Kultur

Biblioteksutveckling

Omslaget på Region Jönköping läns biblioteksplan för 2023-2025.
Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025 tydliggör verksamhetens uppdrag, ansvarsområden och kompetens. Foto: Illustration från biblioteksplanens omslag.

Biblioteksutveckling är en regional biblioteksverksamhet med uppdrag som utgår från bibliotekslagen. Uppdraget innebär att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Vår målgrupp är personalen vid folkbiblioteken i Jönköpings län, där bibliotekscheferna är de främsta dialog- och samarbetsparterna.

Verksamhetsidé: Dela kunskap – främja samverkan – möjliggöra utveckling

Biblioteksutveckling arbetar på strategisk nivå för att länets invånare ska erbjudas en relevant och jämlik biblioteksverksamhet av hög kvalitet. Vi initierar, driver, handleder och följer upp projekt och processer i nära samverkan och dialog med folkbiblioteken och med grund i biblioteksplanerna. Genom att tillsammans med folkbiblioteken söka, utforska och dela nya kunskaper samt prova nya metoder möjliggörs utveckling och främjas samverkan.

Omvärldsbevakning och samverkan

Omvärldsbevakning och nätverksbyggande inom och utanför bibliotekssfären sker lokalt, regionalt och nationellt för att skapa strategiska relationer och stärka bibliotekens roll och betydelse. Genom nätverk, forum och samverkan med övriga regionala biblioteksverksamheter och myndigheter är Biblioteksutveckling en aktör i det nationella bibliotekslandskapet.

Biblioteksplan Region Jönköpings län

Bibliotekslagen anger att regioner och kommuner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025 tydliggör verksamhetens uppdrag, ansvarsområden och kompetens. Biblioteksplanen är också ett stöd för prioritering och planering av Biblioteksutvecklings utvecklingsinsatser.

Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025 (pdf-fil, 929 kB)

Fokusområden 2023-2025

Biblioteken i samhället

Digital delaktighet och kompetens

Läsfrämjande, berättelser och bildning

Kalendarium

Fortbildningstillfällen, nätverksträffar med mera - för dig som arbetar på länets folkbibliotek.

I vårt kalendarium kan du se de aktiviteter som Biblioteksutveckling erbjuder.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av omvärldsbevakning och senaste nytt från vår verksamhet. Nyhetsbrevet kommer tre gånger per termin. (Extern länk)

Skriv upp dig här för att prenumerera (Extern länk)

Historik: 

Nyhetsbrev Maj 2024 (Extern länk)

Nyhetsbrev Mars 2024 (Extern länk)

Nyhetsbrev Februari 2024 (Extern länk)

Nyhetsbrev December 2023 (Extern länk)

Läs mer om bibliotekslagen och myndigheter kopplade till biblioteksområdet: (Extern länk)

Bibliotekslag (SFS 2013:801 (Extern länk)

Kungliga biblioteket (Extern länk)

Kulturrådet (Extern länk)