Arbetsplatser

Infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov som arbetsplats

Vi är kunskapscentrum för infektionssjukdomar och ansvarar för att tillgodose flera viktiga behov för länets invånare. Kliniken agerar för att förhindra smittspridning, handlägger livshotande infektioner och utbildar framtida medarbetare inom kompetensområdet. För att fullgöra uppdraget är verksamheten indelad i slutenvård, öppenvård, konsultativa funktioner samt forskning och utbildning. Infektionskliniken är placerad i Jönköping, men har hela länet som sitt arbetsområde.

Vi erbjuder

Våra engagerade medarbetare arbetar teambaserat utifrån ett helhetsperspektiv. Sammanhållningen är god och vi värderar samarbetsförmåga och intresse för utveckling högt. Kliniken kännetecknas av prestigelöshet, och ett nära och varmt samarbete mellan klinikens olika professioner. Många av våra patienter tycker att våra medarbetares främsta styrkor är gott bemötande, god tillgänglighet för frågor och funderingar samt att man som patient känner sig trygg hos oss.

Vi har ett introduktionsprogram som anpassas efter nya medarbetares behov där vi sedan genom kontinuerlig intern och extern utbildning säkerställer att vi arbetar efter senaste kunskapen och på ett patientsäkert sätt.

Yrken hos oss

  • läkare
  • sjuksköterskor
  • undersköterskor
  • vårdadministratörer.

Att jobba hos oss

Vi på infektionskliniken ska kunna handlägga alla typer av infektionssjukdomar, ofta i samarbete med läkare och vårdpersonal från andra verksamhetsområden. Infektionsklinikens uppdrag och verksamhet omfattar ansvar för smittskyddslagens sjukdomar såsom exempelvis HIV och tuberkulos, akut omhändertagande av livshotande infektioner exempelvis sepsis samt utredning, vård och behandling av mer komplicerade infektioner. Tropikmedicin omfattas också av klinikens uppdrag liksom att arbeta förebyggande mot infektioner genom resemedicinsk rådgivning, vaccination samt hög medvetenhet och kompetens inom vårdhygien.

Vi har ett mycket nära samarbete med enheten för smittskydd och vårdhygien, klinisk mikrobiologi samt Strama (strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens). Tillsammans bildar vi en strategisk kompetensresurs som är avgörande för att kunna möta framtida hot från multiresistenta bakterier samt infektionsutbrott i samhället och i olika vårdmiljöer.

Vi utvecklar och utvecklas

Vi arbetar med ständiga förbättringar tillsammans med våra medarbetare. Vi gör detta genom att dagligen utföra arbetet samtidigt som vi förbättrar våra arbetssätt i stort som smått.  Deltagande i någon av våra processgrupper uppmuntras och möjliggör personlig utveckling och aktivt förbättringsarbete.

Kliniken är också involverad i forskningsprojekt kring kroppens immunförsvar, fästingburna infektioner och tarminfektioner. Vårt mål är att erbjuda en attraktiv arbetsmiljö för lärande, utveckling och forskning.