Habiliteringscentrum som arbetsplats

Alt-text
Hos oss får medarbetare använda sina styrkor och sin kreativitet i arbetet. Våra gemensamma insatser ska kännas meningsfulla och bidra till att individens vardag blir hanterbar. Foto: Johan W Avby

Habiliteringscentrum i Region Jönköpings län arbetar med habilitering för vuxna, barn och unga. Vi ansvarar även för syncentralen, hörselhabiliteringen och tolkcentralen för döva och hörselskadade.

Den här kompetensen söker vi

Vår verksamhet växer och därför behöver vi kontinuerligt förstärkning inom flera yrkesområden. De närmaste åren gäller det främst psykologer, kuratorer och läkare.

Yrken i regionen

Det här lovar vi dig

Hos oss får du arbeta i tvärprofessionella team med tydliga mål och alltid med riktning framåt.

Du jobbar tillsammans med andra utifrån våra kärnvärden medskapande, meningsfullhet och kvalitet.

Du får vara med och utveckla verksamheten, och vi har regelbundna yrkesspecifika möten för att skapa en gemensam bas för din yrkesgrupp.

Varje yrkesgrupp arbetar också med omvärldsbevakning för att vi tillsammans alltid ska arbeta utifrån den senaste vetenskapen och de mest effektiva metoderna.

Du är garanterad en personlig kompetensutvecklingsplan utifrån klinikens övergripande strategiska kompetensutvecklingsplaner.

Det här får du arbeta med

Habiliteringscentrum arbetar med personer med någon form av funktionsnedsättning. Vår självklara utgångspunkt är att funktionsnedsättningen inte är ett hinder hos individen utan för individen.

Vi vänder oss till personer som har

  • intellektuell funktionsnedsättning
  • varaktig motorisk funktionsnedsättning som är medfödd eller under uppväxtåren förvärvad såsom t.ex. cerebral pares, ryggmärgsbråck eller muskeldystrofi
  • neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning
  • förvärvad hjärnskada med varaktig kognitiv nedsättning motsvarande intellektuell funktionsnedsättning
  • betydande synnedsättning, blindhet eller dövblindhet
  • dövhet, hörselnedsättning, dövblindhet, ljudkänslighet, tinnitus eller andra hörselrelaterade funktionsnedsättningar.

Perspektivet är alltid både medicinskt, pedagogiskt, psykologiskt, socialt och tekniskt. Det gör att de närstående är en viktig samarbetspartner både när det gäller insatser och arbetssätt.

Vi utreder och diagnostiserar alla barn under fem år när det finns en autismfrågeställning.

Vi tillhandahåller också tolktjänster till personer som behöver teckenspråks-, dövblind-, skriv- eller TSS-tolkning (tecken som stöd).

De här yrkena finns hos oss

Totalt är vi cirka 120 medarbetare som jobbar tvärprofessionellt i team.

Hos oss finns många olika yrken representerade: arbetsterapeut, audionom, hörpedagog, dataingenjör, datainstruktör, dietist, informationsassistent, kurator, logoped, läkare, optiker, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska, specialpedagog, skrivtolk, synpedagog, syn- och hörselpedagog, teckenspråkslärare, teckenspråks-/dövblindtolk, tolksamordnare, verksamhetsutvecklare och vårdadministratör. 

Vi har alla det gemensamt att vi vill se möjligheterna och göra livet hanterbart och meningsfullt för dem vi är till för.

Det här värderar vi högt

Våra kärnvärden är medskapande, meningsfullhet och kvalitet. De leder oss i allt vårt arbete.

Medskapande

Hos oss är du medskapare i mötet med individen, i teamarbetet och i verksamhetens utveckling.

Medskapande handlar om att ta till vara människors vilja, förmåga och möjlighet att vara aktiv i, ta ansvar för och påverka sin situation. För oss är det viktigt att individen eller dennes företrädare finns med i hela processen – från planering och genomförande till uppföljning.

Meningsfullhet

Du kan känna att det är meningsfullt att arbeta hos oss.

Hos oss får alla medarbetare använda sina styrkor och sin kreativitet i arbetet. Våra gemensamma insatser ska kännas meningsfulla och bidra till att individens vardag blir hanterbar. Genom att stödja personens förståelse för och tillit till sig själv stärker vi förmågan att skapa mening och se möjligheter.

Kvalitet

Alla som möter oss ska tycka att våra insatser har god kvalitet.

Detta uppnår vi genom att arbeta i tvärprofessionella team och med specialistkunskap. Kvalitet handlar också om god tillgänglighet, gott bemötande, respektfullhet och lyhördhet i mötet med individen och för den enskildes livssituation.

Självklart är alla människors lika värde viktigt, och vi möter alla utifrån vars och ens unika livssituation och förutsättningar. Meningsskapande möten är A och O.

Så här utvecklar vi vår verksamhet

Vi har delat in kliniken i åtta processområden: neuropsykiatri, tolk, hörsel, syn, hjärnskada, flerfunktionsnedsättning, motorisk funktionsnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning.

Samtliga områden tar fram och reviderar processbeskrivningar, rutiner, metoder och riktlinjer utifrån ny evidens och nya överenskommelser.

Tillsammans med ledningsgruppen tar vi fram nyckeltal för följa resultat och kvalitet i processerna över tid och för att samordna klinikens omvärldsbevakning inom processområdet.

Här finns vi

Barn- och ungdomshabiliteringen och vuxenhabiliteringen finns i Värnamo, Eksjö och Jönköping.

Syncentralen, hörselhabiliteringen och tolkcentralen för döva och hörselskadade utgår ifrån Jönköping men vi har hela länet som arbetsområde.

Organisatoriskt tillhör habiliteringscentrum verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik i Region Jönköpings län.