Välkommen till Region Jönköpings län

Välkommen till Region Jönköpings län

Vit text på röd bakrund som lyder: Välkommen till oss! #sverigesviktigastejobb

Grattis till ditt nya jobb! Vi är glada att du har valt att bli en av våra medarbetare.

Här har vi samlat mycket av det som du kanske är nyfiken på inför din första dag hos oss. Till exempel om Region Jönköpings län som organisation, dina förmåner och dina karriärmöjligheter. Och annat som är bra att känna till. 

I filmen berättar vi mer om vilka vi är och vad vi gör för länets invånare. 

Varmt välkommen till oss!

 

Utbetalning av lön

Du som är nyanställd ska själv anmäla ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister (Extern länk) så att lönen kan sättas in på ditt konto. Du loggar in med e-legitimation och registrerar valfri bank.

Grundlön betalas ut samma månad som du börjar på jobbet. Du som är timanställd får lönen utbetalad månaden efter.

Lönen betalas ut den 27:e i varje månad, men utbetalningsdatum kan förskjutas något beroende på hur det sammanfaller med helgdagar.

Som medarbetare i Region Jönköpings län får du din lönespecifikation digitalt, så kallad e-lönespecifikation. Med e-lönebesked får du tillgång till dina löneuppgifter via datorn istället för på papper hem i brevlådan. Du har då alla dina löneuppgifter samlade på ett och samma ställe. Lönebeskeden lagras via en Internettjänst och du kan titta på dem var du än befinner dig om du har tillgång till en dator med Internetuppkoppling.

Du anmäler dig genom inloggning och identifiering med hjälp av BankID eller e-legitimation. När du anmält dig får du ditt lönebesked via denna webbplats nästa gång. www.swedbank.se/edokument (Extern länk)

Information i samband med påskrift av ditt anställningsavtal

I samband med att du skriver på ditt anställningsavtal accepterar du att du tagit del av information om:

  • Meddelarfrihet och offentlighetsprincipen
  • Tystnadsplikt och sekretess
  • Basala hygienrutiner inom hälso- och sjukvård
  • Krigsplacering
  • Behandling av dina personuppgifter

Meddelarfrihet och offentlighetsprincipen

Meddelarfrihet innebär att alla offentligt anställda har en grundlagsfäst rätt att lämna uppgifter för publicering i massmedia. Detta kallas meddelarfrihet. Det finns också ett meddelarskydd, som innebär att det är förbjudet att efterforska vem som lämnat uppgifter till medierna och att journalister inte får röja vem meddelaren är. Det finns dock undantag från meddelarfriheten. För uppgifter som omfattas av hälso-och sjukvårdssekretess gäller ingen meddelarfrihet.

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och medierna har rätt till insyn i regionens verksamhet. Vem som helst får ta del av Region Jönköpings läns allmänna handlingar om de är offentliga. Den som vill ta del av en allmän handling behöver som huvudregel inte legitimera sig eller ange något skäl. Vissa uppgifter i allmänna handlingar kan vara sekretessbelagda. Begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar regleras i Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Tystnadsplikt och sekretess

Region Jönköpings Län är en myndighet och sekretessreglerna gäller för alla som arbetar hos oss. Detta innebär att du exempelvis inte får lämna ut patientuppgifter till utomstående. Varken muntligen, skriftligen eller på något annat sätt – om inte patienten själv har godkänt det eller om en sekretessbrytande bestämmelse tillåter det.

Det är ett brott att röja en uppgift som omfattas av sekretess, enligt 20 kap 3§ Brottsbalk (1962:700).

Tystnadsplikten och sekretessen gäller även om du slutar din anställning i regionen eller om du, utan att vara anställd, arbetar på uppdrag av regionen.

Basala hygienrutiner inom hälso- och sjukvård

De viktigaste åtgärderna för att förebygga smittspridning i vården är följsamhet till basala hygienrutiner och korrekt klädsel. Detta ska tillämpas av all personal i direkt och indirekt patientnära arbete och gäller anställda inom Region Jönköpings län samt hos privata vårdgivare inom vårdval. Arbetsledning på alla nivåer ansvarar för att hygien- och klädrutiner går att följa. Den anställde är skyldig att följa dem.

Du hittar all information om basala hygienrutinger på webbsidan Basala hygienrutiner inom hälso- och sjukvård - Region Jönköpings län-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se) (Extern länk)

Krigsplacering

Alla svenska medborgare, och övriga som är bosatta i Sverige, som är mellan 16 och 70 år omfattas av totalförsvarsplikten. Region Jönköpings län ingår i det som kallas för det civila försvaret, vilket har till uppgift att skydda civilbefolkningen och säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna upprätthålls. Det innebär att vi måste planera för hur vi ska fortsätta bemanna vår verksamhet och upprätthålla sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling även under svåra förhållanden som vid krigsfara eller krig.

