Arbetsplatser

Operations och intensivvårdskliniken på Höglandssjukhuset Eksjö som arbetsplats

Operationspersonal
OP/IVA är en högteknologiskt avancerad specialistklinik. Vi samarbetar med många av sjukhusets andra kliniker och har alltid patientens bästa i fokus. Foto: Johan W Avby

Operations- och intensivvårdskliniken är en av Höglandssjukhusets största kliniker med cirka 200 medarbetare inom intensivvård, anestesi, operationssjukvård, dagkirurgisk verksamhet, sterilteknisk verksamhet och vårdadministration.

Ambitionen är att vara en klinik i framkant och ett föredöme när det gäller kvalitet och arbetsmiljö. Områden vi arbetar aktivt med är arbetsmiljö, rekrytering och patientsäkerhet. Vår klinik har flyttat in i helt nya lokaler 2020 och är nu en av Sveriges mest moderna OP/IVA-klinik.

Den här kompetensen söker vi

Vi behöver personal inom flera yrkesområden och söker dig som är:

 • Anestesiläkare (specialist i anestesi och intensivvård)
 • Smärtläkare
 • Specialistsjuksköterska med inriktning anestesi, operation eller intensivvård
 • Steriltekniker
 • Undersköterska
 • Vårdadministratör

Därför ska du jobba hos oss 

OP/IVA-kliniken är en arbetsplats med stora möjligheter till ett engagerande arbete, där du som medarbetare utvecklas och kan välja olika inriktningar inom samma klinik.

Som operationspersonal arbetar du inom alla opererande specialiteter vilket ger dig bred kunskap.

Du kommer till ett öppet arbetsklimat med ständig fokus på värdegrund och gott bemötande.

Du arbetar nära patienten utifrån ett empatiskt helhetstänk och får även samarbeta med andra kliniker.

Här får du mycket kunskap om medicintekniska apparater i vår högteknologiskt avancerade klinik.

Kliniken satsar på kontinuerlig rekrytering, utveckling och utbildning. Med en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö skapar vi en attraktiv arbetsplats för dig som arbetar här. 

Vi har precis flyttat in i helt nybyggda lokaler och har 2020 en av Sveriges mest moderna OP/IVA-klinik 2019.

Det här får du arbeta med

Vi ansvarar för den mest kvalificerade övervakningen av patienter inom akutsjukvården, dygnets alla timmar.

Arbetet med den medicinsktekniska utrustningen som respiratorer, infusionspumpar och dialysapparater, ställer stora krav på din kompetens inom anatomi, fysiologi, farmakologi, medicinsk teknik och inte minst etik.

I arbetet ingår också att informera närstående och bemöta deras reaktioner.

Medarbetare på vår klinik hjälper till vid akuta medicinska insatser inom sjukhuset som:

 • Hjärtstillestånd
 • Traumalarm
 • Anestesihjälp på endoskopienheten och vissa röntgenundersökningar
 • Stickhjälp för sjukhusets avdelningar
 • ECT-behandlingar
 • Sjuktransporter av svårt sjuka patienter eller vid överflyttningar mellan sjukhus

Som vårdadministratör arbetar du med patientdokumentation, men du har också en viktig roll i det administrativa arbetet med väl fungerande övervaknings- och dokumentationssystem.  

Det här värderar vi högt

Vi har ett patientcentrerat arbetssätt och har både kompetens och möjlighet att fokusera på en patient åt gången. En god upplevelse för patienten i en svår situation är vårt fokus.

Patienterna på vår klinik ska få rätt vård och behandling i rätt tid utifrån sina behov.

Medarbetarens kompetensutveckling 

Som nyanställd hos oss får du en individanpassad introduktion på normalt 4-8 veckor. Introduktionen anpassas efter dina förkunskaper och behov. Du har en eller två handledare som ansvarar för introduktionen. Vi arbetar hela tiden med att utveckla vårt mentorskap. 

För dig som är sjuksköterska erbjuder vi traineeprogram samt möjlighet att utbilda dig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön. Detta kallas för utbildningsanställning.

Det finns även möjlighet för sjuksköterskor att läsa  till kandidatexamen, till viss del på arbetstid. Vi uppmuntrar också till fördjupningskurser inom anestesi, operation samt intensivvård och ser gärna att våra sjuksköterskor utvecklar sitt handledarskap av nya kollegor genom att studera Handledarutbildning I & II.

Vi bedriver ST-utbildning för läkare inom anestesi och intensivvård. Vi har även fokus på fortsatt kompetensutveckling efter specialistexamen för dig som är anestesiläkare. Detta sker genom utbyte med andra sjukhus, självstudier och kurser.

Vi förordar att undersköterskor får möjlighet att gå KY- utbildning inom operation, anestesi och IVA. Vi erbjuder också våra undersköterskor på steriltekniska enheten att studera till steriltekniker.

