ST koncept för Region Jönköpings län

Syftet med regionens ST-koncept är att tydliggöra struktur, ansvar och innehållet i specialisttjänstgöringen i Jönköpings län.

Konceptet grundar sig på Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:17) och specialitetsföreningarnas målbeskrivningar och anvisningar.

ST-konceptet är senast fastställt i september 2013 av Landstingsdirektören. Det är framtaget av en arbetsgrupp som inhämtat synpunkter från representanter för regionens studierektorsorganisation, personalavdelning, ST-läkare. Chefer, Qulturum och Futurum. Dokumentet utvärderas vid årliga länsträffar med studierektorsorganisation och sjukvårdsförvaltningarna. Det revideras minst vartannat år.

Mål för specialisttjänstgöringen

Region Jönköpings län ska: Säkerställa en god kvalitet på specialisttjänstgöringen för att utbilda kompetenta specialister för att upprätthålla bästa möjliga hälso- och sjukvård genom att

 • ha en tydlig struktur för specialisttjänstgöring träna kliniska färdigheter och teambaserat arbetssätt
 • utveckla en patientcentrerad vård
 • ha god handledning
 • träna tydlig säker kommunikation
 • träna ett skickligt ledarskap
 • utveckla ett vetenskapligt baserat arbetssätt
 • utveckla förmågan till systematiskt förbättringsarbete
 • erbjuda en attraktiv och modern arbetsplats
 • sträva efter att merparten av ST-läkarna stannar kvar i länet

Ansvar

ST-läkaren har själv det största ansvaret för genomförandet av sin specialistutbildning. Regionens ansvar är att skapa bästa möjliga förutsättningar för utbildningen.

ST-läkaren står i fokus med handledaren som sin närmaste kontaktperson. Inom respektive klinik bör verksamhetschefen utse en Utbildningsansvarig/ST-studierektor med ansvar att driva utbildningsfrågor i nära dialog med verksamhetschefen. Studierektorsorganisationen och personalavdelningarna är ett stöd och en länk mellan ST-läkare, verksamheten, förvaltningsledningar, Qulturum och Futurum.

ST-läkare

ST-läkaren ansvarar för att:

 • inventera och dokumentera sitt utbildningsbehov
 • genomföra sin kompetensutveckling utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och gällande målbeskrivning
 • upprätta och revidera ST-kontrakt tillsammans med handledare, verksamhetschef och studierektor
 • fortlöpande skriftligt dokumentera uppnådd kompetensutveckling, gärna med stöd av intranät verktyget LOGiST
 • i samråd med handledare planera deltagande i specialistkompetenskurser (SK) och motsvarande kurser
 • delta i seminarier och andra gemensamma utbildningar
 • tillsammans med klinikens utbildningsansvarige för att detaljerat planera tjänstgöring på extern arbetsplats minst tre månader före tjänstgöringen startar
 • förvissa sig om att bihandledare utses för sidoutbildningar längre än tre månader
 • aktivt delta vid och bidra till genomförande av ST-seminarier
 • tillsammans med handledare lämna årliga rapporter om uppnådd kompetens till verksamhetschefen
 • skaffa intyg på alla genomförda utbildningar, tjänstgöringar och kurser
 • ta initiativ till och genomföra kvalitets- och utvecklingsarbete samt arbete på vetenskaplig grund

Handledare

Handledaren ansvarar för att:

 • gå regionens handledarutbildning
 • bistå vid upprättande av ST-kontrakt och tjänstgöringsplaner samt vid uppföljning och värdering av tjänstgöringar
 • intyga tjänstgöringar
 • planera strukturerad, regelbundet återkommande, handledning och handledarsamtal, minst månadsvis under terminstid för stöd och uppmuntran genom tydlig återkoppling i dialog med bihandledare följa ST-läkaren under sidoutbildningen
 • värdera och intyga ST-läkarens kompetensutveckling genom årliga handledarutlåtanden, återkopplingar från specialistkollegor och feedback till verksamhetschefen
 • bistå vid val av kurser och andra utbildningsmoment
 • aktivt stödja och värdera ST-läkarens utveckling av kommunikationsförmåga genom att återkommande sitta med vid patientmöten
 • aktivt stödja och värdera ST-läkarens utveckling av ledarskapsförmåga genom att få ansvar och tid för reflektion
 • aktivt stödja ST-läkaren i val och utförande av kvalitets- och utvecklingsarbete
 • aktivt stödja ST-läkaren i val och utförande (vid behov i samspel med vetenskaplig skolad bi-handledare) av arbete på vetenskaplig grund
 • samråda med verksamhetschef (medicinskt ansvarig) och studierektor vid eventuella problem i ST- läkarens kompetensutveckling eller förhållningssätt