Beslutet om krigsplacering ingår i ditt anställningsavtal. Att du blir krigsplacerad innebär inte att ditt anställningsavtal skrivs om, eftersom det räknas som en planeringsåtgärd att du ingår i krigsorganisationen. Med anledning av ovanstående kommer Totalförsvarets plikt- och prövningsverk behandla uppgift om ditt namn och personnummer i syfte att administrera Region Jönköpings läns krigsplaceringsregister. Om du redan är krigsplacerad hos en annan myndighet eller frivilligorganisation kan du bortse från detta.

Din chef kommer att gå igenom detta med dig under din första vecka.

Behandling av dina personuppgifter

Region Jönköpings Län (organisationsnummer 232100-0057) är arbetsgivare och personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom organisationen och där Region Jönköpings Län bestämmer ändamål och medel för behandlingen.

Vid anställning i Region Jönköpings Län behandlas personuppgifter som inhämtas från dig. Vidare inhämtas personuppgifter som behövs för att administrera anställningen från andra myndigheter som Skatteverket, Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen. De personuppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress, bankuppgifter, ansökningshandlingar, underlag för ersättningar och förmåner, omdömen, uppgifter om hälsa, uppgift om bisyssla och andra uppgifter som är relevanta för anställningen.

Dina personuppgifter behövs för att Region Jönköpings Län ska kunna fullgöra:

  • uppgifter av allmänt intresse
  • rättsliga förpliktelser, t.ex. inbetalning av arbetsgivaravgifter, skatt och pension,
  • anställningsavtal, t.ex. anmälan av bisyssla, tidsregistrering, anmälan av frånvaro samt

annan överenskommelse med dig, t.ex. avtal om anställningens upphörande.

Har du frågor om hur Region Jönköpings Län behandlar personuppgifter eller om dina rättigheter kan du vända dig till Region Jönköpings Läns dataskyddsombud:

Postadress: Region Jönköpings Län, Box 1024, 551 11 Jönköping

Tel: 010-241 00 00

E-post: dataskyddsombud@rjl.se

Som medarbetare i Region Jönköpings län gör du skillnad för många – på riktigt. Oavsett om du är sjuksköterska, ljudtekniker, lärare, ekonom eller har något annat av alla våra 100 yrken, har vi alla samma uppdrag – att bidra till att göra livet bättre, roligare och friskare för länets alla invånare.

I en stor organisation finns också stora möjligheter. Vi samarbetar över gränserna och lär av varandra. Det finns alltid något nytt att utforska för dig som är nyfiken. Hos oss är kompetensutveckling inte bara utbildning. Det är en del av det dagliga arbetet.

Kvalitet som strategi – vi utvecklar och förbättrar

I Region Jönköpings län arbetar vi med kvalitet som strategi. Det innebär att vi alla har två jobb – att göra ett bra jobb tillsammans med de vi finns till för, samtidigt som vi förbättrar våra arbetssätt och utbildar varandra såväl som framtidens medarbetare.

Genom att fasa ut det som inte skapar lika mycket värde, får vi mer tid och resurser över till att satsa på nya områden. Samtidigt skapar vi en arbetsplats där vi trivs, är stolta över vårt arbete och delaktiga i utvecklingen.

Och det är en strategi som har lönat sig. Vi är stolta över att vi ofta lyfts fram som ett föredöme både nationellt och internationellt.

Vi vill hälsa dig varmt välkommen som chef i Region Jönköpings län. Kanske är du en av våra medarbetare som nu tagit steget till att bli chef? Då är vi särskilt glada att du valt att fortsätta utvecklas i vår organisation.

Här kommer en hälsning till dig från regiondirektör Jane Ydman och två av våra nuvarande chefer, som berättar om hur de ser på ledarskap och rollen som chef i vår organisation.

Om Region Jönköpings län

Region Jönköpings län arbetar på invånarnas uppdrag och styrs av folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Vi har en omfattande verksamhet inom två huvuduppdrag: folkhälsa, sjukvård och tandvård samt regional utveckling och tillväxt.

Läs mer om vår organisation (rjl.se)

Sociala medier

Vill du lära känna oss och dina nya arbetskamrater? Följ våra konton i sociala medier för att ta del av vad som händer och få en inblick i arbetsvardagen för våra medarbetare.

Region Jönköpings län på Facebook (Extern länk)

Region Jönköpings län på Instagram (Extern länk)

Region Jönköpings län på LinkedIn (Extern länk)