ST inom allmänmedicin

Sedan juni 2010 gäller vårdval för primärvården i Jönköpings län. Länets vårdcentraler ska bidra till att länets invånare får ett bra liv i ett attraktivt län. I Jönköpings län är uppdraget att driva en vårdcentral omfattande. Det kräver multiprofessionell teamsamverkan, patientfokus och ett preventivt förhållningssätt.

Regionens mångåriga satsningar på verksamhetsutveckling och nya arbetssätt fortsätter. Med vårdval hoppas vi på ökad mångfald och ännu bättre resultat.  

ST i allmänmedicin

Som ST-läkare i allmänmedicin kommer du att känna samhörighet såväl med din vårdcentral som med ST-läkargrupperna, som träffas en dag varje månad i seminarieform. Där får du tillfälle att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor. En halv dag i veckan är också avsatt för egna studier och reflektion - utöver den tid som krävs för patientadministration.

På Primärvårdens FoU-enhet finns bland annat fem disputerade allmänmedicinare som gärna hjälper dig med projektarbete inom ST och om du önskar finns även möjlighet till forskning under din ST-tjänstgöring.

Som stöd i din utbildning finns erfarna specialister i allmänmedicin och handledare. 

Forsknings-ST i primärvården

Regionen möjliggör för intresserade ST-läkare att kombinera sin kliniska tjänstgöring med forskarutbildning för att genomföra doktorandarbete.

Region Jönköpings län vill stödja och stimulera till klinisk forskning inom primärvård. Avsikten är att bidra till kunskapsbaserad vård samt förbättrings- och kvalitetsutveckling av primärvården. Region Jönköpings län har en lång tradition av kvalificerad och praktiknära forskning inom primärvård genom Primärvårdens FoU-enhet, Futurum. 

Lätt att komma in i organisationen 

Genom ett  väl strukturerat utvecklingsarbete har Region Jönköpings län väl utvecklade samarbetsformer mellan vårdcentraler och sjukhus. På så sätt lär du snabbt känna och samarbeta med kollegor inom andra verksamheter. 

Primärvården i Jönköpings län 

Region Jönköpings län har godkänt och skrivit kontrakt med 40 vårdcentraler. 28 vårdcentraler (samt fem större filialer) ägs och drivs av Region Jönköpings län under samlingsnamnet Vårdcentralerna Bra Liv. 12 av vårdcentralerna ägs och drivs av privata vårdgivare

Vårdvalet berör inte barnhälsovården, kvinnohälsovården, familjecentralerna eller ungdomsmottagningarna.