Arbetsplatser

Psykiatriska kliniken på Värnamo sjukhus

Psykiatriska kliniken, Värnamo sjukhus
På psykiatriska kliniken i Värnamo är vi tidigt ute med nya effektiva arbetssätt och evidensbaserade behandlingsmetoder. Foto: Johan W Avby

På psykiatriska kliniken på Värnamo sjukhus bedrivs specialiserad psykiatrisk öppen- och slutenvård för personer från 18 års ålder. Upptagningsområdet är Jönköpings läns södra del med drygt 87 000 invånare. Kliniken har ungefär 100 medarbetare och kännetecknas av hög kvalitet samt bredd och djup i behandlingsutbudet, korta väntetider, ett gott bemötande och ett gott samarbetsklimat med såväl patienter och vårdgrannar som internt på kliniken.

Yrken hos oss

 • läkare; överläkare, specialistläkare, ST-läkare
 • specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor
 • skötare, 1:e skötare
 • legitimerade psykoterapeuter
 • socionomer
 • beteendevetare
 • legitimerade psykologer, PTP-psykologer
 • legitimerade arbetsterapeuter
 • legitimerade fysioterapeuter
 • vårdadministratörer
 • administratörer

Det här får du arbeta med

På psykiatriska kliniken i Värnamo bedriver vi specialiserad psykiatrisk öppenvård och heldygnsvård. Du möter patienter som har svåra psykiatriska problem. Arbetet utgår från den medicinska bedömning som överläkaren gör av patientens behov. Behoven kan variera, allt från stödsamtal vid enstaka tillfällen, årliga uppföljningar, intensiv psykoterapi till inläggning i heldygnsvården. Arbetet bedrivs i tvärprofessionella team där varje teammedlem ansvarar för att bidra med adekvat kunskap kopplad till de patienter som man ansvarar för.

Ett nära samarbete bedrivs med primärvården, länets kommuner och övriga kliniker på sjukhuset. När det finns behov av psykiatrisk intensivvård eller akutsjukvård sker det på psykiatriska kliniken i Jönköping. Psykiatriska kliniken i Värnamo har ett nära samarbete med olika lärosäten; Hälsohögskolan i Jönköping, läkarutbildningen i Linköping och andra lärosäten i närheten.

Under de senaste åren har en ny organisation formats där fokus har varit att skapa så sömlösa flöden som möjligt för patienterna. Den nya organisationen har även medfört större möjligheter till ett närvarande ledarskap. Kliniken arbetar ständigt med att utvärdera verksamheten och bedriver många olika förbättringsarbeten.

Därför ska du arbeta hos oss

Att arbeta på psykiatriska kliniken i Värnamo innebär att du är en viktig del av den specialiserade psykiatrins vårdutbud. Du ingår i ett av öppenvårdsteamen eller i ett team inom heldygnsvården. Du deltar också i något av de förbättringsarbeten som pågår. Om du arbetar som vårdadminis­tratör ingår du i en arbetsgrupp som är välkänd på sjukhuset för goda resultat, och det är alltid kö till de tjänster som finns.

Kliniken är känd för att vara generös med vidareutbildning och det finns stora möjligheter att kunna specialisera sig inom ett eller flera områden.

Utveckling av verksamheten

Under kommande år 

 • satsar kliniken på att utveckla samarbetet med vårdgrannar och kommunala utförare
 • implementeras kliniska programområden och vård- och insatsprogrammen i stor skala
 • kommer kliniken att systematiskt utveckla digitala vårdmöten
 • fördjupas satsningen på suicidpreventiva insatser
 • kommer en mellanvårdsenhet att starta
 • kommer fortsatt projektering av nya lokaler att äga rum

Här finns vi

Klinikens öppenvård och vårdavdelning finns på Värnamo sjukhus.