Verksamhetschef

Verksamhetschefen ansvarar för att:

 • utse utbildningsansvarig för verksamheten
 • tillsammans med medicinskt ansvarig genomföra årliga utvecklingssamtal i syfte att inhämta kunskap om ST-läkarens kompetensutveckling
 • se till att specialistkompetent och handledarutbildad läkare genomför regelbunden och strukturerad handledning under hela ST-tiden
 • optimera och disponera verksamhetens ST-resurs i utbildning och tjänstgöring vid olika enheter
 • i samråd med ST-läkaren utse handledare och vid eventuellt behov medverka till byte av handledare
 • ST-kontrakt upprättas och revideras
 • ge praktisk och kontinuerlig arbetsledning för handledare och ST-läkare
 • det finns tid för kompetensutveckling (handledning, utvecklingssamtal, auskultationer, medsittning, kurser, seminarier, studier, dokumentation, kvalitets- och utvecklingsarbete och arbete i med vetenskaplig grund)
 • ST-läkaren ges möjlighet till den tjänstgöring som krävs för att uppnå målbeskrivningen
 • ST-läkaren ges möjlighet att följa verksamhetens ordinarie utbildningsprogram, delta i kurser och ST-seminarier
 • ST-läkaren får god inblick i verksamhetens ledning och organisation samt inblick i klinikens roll i hälso- och sjukvården
 • att ST-läkarens schema och tjänstgöring är adekvat ut utbildningssynpunkt och anpassad till aktuell kompetensnivå
 • utse handledare för ST-läkare som får sidoutbildning vid kliniken
 • extern kvalitetsvärdering eller ackreditering av klinikens utbildningsverksamhet sker regelbundet enligt Socialstyrelsens och Läkarförbundets riktlinjer (ex SPUR-granskningar)

Studierektor/utbildningsansvarige

Studierektor/utbildningsansvarig ansvarar för att:

 • upprätta utbildningsplan för kliniken
 • stimulera till att regelbundet diskutera lärande och handledning inom kliniken
 • upprätta introduktionsprogram vid kliniken
 • vara klinikens kontaktperson för läkare som får sin sidoutbildning vid kliniken
 • vid behov granska att utbildningen har skett enligt plan
 • vid behov bistå ST-läkaren vid årlig revidering av ST-kontrakt och utbildningsplan
 • bistå ST-läkare, handledare och verksamhetschef vid eventuella problem med handledning eller tjänstgöring
 • i förekommande fall ge råd och synpunkter på deltagande i externa kurser
 • ta initiativ till specialistkollegium till stöd för bedömning av ST-läkarna på enheten

Regionens studierektorsorganisation

 • Regionens studierektorsorganisation ansvarar för att:
 • på en övergripande nivå verka för att ST genomförs med god kvalitet
 • vid behov värdera personliga ST-kontrakt
 • kvalitetssäkra ST genom att medverka vid ackrediteringar och SPUR-granskningar
 • vara en resurs i ett övergripande planering av tjänstgöring och sidoutbildning
 • bistå ST-läkare, handledare, verksamhetschef och klinikens studierektor vid problem med handledning eller tjänstgöring
 • vid behov medverka till bedömning av huruvida ST-läkaren uppfyller kraven för specialistkompetens
 • tillsammans med Qulturum och personaladministration utveckla regionens ST-koncept
 • planera utbildningsaktiviteter för ST-läkare, handledare och lokala studierektorer (exempelvis anordna eller stödja ST-seminarier och handledarmöten)
 • uppdatera regionens interna och externa information om ST
 • medverka vid nationella, regionala och regiongemensamma möten
 • löpande informera förvaltningschefer kring aktuella frågor
 • delta i marknadsföring och rekrytering
 • medverka i bedömningen av ST-sökandens meriter före anställning
 • regelbundet delta i möten om utbildningsfrågor med klinikernas ledningsgrupper

Qulturum

Qulturum ansvarar för att:

