PTP-konceptet

Utgångspunkt

Region Jönköpings län ska tillhandahålla hälso- och sjukvård av hög kvalitet till länets invånare.
För det behövs engagerade och ansvarstagande medarbetare med hög kompetens och delaktighet.

Regionen ska vara en arbetsgivare med arbetsplatser som attraherar psykologer med psykologexamen och erbjuda en utvecklande arbetsmiljö som står för lärande och förnyelse.

Praktisk psykologtjänstgöring (PTP) utgör en viktig grund för försörjning av legitimerade psykologer.
Kompetensförsörjningsplaner ska vara uppdaterade och ingå i den långsiktiga planeringen.

Syftet med detta dokument är att säkerställa innehåll och struktur för PTP vid Region Jönköpings län. Utgångspunkten är Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:34 M), regionens PTP-koncept och anvisningar i PTP-handboken författad av Nationella nätverket för PTP-studierektorer i samarbete med Sveriges psykologförbund.

Målsättning

Målsättningen för Region Jönköpings län är att tillgodose invånarnas behov av professionellt psykologstöd i vårdarbetet. För att säkra framtida kompetensförsörjning av legitimerade psykologer inom hälso- och sjukvården ska regionen genom en väl genomtänkt strategi, PTP-konceptet, verka för att attrahera, utveckla och behålla legitimerade psykologer i verksamheten.

För att nå den övergripande målsättningen är det av vikt att PTP-konceptet ska ge förutsättningar att:

 • skapa en tydligare regionövergripande organisation för PTP-psykologer
 • organisera ett regiongemensamt PTP-program
 • vara en konkurrenskraftig arbetsgivare vid rekrytering av PTP-psykologer
 • kvalitetssäkra rekrytering och utbildning av legitimerade psykologer
 • attrahera PTP-psykologer att stanna kvar i regionen och utveckla organisationen efter uppnådd psykologlegitimation.

Kravspecifikation för praktisk psykologtjänstgöring (PTP)

Åtagande och övergripande mål

PTP ska utformas utifrån Socialstyrelsens föreskrifter, regionens PTP-koncept och PTP-handboken. Detta innebär 12 månaders praktiskt tjänstgöring på heltid under handledning. PTP-psykolog, handledare och verksamhetschef ansvarar för innehållet i PTP-tjänstgöringen.

PTP-psykologen arbetar under eget yrkesansvar på tjänst som inrättats för psykologarbete. Det kan vara särskild PTP-tjänst, psykologvikariat eller tillsvidareanställning som psykolog. Om en PTP-psykolog anställs på annan funktion än en regelrätt PTP-tjänst ska arbetsuppgifterna anpassas efter regionens PTP-koncept och riktlinjer för PTP-tjänstgöring.

Syfte med PTP

Syftet med PTP är att psykologen ska påbörja sin utveckling mot en professionell identitet och tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiskt psykologarbete.

PTP ska ge övning och fördjupade kunskaper i psykologyrket och dess olika ansvars- och kompetensområden. Genom att kunskaperna utövas i praktiskt psykologarbete, under handledning med inslag av utbildningsmoment, skapas förutsättningar för yrkesverksamhet i självständig ställning.

Innehåll i PTP-tjänstgöring

Psykologutbildningen är en generalistutbildning där PTP-tjänstgöringen ger möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktik. Därav är det viktigt att innehållet i PTP-tjänstgöringen är av sådan bredd att PTP-psykologen kan tillämpa flertalet av de ämnesområde som avhandlats under utbildningen.
Tjänstgöringens omfattning:

A. INDIVIDINRIKTAT PSYKOLOGARBETE

 • Psykologisk utredning och bedömning
 • Behandling och rådgivning


A. ÖVRIGT PSYKOLOGARBETE

 • Psykologisk utredning avseende grupper och organisationer
 • Förebyggande insatser
 • Arbete med organisationsförändring
 • Rådgivning
 • Konsultation
 • Metodutveckling och utvärdering
 • Handledning och undervisning


För att säkerställa att PTP-psykologen får den allsidiga erfarenhet av psykologyrket som krävs för legitimation, bör PTP läggas upp så att minst hälften av den sammanlagda tjänstgöringstiden omfattar individinriktat psykologarbete, att en fjärdedel omfattar övrigt psykologarbete och en fjärdedel fördelas
enligt det som önskas av ovanstående.

För att tillgodose kravet på bredd i arbetet kan det, i flera fall, vara nödvändigt att tjänstgöringen förläggs till mer än en arbetsplats eller till olika enheter. Kravet på fördjupning i psykologarbetet innebär dock att tjänstgöringstiden på ett och samma ställe bör ha tillräcklig längd, dvs. minst fyra månader på heltid. PTP-psykologen bör få möjlighet att genomföra utredning och behandling av ett flertal fall och följa dessa under viss tid. Även arbete med organisationsförändringar, personalhandledning och konsultativa insatser kräver ett visst oavbrutet sammanhang.

