Arbetsplatser

Habiliteringscentrum som arbetsplats

Alt-text
Hos oss får medarbetare använda sina styrkor och sin kreativitet i arbetet. Våra gemensamma insatser ska kännas meningsfulla och bidra till att individens vardag blir hanterbar. Foto: Johan W Avby

På habiliteringscentrum arbetar ungefär 150 personer med habilitering och till viss del rehabilitering för barn, ungdomar och vuxna. Barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen finns i Eksjö, Jönköping och Värnamo. Syncentralen samt hörselhabiliteringen och tolkcentralen för döva och hörselskadade finns i Jönköping.

Yrken hos oss

 • Arbetsterapeut
 • Audionom
 • Fysioterapeut/sjukgymnast
 • Hörselpedagog
 • Dataingenjör
 • Datainstruktör
 • Dietist
 • Informationsassistent
 • Kurator
 • Logoped
 • Läkare
 • Optiker
 • Psykolog
 • Sjuksköterska
 • Specialpedagog
 • Skrivtolk
 • Synpedagog
 • Teckenspråkslärare
 • Teckenspråks- och dövblindtolk
 • Verksamhetsutvecklare
 • Vårdadministratör

Det här får du arbeta med

Inom habiliteringscentrum träffar vi personer som har funktionsnedsättning av sådan art att de i ett långsiktigt perspektiv förväntas ha nytta av insatser på specialistnivå från tvärprofessionellt habiliteringsteam.

Habiliteringscentrum erbjuder insatser vid:

 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Varaktig motorisk funktionsnedsättning som personen har sedan födseln eller har fått under uppväxtåren. Det kan till exempel handla om funktionsnedsättning vid cerebral pares, ryggmärgsbråck eller muskeldystrofi.
 • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning
 • Förvärvad hjärnskada med varaktig kognitiv nedsättning motsvarande intellektuell funktionsnedsättning
 • Betydande synnedsättning, blindhet eller dövblindhet
 • Hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet, ljudkänslighet eller tinnitus samt andra hörselrelaterade funktionsnedsättningar

Vi utreder och diagnostiserar alla barn under fem år när det finns en autismfrågeställning.

Vi tillhandahåller också tolktjänster till personer som behöver teckenspråks-, dövblind-, skriv- eller TSS-tolkning (tecken som stöd).

Därför ska du arbeta hos oss

Hos oss får du arbeta i tvärprofessionella team med tydliga mål och med riktning framåt.

Du jobbar tillsammans med andra utifrån våra kärnvärden medskapande, meningsfullhet och kvalitet.

Du får vara med och utveckla verksamheten, och vi har regelbundna yrkesspecifika möten för att skapa en gemensam bas för din yrkesgrupp.

Varje yrkesgrupp arbetar också med omvärldsbevakning för att vi tillsammans alltid ska arbeta utifrån den senaste vetenskapen och de mest effektiva metoderna.

Du är garanterad en personlig kompetensutvecklingsplan utifrån klinikens övergripande strategiska kompetensutvecklingsplaner.

Utveckling av verksamheten

Klinikens utvecklingsarbete är indelat i sju processområden: flerfunktionsnedsättning, hörselnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning, motorisk funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, synnedsättning och tolk.

Processområdesledarna arbetar tillsammans med arbetsgrupper och klinikens verksamhetsutvecklare för utveckling och revidering av rutiner, metoder och vårdprogram. All personal avsätter tre halvdagar per termin för att kunna delta i detta arbete.

De flesta yrkesgrupper har en utsedd yrkesföreträdare som samordnar utvecklingsarbete och andra yrkesrelaterade frågor. All personal avsätter tre halvdagar per termin även för detta arbete.

Här finns vi

Barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen finns i Eksjö på Nannylundsområdet, i Jönköping på Länssjukhuset Ryhov och i Värnamo på Mossle-området. Syncentralen ligger på Länssjukhuset Ryhov, men ansvarar för hela länet. På samma sätt har hörselhabiliteringen och tolkcentralen för döva och hörselskadade sina lokaler på Länssjukhuset Ryhov men ansvarar för hela länet.