Fastigheter och lokaler

Akutmottagning, närakut, dagkirurgienhet, städcentral med mera, Höglandssjukhuset i Eksjö

Illustration över exteriör till akutmottagning och ambulansintag.
Den här vyn kommer vi att få se någon gång till sommaren 2025. ILLUSTRATION: TENGBOM

Nu pågår om- och tillbyggnad av husen 06 och 25. Husen ligger centralt på sjukhusområdet mellan hus 37 och hus 26. När bygget är klart sommaren 2025 kommer husen att rymma sådana verksamheter som kräver centralt läge – eller som många patienter lätt behöver kunna ta sig till – som exempelvis akutmottagning, närakut och dagkirurgi.

Det är ett viktigt och välbehövligt projekt. Behovet av investeringar för Höglandssjukhuset är och har varit stort. Det som inte nyligen är åtgärdat, inom ramen för Generalplan 2000, har stora brister. Det gäller såväl lokalutformning som vård- och arbetsmiljö. Om- och tillbyggnaden av hus 06 och 25 bidrar till att ge våra invånare ett långsiktigt, välfungerande sjukhus med lokaler som lätt kan anpassas till förändrade krav och framtida behov. De nya och funktionella lokalerna kommer också att bidra till en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare.

Lokalerna gynnar samarbete och effektiva flöden

Städcentralen på plan 2 har designats utifrån arbetsflöde och dess processer. Där kommer medarbetarna att kunna samlas tillsammans i ett nytt stort personalrum. Likaså skapas ett yteffektivt och tillgängligt omklädningsrumsplan med över 300 skåp, där lokal samordning är ägare och närservice sköter textilhanteringen.

På plan 3 kommer akutmottagningen och närakuten att kunna utöka sitt samarbete och på ett helt nytt sätt hjälpa patienter att få rätt vård utifrån behov, på rätt plats, i rätt tid. Dagkirurgienheten flyttar äntligen samman med operation på plan 4 där endast glasgångarna i hus 37 skiljer verksamheterna ifrån varandra. Detta innebär bland annat ett förbättrat flöde mellan daguppvaket och operation både före och efter operation. Framförallt ges verksamheten en stor möjlighet att utöka dagkirurgi tack vare ökningen av antalet DUVA-platser jämfört med idag.

Det här ska husen 06 och 25 innehålla

  • Plan 2: Omklädningsrum, städcentral, avfalls- och textilhantering, gods-, logistik- och teknikutrymmen.
  • Plan 3: Akutmottagning och närakut.
  • Plan 4: Preoperativt omhändertagande, narkosmottagning, ECT, daguppvakningsavdelning, dagkirurgiska enheten, akutsnittsal med tillhörande återupplivningsrum.
  • Plan 5: Fläktrum och teknikutrymmen.

Hållbarhet

All lokalplanering och projektering har som förutsättning att långsiktigt minska påverkan på miljön. Lokalerna ska vara flexibla och rummen utformas generellt. Lokalutformningen anpassas allt mer för att underlätta vårdhygien. Nya arbetsformer, exempelvis teamarbete, ställer nya krav på möteslokaler och expeditioner. Högre krav ställs också på driftsystemen för el, vatten, gas med mera.

Samverkansentreprenad

Region Jönköpings län har skrivit kontrakt med Peab som fick i uppdrag, att i samverkan med Region Jönköpings län, projektera och uppföra en om-och tillbyggnad av husen 06 och 25 på Höglandssjukhuset i Eksjö.

Samverkansentreprenad innebär ett arbetssätt där Region Jönköpings län och totalentreprenören Peab tillsammans med övriga entreprenörer, projektörer och andra nyckelaktörer samverkar för projektets bästa.

I samverkan för en bättre vårdbyggnad 
Projektets devis "I samverkan för en bättre vårdbyggnad" ska känneteckna hela projektet från förberedelser till byggtid och färdig byggnad.

Fakta om bygget

  • Del av generalplan: Om – och tillbyggnad av husen 06 och 25 är en del av etapp 6 i generalplanen för Höglandssjukhuset.
  • Klart: Sommare­n 2025.
  • Yta: Invändig ombyggnadsyta cirka 8 000 m2 exklusive evakueringar.
  • Kostnad: 299 miljoner kronor.
  • Entreprenör: Peab (samverkansentreprenad)