Genomförande

Tjänstgöringsplan för PTP

Verksamhetschefen, handledaren och PTP-psykologen ska enligt SOSFS 2008:34 snarast efter anställningen upprätta en tjänstgöringsplan för PTP-året. Planen ska utvärderas gemensamt under året och revideras efter behov. I planen beskrivs fördelning av innehåll i tjänstgöringen, vilka studiebesök och auskultationer som ska genomföras samt vilka utbildningar som är aktuella. I planen anges också om andra handledningsmoment, ex olika metodhandledningar, ska ingå utöver PTP-handledningen. Under PTP-året bör ca fyra timmar per vecka avsättas för instuderingstid.

Första halvåret

Första halvåret bör ses som en upptrappning av dels arbetsmängd och belastning, men också i professionaliseringen. Tid bör ges för att komma in i rollen som psykolog, lära sig rutiner, klientel och gränsdragning för vad mottagningen arbetar med.

Andra halvåret

Andra halvan av året präglas främst av fördjupat arbete. PTP-psykologen har nu en erfarenhetsbank och uppslag till fördjupningsområden. Under andra halvåret bör utrymme ges för fördjupning och större vikt läggas vid Övrigt psykologarbete som beskrivs ovan.

Studiebesök och auskultation

Under senare delen av första halvåret ska PTP-psykologen ges möjlighet att bredda sina perspektiv genom auskultation och studiebesök. För den egna verksamheten är det av vikt att PTP-psykologen auskulterar enstaka dagar upp till ett par veckor i nära angränsande verksamheter där samverkan är mest aktuell. Det är av stor betydelse att få förståelse både för den egna klinikens verksamhet i ett vårdsammanhang och för andra psykologers arbete i andra verksamheter som är olik den egna.

En del av studiebesöken samarrangeras i PTP-programmet med stöd av studierektorn.

PTP-program

PTP-psykologer anställda i regionen ska under sin PTP-tjänstgöring delta i PTP-programmet. Genom PTP-programmet anordnas föreläsningar och seminarier ca en gång per månad där erfarna psykologer medverkar. Efter föreläsningarna förs dialoger kring viktiga och aktuella arbetsområden. Träffarna ger även deltagarna i PTP-programmet möjlighet att utbyta erfarenheter, skapa nätverk och sociala kontaktytor utöver den egna kliniknära samverkan.

Anställning

För att anställas som PTP-psykolog krävs psykologexamen. Psykologer med utländsk examen från annat land än EES-land eller Schweitz ska av Socialstyrelsen få ett kompletteringsbesked där det framgår om man ska göra PTP sex eller tolv månader.

Ska PTP fullgöras inom privat verksamhet fordras ett godkännande av Socialstyrelsen.

För PTP-tjänstgöring utanför PTP-programmet, sker anställningsprocessen och förberedelser på respektive klinik.

Aktörer och ansvarsfördelning kring PTP

För att PTP-psykologen ska få bästa möjliga förutsättningar att lyckas krävs att de olika inblandade aktörerna känner till vilket ansvar de har.

Verksamhetschefen

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för PTP-psykologens tjänstgöring och bör kontinuerligt skaffa sig kunskap om PTP-psykologens utveckling.

Verksamhetschefen ansvarar för att:

 • En tjänstgöringsplan upprättas och utformas så att alla krav på bredd i tjänstgöringen tillgodoses.
 • En handledare utses till PTP-psykolog samt vid behov teckna avtal med handledare.
 • Byte av handledare sker vid behov.
 • Medarbetarsamtal genomförs med PTP-psykologen.
 • PTP-psykologens arbetsbelastning är rimlig i förhållande till utbildningsnivå och individuell kompetens.
 • Regelbunden handledning genomförs under hela PTP-året.
 • Handledaren får utrymme att handleda och utföra det som är handledarens uppgift och ansvar.
 • PTP-psykologen introduceras på arbetsplatsen och får information om verksamhetens uppdrag, regionens organisation och hälso- och sjukvårdens ansvar.

Studierektorn

Studierektorn ska på en övergripande nivå verka för att PTP-tjänstgöringen genomförs med god kvalitet och ska:

 • bistå i arbetet med att ta fram tjänstgöringsplaner som upprättas för PTP-psykologerna
 • planera och genomföra introduktion för handledare och verksamhetschefer inför mottagande av PTP-tjänstgörande
 • vid eventuella problem avseende handledning eller tjänstgöring bistå PTP-psykolog, handledare
  och verksamhetschef
 • planera, genomföra, utveckla och kvalitetssäkra PTP-programmet
 • planera utbildningsaktiviteter i form av PTP-träffar och tillhandahålla material
 • arrangera handledarseminarier i syfte att bistå och vägleda handledare i deras roll som PTP-handledare
 • ingå i ett nationellt nätverk för PTP-studierektorer som arbetar med riktlinjer, kvalitet och utvärdering
 • ha kontakt med Socialstyrelsen och andra berörda i frågor som rör PTP-tjänstgöring
 • vara studentsamordnare för psykologstudenter på Psykologprogrammet och samverka med
  Futurum
 • ansvara för att sammanställa och redovisa överenskomna mätetal.