 • samordna och utveckla regionens studierektorsorganisation
 • tillsammans med studierektorsorganisationen utveckla regionens ST-koncept
 • anordna handledarutbildning för handledare och ST-läkare
 • anordna kvalitets och utvecklingskurs för ST-läkare
 • registrera och publicera ST-läkarnas obligatoriska skriftliga individuella kvalitets- och utvecklings arbeten samt underlätta för presentation av en poster på Utvecklingskraft
 • arrangera övriga övergripande kurser som kan vara relevanta för specialiteten som komplement till SK-kurser
 • samverka med vårdvalsenheten vid Regionledningskontoret
 • samverka med Futurum

Futurum

Futurum ansvarar för att:

 • anordna Forskningskurser
 • vid behov bistå med disputerade handledare för ST-läkarnas arbete på vetenskaplig grund
 • registrera och publicera ST-läkarnas obligatoriska skriftliga individuella arbeten på vetenskaplig grund
 • samverka med Qulturum

Region-/sjukvårdsledningen

Region-/sjukvårdsledningen ansvarar för att:

 • långsiktigt kartlägga och planera för att tillhandahålla ST-tjänster för att säkra en adekvat bemanning vid klinikerna
 • säkra att ST finansieras på ett adekvat sätt vid nya ersättningsmodeller
 • arbeta för en konkurrenskraftig lönenivå i förhållande till övriga landet
 • utbildnings- och rekryteringsfrågor regelbundet finns på agendan
 • delta i regelbundna möten med studierektorsorganisationen
 • efterfråga och följa relevanta mätetal och resultat

Samverkan med andra professioner

God kännedom om varandras kompetenser är viktigt för att samarbetet mellan olika professioner ska fungera optimalt med syfte att ge förstklassig hälso- och sjukvård. Arbetsplatsträffar och teammöten är bra forum för utbyte av information och kunskaper. Alla läkare som arbetar tillsammans med ST-läkaren har ett utbildningsansvar. På motsvarande sätt är ST-läkaren en viktig resurs för AT-läkare och andra studenter inom hälso- och sjukvården. Samtliga medarbetare inom en verksamhet/på en klinik har ett ansvar för att bidra till och främja en god utbildningsmiljö.

Innehåll och genomförande

Specialisttjänstgöringen, som utformas utifrån Socialstyrelsens föreskrifter, innebär minst fem års tjänstgöring på heltid under handledning, Vid deltid förlängs utbildningstiden motsvarande heltid. ST styrs utifrån gällande specialitets specifika målbeskrivningar.

Rekrytering

Specialiseringstjänstgöring är en viktig grund för regionens försörjning av specialistläkare.

Socialstyrelsen hjälper till att värdera individuell kompetens hos läkare med utländsk utbildning och examen. Regionens introduktionsprogram "Vägledning vid rekrytering av utländska läkare, Region Jönköpings län" behandlar bland annat språk, kultur och basala administrativa färdigheter. Regionens utbildningscentrum i Nässjö arbetar med utbildning och integration av läkare inför tjänstgöring i primärvården.

ST-kontrakt

Ett personligt ST-kontrakt upprättas av ST-läkare, verksamhetschef, handledare och utbildningsansvarig/studierektor vid kliniken. Kontraktet utarbetas med utgångspunkt från ST-läkarens tidigare erfarenheter och kunskaper satta i relation till målbeskrivningens krav för aktuell specialitet. Kontraktet ska beakta utbildningsbehoven ur olika aspekter, till exempel medicinska kunskaper, praktiska färdigheter, kommunikationsförmåga, kliniskt och vetenskapligt förhållningssätt samt samverkans- och ledarskapsförmåga.

ST-kontraktet ska upprättas inom sex månader från tjänstgöringens början och vara godkänt av verksamhetschef, handledare och studierektor. Kontraktet ska ange när och hur uppföljning ska ske.

ST-läkaren reviderar årligen ST-kontraktet i samråd med verksamhetschef, handledare och studierektor. Fortlöpande görs avstämningar mot gällande målbeskrivning inom vald specialitet och hur målen ska uppnås. Detta innebär i förekommande fall motsvarande justeringar av ST-läkarens utbildningsplan.

Utbildningsplan

ST-läkaren ska genomföra teoretiska och praktiska utbildningsmoment enligt fastställd utbildningsplan och målbeskrivningen för specialiteten och verksamheterna där ST-läkarens tjänstgör.

På regionnivå samordnas och utvecklas disciplinöverskridande utbildningsmoment som omfattar alla specialiteter (delmål 13-21 i målbeskrivningarna). Aktuella obligatoriska utbildningar är handledarutbildning och kvalitets- och utvecklingskurs som innehåller ämnena ledarskap, etik, kvalitet, förbättringskunskap, kommunikation, administrations- och organisationskunskap.

