Prioriterade målsättningar dans

Region Jönköpings läns kulturpolitiska uppdrag omfattar utvecklingsarbete inom ett antal verksamhetsområden. Gemensamt för utvecklingsambitionerna inom de olika verksamhetsområdena är att de styrs av de kulturpolitiska målen och prioriteringarna.

Prioriterade målsättningar scenkonst

Dansfrämjande 

Dansen har flera strukturer nationellt och regionalt som driver dansfrämjande och turnéförstärkande insatser, som dansnätverk, interregionala samarbeten och verksamheter för dansutveckling på regional nivå. Dansutvecklingen i länet har utvecklats och stärkts genom samverkan mellan organisationer, institutioner, studieförbund, fria utövare och kommuner i länet. Dansen är beroende av dessa strukturer för sin utveckling. Samverkan på nationell nivå är nödvändig för att effektivisera turnéläggning, tekniksättning och utbudspresentationer samt för att tillhandahålla spetskompetens och samordna kompetensutbyte.

Den största arbetsinsatsen måste utföras på en nivå där det är möjligt att både bygga goda relationer ända ut till mottagarna och avsätta medel för inköp av större kvantiteter av föreställningar. För turnéläggning och arrangörskap krävs det kunskap om lokala och regionala förutsättningar samt kompetens inom konstområdet och främjandearbetet. Dansen är i behov av att förstärka strukturerna för samverkan regionalt, interregionalt och nationellt. Det sker i ett aktivt samarbete genom utbyte, kunskapsförmedling och kunskapsöverföring, för att stärka arrangörsleden, danskonsten och kunskapen kring danskonsten.

Dansen har till stora delar sina professionella utövare bosatta i och runt storstäderna, genom att stimulera fler plattformar ute i landet kan konstnärer arbeta lokalt och dansen kan nå en ny publik.

Under planperioden kommer utvecklingsarbetet verka för att stärka intresset för dansen i länet, stärka dansens ställning och ge utövare i länet möjlighet till konstnärlig utveckling.

Utveckling

Stärkt tillgänglighet till danskonsten och förstärkta strukturer för samverkan

För att stärka utvecklingen och tillgängligheten till dans i hela Jönköpings län behöver infrastrukturen utvecklas. Produktionsförhållanden och stödstrukturer för fria koreografer behöver utvecklas för att stimulera professionell dansproduktion och att möjliggöra etablering av professionella fria grupper.

För att öka och möjliggöra utbudet av dansproduktioner i hela länet krävs fler dansanpassade spelplatser, arrangörsutveckling, turnéutveckling samt informationssamordning.

De regionala dansaktörerna tillsammans med kommunerna bör stimulera samverkan och samordning mellan lokala dansaktörer, vilket gör att starkare lokala och regionala nätverk skapas. Dansen har tidigare primärt spelats på traditionella teaterscener, men utbudet av den storleken på scener ute i landet är litet, vilket exkluderar många från att ta del av dans. Dansen måste hitta nya scener, nya mötesplatser i det lilla och mer platsspecifikt. På detta sätt demokratiseras dansen och tillgången på professionella dansföreställningar ökar.

Residensverksamhet bör bli ett naturligt inslag i det övergripande regionala arbetet. Dansen behöver hitta nya mötesplatser där dansen får möta invånare och deltagare under längre perioder, för att kunna fördjupa mötet och kunskapen kring dans mellan utövaren och invånaren. Mötesplatserna bör till skillnad mot scener erbjuda ett djupare utbyte där process och forskning ges utrymme och där produktion kan ske men inte nödvändigtvis är det primära. Genom mötesplatserna kan professionella utövare överföra kunskap och ha ett längre utbyte med deltagarna och stärka dansens närvaro ute i kommunerna.

Region Jönköpings län vill

  • stärka tillgängligheten till danskonsten i hela länet
  • förstärka strukturerna för samverkan.

Dans omfattas även av de prioriterade målsättningarna för scenkonst