Arbetsplatser

Operations och intensivvårdskliniken

Sjuksköterska på Länssjukhuset Ryhov
OP/IVA är en högteknologiskt avancerad specialistklinik. Vi samarbetar med många av sjukhusets andra kliniker och har alltid patientens bästa i fokus. Foto: Foto: Johan W Avby

Operations- och intensivvårdskliniken på Länssjukhuset Ryhov är en av sjukhusets största kliniker med cirka 340 medarbetare inom intensivvård, operationssjukvård, separat dagkirurgisk verksamhet, sterilteknisk verksamhet, smärtenhet och vårdadministration. Ambitionen är att vara en klinik i framkant och ett föredöme när det gäller kvalitet och arbetsmiljö. Områden vi arbetar aktivt med är arbetsmiljö, rekrytering och patientsäkerhet

Den här kompetensen söker vi

Vi behöver personal inom flera yrkesområden och söker dig som är 

 • anestesiläkare (specialist i anestesi och intensivvård)
 • smärtläkare
 • specialistsjuksköterska med inriktning anestesi, operation eller intensivvård
 • steriltekniker
 • undersköterska
 • vårdadministratör

Därför ska du jobba hos oss 

OP/IVA-kliniken är en arbetsplats med stora möjligheter till ett engagerande arbete, där du som medarbetare utvecklas och kan välja olika inriktningar inom samma klinik.

Som operationspersonal arbetar du inom alla opererande specialiteter vilket ger dig bred kunskap.

Du kommer till ett öppet arbetsklimat med ständig fokus på värdegrund och gott bemötande.

Du arbetar nära patienten utifrån ett empatiskt helhetstänk och får även samarbeta med andra kliniker.

Här får du mycket kunskap om medicintekniska apparater i vår högteknologiskt avancerade klinik.

Kliniken satsar på kontinuerlig rekrytering, utveckling och utbildning. Med en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö skapar vi en attraktiv arbetsplats för dig som arbetar här. 

Det här får du arbeta med

Vi ansvarar för den mest kvalificerade övervakningen av patienter inom akutsjukvården, dygnets alla timmar.

Arbetet med den medicintekniska utrustningen som respiratorer, infusionspumpar och dialysapparater, ställer stora krav på din kompetens inom anatomi, fysiologi, farmakologi, medicinsk teknik och inte minst etik.

I arbetet ingår också att informera närstående och bemöta deras reaktioner.

Medarbetare på vår klinik hjälper till vid akuta medicinska insatser inom sjukhuset som

 • hjärtstillestånd
 • traumalarm
 • anestesihjälp på endoskopienheten och vissa  röntgenundersökningar
 • stickhjälp för sjukhusets avdelningar
 • ECT-behandlingar
 • Sjuktransporter av svårt sjuka patienter eller vid överflyttningar mellan sjukhus.

 

Som vårdadministratör arbetar du med patientdokumentation, men du har också en viktig roll i det administrativa arbetet med väl fungerande övervaknings- och dokumentationssystem.  

Det här värderar vi högt

Vi har ett patientcentrerat arbetssätt och har både kompetens och möjlighet att fokusera på en patient åt gången. En god upplevelse för patienten i en svår situation är vårt fokus.

Patienterna på vår klinik ska få rätt vård och behandling i rätt tid utifrån sina behov.

Medarbetarens kompetensutveckling 

Som nyanställd hos oss får du en introduktion på normalt 4-8 veckor. Introduktionen anpassas efter dina förkunskaper och behov. Du har en eller två handledare som ansvarar för introduktionen. Vi arbetar hela tiden med att utveckla vårt mentorskap. 

För dig som är sjuksköterska erbjuder vi traineeprogram samt möjlighet att utbilda dig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön. Detta kallas för utbildningsanställning.

Det finns även möjlighet för sjuksköterskor att läsa till kandidatexamen, till viss del på arbetstid. Vi uppmuntrar också till fördjupningskurser inom anestesi, operation samt intensivvård och ser gärna att våra sjuksköterskor utvecklar sitt handledarskap av nya kollegor genom att studera Handledarutbildning I & II.

Vi bedriver ST-utbildning för läkare inom anestesi och intensivvård. Vi har även fokus på fortsatt kompetensutveckling efter specialistexamen för dig som är anestesiläkare. Detta sker genom utbyte med andra sjukhus, självstudier och kurser.

Vi förordar att undersköterskor får möjlighet att gå KY-utbildning inom operation, anestesi och IVA. Vi erbjuder också våra undersköterskor på steriltekniska enheten att studera till steriltekniker.

Så här arbetar vi 

På OP/IVA-kliniken arbetar vi i team. Vi har cirka 340 medarbetare med yrken som 

 • administrativ personal
 • anestesi/intensivvårdsläkare
 • specialistsjuksköterska inom anestesi och intensivvård
 • undersköterska.

Yrken i regionen

Operations- och intensivvårdskliniken är en central del av sjukhusets vård. Vi samarbetar om patienterna med personal från kirurgkliniken, kvinnokliniken, urologkliniken, ortopedkliniken samt öron-näsa-hals-kliniken.

Kliniken består av intensivvårdsavdelning, operationsavdelning samt mottagningar och konsultverksamhet. Vi har delat in kliniken i:

 • intensivvård
 • anestesi (narkos)
 • operationssjukvård
 • postoperativ vård (uppvakningsavdelning)
 • smärtbehandlingar
 • sterilteknisk verksamhet

Så här utvecklar vi vår verksamhet 

OP/IVA träffar regelbundet opererande kliniker på sjukhuset för att främja samarbetet. 

Vi har alltid dubbla narkossjuksköterskor på kvällar, nätter, helger och vid barnanestesier för hög patientsäkerhet och utbyte av kompetens.

Anestesiläkare arbetar alternerande mellan operation och intensivvårdsavdelningen. Vid behov stöttas primärjour av bakjour. De är alltid i beredskap.

Första året du arbetar som ST-läkare inom anestesi och intensivvård får du kunskap och färdigheter för att kunna hantera självständigt jourarbete.

OP/IVA har som mål att bidra till både personlig utveckling och verksamhetsutveckling. Vi värderar ett öppet klimat med gehör för den enskildes idéer och tillvaratagande av kunskaper vilket möjliggör utveckling och förbättringar. 

Vi strävar efter så få strukna operationer som möjligt, tidig operationsstart, hög och rätt kompetens inom alla yrkeskategorier och goda medicinska resultat med nöjda patienter. 

Här finns vi

Operations- och intensivvårdskliniken finns på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Organisatoriskt tillhör operations- och intensivvårdskliniken verksamhetsområde Kirurgisk vård i Region Jönköpings län.