Handledaren

 • Ska enligt förordning (1984:545) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården med
  mera vara legitimerad psykolog och ha tjänstgjort som psykolog i minst tre år.
 • Ska vara väl förtrogen med Socialstyrelsens riktlinjer (SOSFS 2008:34 M), PTP-handboken, regionens PTP-koncept och regionens riktlinjer för PTP-tjänstgöring.
 • Ska regelbundet genomföra handledning som bör omfatta minst en timme per vecka.
 • Bör tjänstgöra på samma arbetsplats som PTP-psykologen. Om inte detta kan uppfyllas bör handledaren vara verksam inom samma verksamhetsområde som PTP-psykologen och vara tillgänglig för frågor utöver handledningstiden.
 • Ska inför uppdraget delta i introduktion för handledare och verksamhetschefer inför mottagande av PTP-tjänstgörande.
 • Ska delta i handledarseminarier som arrangeras av studierektorn för PTP.
 • Ska aktivt delta i och ansvara för att utvärdering sker mellan handledare och PTP-psykolog minst två gånger under PTP-året enligt den utvärderingsmall som finns i PTP-handboken.
 • Följa att PTP-psykologens arbetstid är balanserad i enlighet med regionens riktlinjer.
 • Till Socialstyrelsen intyga på särskild blankett om PTP-psykologens lämplighet att arbeta i självständig ställning som psykolog.

PTP-psykologen

 • Arbetar under eget yrkesansvar och följer den tjänstgöringsplan som är framtagen.
 • Ska genomföra sin PTP-tjänstgöring efter Socialstyrelsens föreskrifter och i enlighet med PTP-handboken, regionens PTP-koncept och regionens riktlinjer för PTP-tjänstgöring, vilka fås av studierektorn eller hittas på www.rjl.se/jobb.
 • Ska delta i regionens PTP-program och andra gemensamma utvecklingsaktiviteter
 • Ska fortlöpande inventera och dokumentera sitt utbildningsbehov samt aktivt delta i upprättande
 • och revidering av tjänstgöringsplanen tillsammans med handledare och verksamhetschef.
 • Bör ta del av andra aktuella föreläsningar för psykologer arrangerade av regionen.

Andra yrkesgrupper

PTP-psykologen arbetar ofta i team med andra professioner i den kliniska vardagen. För att detta ska fungera optimalt bör alla ha god kännedom om varandras kompetenser, förutsättningar och ansvarsområden. Arbetsplatsträffar är ett bra forum för utbyte av information och kunskap.

Alla psykologer som arbetar tillsammans eller i nära samarbete med en PTP-psykolog har ett utbildningsansvar. På motsvarande sätt är PTP-psykologen en viktig resurs för psykologstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning inom hälso- och sjukvården.

Kontinuerliga förbättringar och utvärdering av PTP

Ständigt pågående utvecklings- och förbättringsarbete

En viktig hörnsten, i våra verksamheter, som innebär kontinuerligt inflytande är att arbeta med ständiga förbättringar. I förbättringsarbetet deltar såväl aktörer kring PTP som PTP-arna själva. Genom att alla bidrar med sina kunskaper och idéer ökar förutsättningarna för en allt bättre verksamhet där ”helheten blir mer än summan av delarna” och den praktiska tjänstgöringen blir optimal.

Aktuella utvärderingsmetoder

Utvärdering sker efter deltagande i PTP-programmet via den nationella web-enkät som nationella studierektorsfunktionen förfogar över. Vartannat år görs dessutom en sammanställning av Psykologförbundet. Utvärdering av PTP-träffarna sker kontinuerligt. Studierektor ansvarar för att följa upp PTP-programmet och därtill följande mätetal.

Mätetal

Redovisning av mätetal för regionens PTP-koncept ska ske årligen. Sammanställningen redovisas till Centrala personalavdelningen för uppföljning i regionens årsredovisning.

FÖLJANDE MÄTETAL SKA REDOVISAS:

 • Andel som fullföljer PTP-tjänstgöring. (100 procent)
 • Andel PTP-psykologer som anställs vid regionen efter avslutad PTP-tjänstgöring.
 • Region Jönköpings län ska i nationella PTP-enkäten ligga bland de fem första i nöjdhet över sin PTP-tjänst.