Kultur

Kultur för barn och unga

Illustration av föräldrar och barn som tittar på tre personer som spelar teater utomhus.
Foto: Johan W Avby Illustration: Fredrika Ottosson

Det regionala uppdraget gällande kultur för barn och unga är att stärka barns och ungas möjlighet att ta del av och skapa kultur i vårt län.

Vi arbetar för en mångfald av kultur för en mångfald av barn och unga och stimulerar utvecklingsarbete inom samtliga verksamhetsområden. Med utgångspunkt i FNs barnkonvention främjar vi samverkan, tillgänglighet, delaktighet, kunskap och eget skapande.

Vi för regional, nationell och internationell dialog kring frågor som rör kultur för barn och unga och arbetar för alla barns demokratiska rätt och likvärdiga möjlighet till kultur.

Utvecklingsprojekt

Genom olika utvecklingsprocesser och projekt stärker vi kulturen för barn och unga i Jönköpings län. Utvecklingsarbete pågår inom varje konstområde och vissa utvecklingsinsatser har en mer övergripande målsättning.

Du kan läsa om pågående utvecklingsprojekt inom Kultur för barn och unga på webbplatsen Utveckling i Jönköpings län (Extern länk)

Kulturpolitiska prioriteringar

Region Jönköpings län arbetar med regionala kulturplaner för att tydliggöra våra kulturpolitiska visioner för länet. En av sex kulturpolitiska prioriteringar är just fokus på barn och ungas kultur. Vi arbetar för att stärka kultur för barn och unga genom:

  • öka delaktighet och inflytande
  • öka kunskap om nya kulturvanor och kulturuttryck
  • öka möjligheten att ta del av professionell kultur
  • öka möjligheten för unga kulturskapare att gå från amatör till yrkesutövare
  • bredda utbudet och stärka kulturskolans ställning i hela länet genom att permanenta projektet me regional samordnare av länets kulturskolor och lyfta in det i den regionala organisationen