Så här arbetar vi 

På OP/IVA-kliniken arbetar vi i team. Vi har cirka 200 medarbetare med yrken som: 

 • Administrativ personal
 • Allmänsjuksköterska
 • Anestesi/intensivvårdsläkare
 • Specialistsjuksköterska
 • Undersköterska

Yrken i regionen

Operations- och intensivvårdskliniken är en central del av sjukhusets vård. Vi samarbetar om patienterna med personal från kirurgkliniken, kvinnokliniken, urologkliniken, ortopedkliniken, tandvården samt öron-näsa-hals-kliniken.

Kliniken består av intensivvårdsavdelning, operationsavdelning, dagkirurgienhet samt konsultverksamhet. Vi har delat in kliniken i:

 • Intensivvård
 • Anestesi (narkos)
 • Operationssjukvård
 • Postoperativ vård (uppvakningsavdelning)
 • Smärtbehandlingar
 • Sterilteknisk verksamhet

Intensivvårdsavdelningen

Vi som jobbar på intensivvårdsavdelningen vårdar och hjälper patienter med livshotande skador i samband med olyckor, när cirkulationsstillestånd inträffat samt vid svåra och livshotande infektioner där vitala funktioner sviktar.

Vi förbereder patienter inför avancerade operationer och ser till att patienten som opererats mår bra efter operationen. Vi tar även hand om patienter med svåra smärtor och ger avancerad smärtbehandling.

Patienten är givetvis i fokus men i vårt arbete möter vi även närstående till patienten som påverkas vid allvarlig akut sjukdom.

På intensivvårdsavdelningen består teamet av anestesi- och intensivvårdsläkare, sjuksköterska med specialitet inom intensivvård, undersköterska och sjukgymnast.

Operationsenheten

Operationsenheten organiserar kirurgi för sjukhusets alla opererande kliniker.

På operationsenheten ser vi till att patienter blir opererade på ett säkert, vetenskapligt och patientcentrerat sätt. Vi fokuserar på en patient åt gången och arbetar i team med operatören.

Anestesipersonalen ger narkos och bedövning till patienter som ska opereras och övervakar deras hälsotillstånd under och efter operationen. Operationspersonalen hanterar instrument och bevarar en steril operationsmiljö. Vi arbetar i team kring och med patienten.

Vi utför både akuta och planerade ingrepp inom kirurgi, ortopedi, urologi, gynekologi, tandvård, obstetrik (kvinnosjukvård och förlossning) samt öron-näsa-hals-sjukvård.

På operationsenheten består våra team av anestesiläkare och sjuksköterskor med specialitet inom anestesi och operation samt undersköterskor och operatörer.

Postoperativa avdelningen (uppvakningsavdelningen)

Efter operation övervakar vi patienter på uppvakningsavdelningen och gör patienten redo för att åka hem eller flyttas till en annan avdelning på sjukhuset.

På postoperativa avdelningen arbetar sjuksköterskor med specialistutbildning inom anestesi eller intensivvård. Här arbetar även allmänsjuksköterskor och undersköterskor.

Steriltekniska enheten

Den steriltekniska enheten ansvarar för att instrument som används vid operationer fungerar och är helt sterila. Vi ansvarar för instrumenten i hela kedjan från användning till diskmaskin, packning, autoklavering samt tillbaka till operation igen. Steriltekniska enheten har många kunder med operationsavdelningen som största kund.

Så här utvecklar vi vår verksamhet 

OP/IVA träffar regelbundet opererande kliniker på sjukhuset för att främja samarbetet. 

Vi har alltid dubbla narkossjuksköterskor på kvällar, nätter, helger och vid barnanestesier för hög patientsäkerhet och utbyte av kompetens.

Anestesiläkare arbetar alternerande mellan operation och intensivvårdsavdelningen. Vid behov stöttas primärjour av bakjour. Bakjour finns alltid i beredskap.

Första året du arbetar som ST-läkare inom anestesi och intensivvård får du kunskap och färdigheter för att kunna hantera självständigt jourarbete.

OP/IVA har som mål att bidra till både personlig och verksamhetens utveckling. Vi värderar ett öppet klimat med gehör för den enskildes idéer och tillvaratagande av kunskaper vilket möjliggör utveckling och ständiga förbättringar. 

Vi strävar efter så få strukna operationer som möjligt, tidig operationsstart, hög och rätt kompetens inom alla yrkeskategorier och goda medicinska resultat med nöjda patienter. 

Här finns vi

Operations- och intensivvårdskliniken finns på Höglandssjukhuset i Eksjö.

Organisatoriskt tillhör operations- och intensivvårdskliniken verksamhetsområde kirurgisk vård i Region Jönköpings län.