Arbetsplatser

Infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov som arbetsplats

Infektionskliniken är en länsklinik och finns på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Vi strävar efter att erbjuda länets invånare en jämlik förstklassig infektionssjukvård. Det gör vi genom att i nära samarbete med vårdhygien, smittskydd och mikrobiologen ständigt utveckla, utvärdera och förbättra våra resultat och arbetssätt.

Tillsammans bildar dessa enheter en strategisk kompetensresurs som är avgörande för att kunna möta framtida hot från multiresistenta bakterier och infektionsutbrott i samhället och olika vårdmiljöer.

Infektionskliniken är också kunskapscentrum för infektionssjukdomar i Region Jönköpings län med ett övergripande ansvar att genom konsultverksamhet och kunskapsspridning till andra enheter  se till att vi har en säker och effektiv infektionssjukvård.

Den här kompetensen söker vi

För närvarande behöver vi främst förstärka med sjuksköterskor och vårdadministratörer.  

Därför ska du jobba hos oss

Klinikens engagerade medarbetare arbetar teambaserat utifrån ett helhetsperspektiv. Sammanhållningen är god och vi värderar samarbetsförmåga och intresse för utveckling högt.  Kliniken kännetecknas av en prestigelöshet och ett nära och varmt samarbete mellan klinikens olika professioner.  Många av våra patienter tycker att våra medarbetares främsta styrkor gott bemötande, god tillgänglighet för frågor och funderingar samt att man som patient känner sig trygg.

De här yrkena finns hos oss

Infektionskliniken har cirka 100 medarbetare med yrken som

  • läkare
  • sjuksköterskor
  • undersköterskor
  • vårdadministratörer.

Så här arbetar vi

Kliniken är ett kunskapscentrum för infektionssjukdomar med ansvar för att hindra smittspridning, vi handlägger livshotande infektioner och utbildar framtida medarbetare inom kompetensområdet. För att fullgöra vårt uppdrag är verksamheten indelad i slutenvård (27 vårdplatser), öppenvård och konsultativa funktioner gentemot sjukhusen i Eksjö, Jönköping och Värnamo. Vidare arbetar vi fortlöpande med forskning och utbildning.

Infektionskliniken ansvarar för smittskyddslagens sjukdomar, (exempelvis HIV och tuberkulos), livshotande infektioner (såsom sepsis och endokardit) samt vård och behandling av komplicerade infektioner.

Det här värderar vi högt

Vi värderar goda medicinska resultat, ett personcentrerat arbetssätt och möjlighet för medarbetare att förverkliga idéer om utveckling och driva förbättringsarbete.

Klinikens mål är att ge en god och jämlik vård, god omvårdnad och gott bemötande med patientens behov i centrum. 

Så här utvecklar vi verksamheten

Förändringar i omvärlden ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att möta nya hot från multiresistenta bakterier och infektionsutbrott i samhället och vårdmiljöer. För att hantera dessa utmaningar har vi utvecklat två nya verksamheter – en tuberkulosenhet och en sprututbytesmottagning.

Kliniken är involverad i forskningsprojekt kring kroppens immunförsvar, borreliainfektioner och tarminfektioner. Vårt mål är att erbjuda en attraktiv arbetsmiljö för lärande, utveckling och forskning.

Här finns vi

Infektionskliniken finns på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Organisatoriskt tillhör kliniken verksamhetsområdet Medicinsk vård i Region Jönköpings län.