Kultur

Nätverk för bibliotekspersonal

Biblioteksutvecklings primära målgrupp är personalen vid folkbiblioteken i Jönköpings län, där bibliotekscheferna är de främsta dialog- och samarbetsparterna.

Biblioteksutveckling möjliggör, leder och samordnar flera nätverk för bibliotekspersonal. Ett bibliotekschefsnätverk är en förutsättning för samverkan i länet och angeläget också eftersom folkbiblioteken ingår i ett nationellt bibliotekslandskap. För medarbetare på folkbiblioteken finns nätverk kopplade till pågående utvecklingsprocesser inom fokusområdena Biblioteken i samhället, Digital delaktighet och kompetens och Läsfrämjande, berättelser och bildning.

Det övergripande syftet med nätverken är att dela kunskap och erfarenheter där gemensam reflektion, samtal och lärande bidrar till att stärka och utveckla profession och verksamhet. Därför är en viktig utgångspunkt för deltagarna att se på nätverken som en kompetensutvecklingsinsats och avsätta tid före, under och efter nätverksträffarna. I nätverken träffas man kontinuerligt under en längre tid och varje nätverk bestämmer sin mötesstruktur och agenda.

Vill du läsa mera om organiserade professionella nätverk så kan vi tipsa om Nätverk för lärande och utveckling. (Extern länk)
Här beskrivs bland annat nätverkets möjligheter: lärande, spaning och avstämning, kontakter, stöd, påverkan och utveckling, samverkan mellan organisationer och kontinuitet.

Nätverk 2023

I vårt kalendarium kan du se datum för kommande nätverksträffar.

Bibliotekschefer
I Bibliotekschefsnätverket ingår kommunernas bibliotekschefer, det vill säga den person som företräder kommunens folkbibliotek och har mandat att fatta beslut, samt Biblioteksutvecklings enhetschef. Biblioteksutvecklings utvecklare ingår i nätverket utifrån relevanta frågor.

Bibliotekscheferna har tillsammans formulerat nätverkets syfte: Vi vill dela kunskap, hitta samverkansmöjligheter och tillsammans driva biblioteksutveckling på folkbiblioteken i Jönköpings län med biblioteksplanerna som grund.
Kontakt: Johanna Billvén

Barns delaktighet och inflytande
Nätverket består av personal, som har ett pågående arbete med att hitta metoder, skapa rutiner och strukturer för barns delaktighet och inflytande i verksamheten. Vi lyfter olika dilemman och utmaningar man kan ställas inför i ett barnrättsarbete på folkbibliotek.
Kontakt: Lena Jonsson

Digital transformation
Nätverket för digital transformation är till för personal i länet som utforskar vad den digitala omställningen betyder för folkbiblioteken. Deltagarna har genomfört kursen Att leda bibliotekens digitala transformation. I nätverket behandlar vi frågor som rör bland annat digital delaktighet, medie- och informationskunnighet (MIK) och digitalt berättande.
Kontakt: Linn Holmstedt

Samverkan folkbibliotek och socialtjänst
Nätverket är för personal på folkbibliotek som vill utforska hur samverkan mellan folkbibliotek och socialtjänst kan utvecklas lokalt. Samverkan kopplar till det nationella projektet Letterbox Club Sverige.
Kontakt: Lena Jonsson

Språklust
Nätverket är för personal, som arbetar med små barns språk- och läsutveckling. De medverkande i nätverket fungerar även som referensgrupp i framtagandet av olika material som används i vårt läns Språklust-arbete.
Kontakt: Lena Jonsson

Tillgänglighet
Nätverket samlar personal som arbetar med tillgänglig biblioteksverksamhet i syfte att skapa förutsättningar för tillgänglig läsning. Tillsammans utforskar och utformar nätverket insatser, som stöd för lokal verksamhetsutveckling, för att integrera tillgängliga medier i verksamheten för att nå fler.
Kontakt: Annhild Ottosson