykelvägar, Länssjukhuset Ryhov

Visualisering över hur huvudentrén på Länssjukhuset Ryhov ska se ut när den är klar.
Så här är det tänkt att den nya huvudentrén ska se ut när den är klar.  WHITE ARKITEKTER

I ett av våra största infrastruktursprojekt ska vi ska skapa en säker, attraktiv och tydligt utformad trafikmiljö på Ryhovsområdet. Syftet är att patienter, besökare och medarbetare ska få lätt att nå sjukhuset såväl till fots som cyklande, med buss eller bil.

Länssjukhuset Ryhov på 1177.se (Extern länk)

Det här ingår i projektet

Översiktsplanen för Ryhov visar på att det finns brister i områdets trafikmiljö. 2020 tog regionfullmäktige beslut om att åtgärda detta genom ett trestegsprojekt. 

 • Ombyggnad av Psykiatrivägen till i huvudsak bussgata för en ny busslinje som passerar genom Ryhovsområdet, med två nya busshållplatser i jämnhöjd med hus D9 ”psykiatrihuset”.
 • Förbättring av cykelvägarna på området med tydligare cykelstråk.
 • Ombyggnad av huvudentrén med en rad åtgärder för att separera de olika trafikslagen bättre och skapa större ytor.

Det innebär bland annat:

 • Förbättring av trafikmiljö och tillgänglighet för kollektivtrafik på Ryhovsområdet.
 • Fördelning av den stora trafikbelastningen på Ryhovsområdet genom att försöka styra flödena bättre.
 • Minskning av konfliktpunkter och ökning av framkomligheten genom att separera olika trafikslag.
 • Ökning av åkkomfort och minskning av fallrisk genom rakare körväg för bussen och längre hållplatser.
 • Väderskydd av angöringen så att bussresenärer kan gå torrskodda in till huvudentrén.

Status för de olika delarna

Ombyggnad av Psykiatrivägen och förbättring av cykelvägarna

Klara.

Ombyggnad av huvudentrén  

Några hållpunkter i tidsplanen 2024

 • Från vecka 14: I samband med den utvändiga ombyggnaden av huvudentrén behöver vi stänga ordinarie huvudentré under en stor del av 2024.

  För dig som patient och besökare innebär det att:
  FRÅN VECKA 14
  - får du gå in genom entré 10 som då blir tillfällig, huvudentré
    (entré 10 ligger cirka 100 meter från ordinarie huvudentré).
  - finns patientinformationen och Röda Korset-personalen tillfälligt utanför aulan
    (övrig verksamhet inne i ordinarie huvudentré fortsätter som vanligt).
 • Slutet av 2024: Den nya huvudentrén beräknas vara klar.