Psykiatriska kliniken, Jönköping

En kvinna sitter avslappnat i en fåttölj

Allmänpsykiatriska mottagningen, Jönköping

Om oss

På våra allmänpsykiatriska mottagningar arbetar vi i team som består av olika yrkesprofessioner så som psykologer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, läkare, kuratorer och fysioterapeuter. Teamen samarbetar över professionerna kring patienten utifrån den kunskap som professionerna bidrar med. Som PTP-psykolog kan du dra nytta av den kunskap som andra professioner kan komplettera en behandling med. I teamen arbetar vi med varierande psykiatrisk problematik. Föredragen stegvis vård sker där åtgärder tillämpas på lämplig nivå där patienten befinner sig och åtgärderna bygger på varandra utifrån verksam metod och patientens behov.

Det här får du arbeta med

Psykologer bedriver individuella terapier utifrån framförallt kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk terapi. Den individuella psykoterapin med patienter ter sig på varierande sätt utifrån längd på kontakt, antal besök och lämplig metod. Behandlarens bedömning av patientens behov väger tungt. Förutom individuella terapier bedrivs även flertalet gruppbehandlingar samt förebyggande åtgärder så som föreläsningar. Gruppbehandlingarna bedrivs ofta av psykologer, men även av kuratorer, arbetsterapeuter och sjuksköterskor. Gruppbehandlingar är en uppskattad behandlingsform där PTP-psykologen gärna får vara med och bidra och även ta fram nya gruppbehandlingar. Uppdraget på teamen innefattar även suicidpreventiva åtgärder där PTP-psykologen inkluderas. De allmänpsykiatriska teamen genomför även i viss mån neuropsykiatriska utredningar, men i vanliga fall sker detta genom ett neuropsykiatriskt team. Personlighetsutredningar sker utifrån patientens behov och behandlarens bedömning.

Samarbete sker även med klinikens övriga mottagningar, som exempelvis innefattar beroendemottagning, psykosvård och neuropsykiatri.

Beroendemottagningen, Jönköping

Om oss

Till beroendemottagningen kommer personer som har en diagnostiserad beroendeproblematik tillsammans med en psykiatrisk problematik som kvalificerar sig för specialistvård inom vuxenpsykiatrin.  På mottagningen erbjuder man även LARO-behandling (Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende) där det inte finns något ”krav” på annan psykiatrisk sjukdom. Beroendet berör substanser av olika slag och spel om pengar. Den psykiatriska problematiken kan röra sig om depression, ångest i olika former, neuropsykiatrisk problematik och personlighetsstörningar. De yrkesgrupper som är verksamma på mottagningen är sjuksköterskor, läkare, psykolog, arbetsterapeut och kurator. Sjuksköterskorna har en central roll som kontaktpersoner till patienterna, men där vi alla samarbetar och arbetar nära varandra. Vi har en strävan efter en helhetssyn på individen och arbetar personcentrerat för att medverka till en ökad livskvalité för våra patienter.

Det här får du arbeta med

Psykologen på beroendemottagningen arbetar huvudsakligen med individuell psykoterapi och utredningsarbete. Psykoterapierna bedrivs framförallt utifrån kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk terapi och riktas främst mot patienternas psykiatriska sjukdom, men kan även innefatta motivationsarbete till drogfrihet samt återfallsprevention. Utredningsarbetet avser i första hand neuropsykiatriska utredningar, vilka sker i samarbete med arbetsterapeut och läkare. Då många individer i patientgruppen har en komplex problematik och bakgrund läggs tid på att tydligt differentialdiagnostisera gentemot annan eventuell samsjuklighet eller andra förklaringsmodeller till patientens bekymmer. Personlighetsutredningar sker utifrån patientens behov och behandlarens bedömning. Arbetsuppgifterna innefattar också att på ronder, teamkonferenser och gentemot andra verksamheter bidra med psykologisk kompetens om patientgruppen.

Psykosvården, Jönköping

Om oss

Psykosvårdens öppenvård arbetar för människor som är psykiskt långtidssjuka och som har varaktiga psykiska funktionshinder. Under psykosvården ligger också vård- och stödsamordningsteamet som arbetar för människor som har långvarig och komplex funktionsnedsättning som orsakats av psykisk ohälsa samt TIPS-teamet (tidiga insatser vid misstänkt psykossjukdom).

Vår största målgrupp är patienter med psykossjukdomar, men det är inte ovanligt med samsjuklighet vilket gör att mottagningen kommer i kontakt med patienter med en spridd problematik. Vård- och stödsamordningsteamet utgår från arbetet med jämlik psykiatri och här möter vi individer med komplexa behov. TIPS-teamet vänder sig till unga vuxna i åldern 18-30 år som uppvisar symtom vilka kan tyda på en psykossjukdom. Vid misstanke om psykosutveckling går de kartläggande insatserna över i fortsatt utredning och behandling. Samtliga team inom psykosvården är tvärprofessionella och innefattar psykolog, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, kurator, skötare samt läkare.

Det här får du arbeta med

Psykologer inom teamen genomför både neuropsykiatriska utredningar och bedriver individuella terapier utifrån framförallt kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk terapi. Personlighetsutredningar sker utifrån patientens behov och behandlarens bedömning.

Samarbete sker även med klinikens övriga mottagningar, som bland annat innefattar allmänpsykiatri, neuropsykiatri och beroendemottagning.