Prioriterade målsättningar hemslöjd

Region Jönköpings läns kulturpolitiska uppdrag omfattar utvecklingsarbete inom ett antal verksamhetsområden. Gemensamt för utvecklingsambitionerna inom de olika verksamhetsområdena är att de styrs av de kulturpolitiska målen och prioriteringarna.

Hemslöjd är starkare, populärare och mer mångfacetterat än någonsin. Detta sker tillsammans med fler aktörer än innan och ger både en fördjupning och en bredare tolkning av verksamhetsområdet. Det är många faktorer som påverkar. Ett genuint, kroppsligt skapande av verkliga föremål i den fysiska världen som är kopplat till identitet, kreativitet och livsstil. Möjligheten att agera praktiskt och att påverka sin egen och andras situation i vardagen och värdemässigt. Ett ökat intresse för historia och att området har, liksom begrepp som konsthantverk och konst, fått mindre skarpa gränser och en utökad tolkning av vad begreppet kan inrymma.

Intresset för hemslöjd kommer att fortsätta att öka och utvidgas. Hemslöjdens olika betydelser och värden kommer att omformas, men kommer också att behöva lyftas och förtydligas i såväl praktisk tillämpning som i kunskap och bildning som följd av detta.

Utveckling

Hemslöjdens möjligheter att utgöra en tydlig del för individen och samhällets utveckling

Värdet av ett genuint skapande i den fysiska världen ökar. Att själv vara källan till sin praktiska vardag eller att uttrycka sig med sina händer blir allt viktigare för allt fler. Hemslöjd är människonära, påtagligt och värdebärande och materiell och immateriell kultur på samma gång. Hemslöjd har ett brett omfång av möjligheter och nivåer från barnpyssel till konst, livsstilsfrågor och politiskt engagemang. Hemslöjdens möjligheter att utgöra en avgörande faktor inom kultur och hälsa för individers återgång till ett aktivt liv efter sjukdom är påtaglig. Den digitala utvecklingen ger förutsättningar för nya sätt att skapa på. Här finns nya mötesplatser och uttryck. Här sprids teknikkunskap, det skapas nya samarbeten och det lokala binds ihop med det globala. Det handlar om praktisk samhällsutveckling med kultur och näring där hållbar utveckling är i fokus.

Möjligheterna för hemslöjden som verksamhetsområde att vara en kunskapsbärare för en samtida hållbar utveckling

Hemslöjden och det handgjorda skapandet arbetar för ett närmare liv med en bred syn på närproducerat. Medvetna val kan skapa det unika och utveckla identiteter genom handgjort skapande, att ha det egna livet i sina egna händer och kunna påverka världen. Nya former för entreprenörskap. Ett sätt att visa samhällsengagemang. Det handgjorda skapandets nygamla möjligheter behöver upptäckas av nya generationer. Hemslöjdens möjligheter och nytänkande inom den hållbara utvecklingen ska förstärkas, tydliggöras och spridas.

Region Jönköpings län vill

  • stärka hemslöjdens möjligheter att utgöra en tydlig del för individen och samhällets utveckling
  • utvidga möjligheterna för hemslöjden som verksamhetsområde att vara en kunskapsbärare för en samtida hållbar utveckling.