Handledarutbildning

Handledarutbildningen genomförs så tidigt som möjligt och tillsammans med den individuella handledaren. Utbildningen, som är öppen för alla specialiteter, börjar med en heldag för handledarna. Programmet fortsätter med två enskilda dagar för ST-läkaren och handledare tillsammans. Utbildningsprogrammet ger direktiv, målbeskrivningar och förutsättningar för ST. Det tar upp lärande och handledning i den kliniska vardagen samt områden som är relevanta att utveckla inom ramen för handledning. Basen är gruppens erfarenheter och förutsättningar i vardagens arbete. Målet är att varje handledarpar ytterligare utvecklar sitt samarbete och arbetssätt utifrån behoven.

Kvalitet och utveckling

Efter genomförd handledarutbildning ska ST-läkaren genomgå ST-Kvalitets- och utvecklingskurs. Programmet, som omfattar 10 dagar, är ett led i att skapa förutsättningar för medarbetarskaps- och ledarskapsutveckling. Lärandet sker i internat-, seminarie- och dialogform.

Forskning

Via Futurum erbjuds möjligheter till forskning inom Region Jönköpings län. Alla ST-läkare erbjuds att ta del av en särskild grundkurs i klinisk forskningsmetodik. Grundkursen är en bra plattform för det skriftliga individuella arbetet på vetenskaplig grund.
Primärvårdens FoU-enhet är ytterligare en resurs för att hitta lämpliga handledare med vetenskaplig kompetens.

Kompetensvärdering och dokumentation

Efter halva utbildningstiden bör ST-läkare, handledare, studierektor och vid behov verksamhetschef genomföra ett så kallat mittsamtal för att granska att utbildningen följer planen.

ST-tjänstgöringen och handledarsamtal dokumenteras i IT-verktyget LOGiST (åtkomligt för varje ST-läkare under "Mitt kontaktkort" på intranätet). LOGiST är ett stöd för ST-läkaren, handledaren, studierektorn och verksamhetschefen som ger underlag inför ansökan om specialistkompetens till Socialstyrelsen.

När utbildningen närmar sig sitt slut, sammanställs dokumentationen och relevanta intyg för godkännande av handledare och verksamhetschef.

Vid ansökan till Socialstyrelsen om specialistkompetens ska följande ingå:

 • tjänstgöringsintyg från samtliga arbetsplatser
 • intyg av verksamhetschef och handledare om uppnådd kompetens enligt målbeskrivning för ST
 • intyg över godkända lärandemoment enligt målbeskrivningen avseende klinisk tjänstgöring
 • intyg om kompletterande utbildningar, exempelvis kurser, auskultationer, deltagande i ST-seminarier, reflektionsgrupp, möten, konferenser och genomförda litteraturstudier
 • intyg om godkänt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer
 • intyg om godkänt kvalitets- och utvecklingsarbete

Uppföljning och utveckling av ST

Mätetal

Qulturum sammanställer med hjälp av personalavdelningen och studierektorsorganisationen resultaten för samtliga sjukvårdsförvaltningar. Följande mätetal redovisas minst en gång per år vid en länsträff med studierektorsorganisationen och sjukvårdsförvaltningarna:

 • andel ST-läkare som stannar i regionen efter avslutad ST efter ett, tre och fem år (mätetalet följs upp av sjukvårdens ledningsgrupp, mål: 90%)
 • andel ST-läkare som genomgått handledarutbildning,(mål: 100%)
 • andel ST-läkare som genomgått kvalitets- och forskningskurs (mål: 100%)
 • andel ST-läkare som har skriftliga ST-kontrakt inom 6 månader efter påbörjad tjänstgöring (mål: 100%)
 • antal nystartade ST-block samt antal nya specialister under året
 • antal genomförda inspektioner (exempelvis SPUR) per år inom respektive sjukvårdsområde

Referenser

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:17 (www.socialstyrelsen.se(Extern länk))

Regelbok för vårdval i Jönköpings län (plus.rjl.se/vardval)

ST-läkare och ST-tandläkare i regionens intranät

Futurum (plus.rjl.se/futurum(Extern länk))

Qulturum (plus.rjl.se/qulturum(Extern länk))

Läkarförbundet (www.lakarforbundet.se(Extern länk))

Vägen till specialist: den nya specialiseringstjänstgöringen (Henry Egidius och

Charlotte Egidius, ISBN: 9144046995/91-44-04699-5)