Prioriterade målsättningar scenkonst

Region Jönköpings läns kulturpolitiska uppdrag omfattar utvecklingsarbete inom ett antal verksamhetsområden. Gemensamt för utvecklingsambitionerna inom de olika verksamhetsområdena är att de styrs av de kulturpolitiska målen och prioriteringarna.

Jönköpings län har en infrastruktur på teater-, dans- och musikområdet med institutioner, fria grupper, enskilda kulturskapare och arrangörer. Tillsammans står dessa aktörer för ett varierat utbud av föreställningar och konserter i hela Jönköpings län. Här finns kulturskolor, studieförbund, konstnärliga utbildningar på folkhögskolor med mera, samt forskning inom scenkonst- och musikområdet inom fria aktörer. För blivande scenkonstnärliga utövare saknas dock utbildningsmöjligheter på högskolenivå i Jönköpings län.

Institutionerna inom scenkonstområdet har uppdrag som förenar kontinuitet och förnyelse genom att både levandegöra ett kulturarv och svara för kunskap, konstnärlig kvalitet och utveckling. Institutionerna garanterar en långsiktighet i utbudet inom respektive konstområde och kan i kraft av sin identitet och legitimitet locka såväl nationella som internationella konstutövare till Jönköpings län. De står också för huvuddelen av arbetsmarknaden för kulturskapare.

De fria grupperna spelar en viktig roll för kulturlivet och bidrar till en mångfald av uttryck och konstnärlig förnyelse. I Jönköpings län finns ett mindre antal fria teater-, dans- och musikgrupper som främst når ut med produktioner till den unga publiken. Deras föreställningar och konserter produceras oftast för turné och når därmed ut över länet. Fria scenkonstgrupper med nyskapande estetik och experimentellt inriktad tvärkonstnärligt innehåll med kontinuerlig verksamhet saknas i länet.

Förhållandet mellan den konstnärliga praktiken fria aktörer och högskolornas utbildning och forskning bidrar till utveckling och förnyelse av scenkonsten i länet. Till spridning av scenkonst hör även ett flertal offentliga och fria gästspelsscener och återkommande festivaler.

Teaterföreningarna i Jönköpings län och deras regionala organisation är viktiga aktörer för att sprida scenkonst. De ser till att ett kvalitativt utbud inom teater, musikteater och till vissa delar dans möter en publik också utanför de större kommunerna.

Fristående musikarrangörer och fria musikgrupper står för en del av det professionella musiklivet i länet, med ett kvalitativt utbud inom olika genrer. Jönköpings län saknar en mångfald av kulturarbetare som bor och verkar i Jönköpings län, inte minst frilansande musiker och dansare.

Region Jönköpings läns uppgift är att genom stöd, samordning och dialog med nyckelaktörer stärka scenkonstens ställning i Jönköpings län. Regional överblick möjliggör ett strategiskt utvecklingsarbete med kunskapsuppbyggnad som bas.

Utveckling

Säkra konstnärlig utveckling och fördjupning

Scenkonstens ställning i Jönköpings län ska värnas och utvecklas. Institutionerna ska ha möjlighet att fortsätta sitt konstnärliga utvecklingsarbete inom ramen för sina uppdrag. Samtidigt ska det fria scenkonst- och musiklivet och de professionella kulturskaparna få bättre villkor för att producera teater, dans och musik av hög kvalitet och göra den tillgänglig för invånarna i hela Jönköpings län.
Gränsöverskridande projekt och produktioner, som blandar olika konstformer i nya uttryck och format, ska fortsatt främjas, liksom de möjligheter digitaliseringen kan innebära i konstnärlig produktion. Kopplingen mellan scenkonsten och forskningen ska stärkas.
Nycirkus är en tvärkonstnärlig konstform under utveckling i Sverige. Området har ingen plattform att verka utifrån i Jönköpings län. För en etablering krävs det ett samspel mellan de etablerade aktörerna inom scenkonsten i länet.
För den konstnärliga utvecklingen är även frågor om genus och jämställdhet, etnisk och kulturell mångfald samt internationalisering relevanta. Att fortsätta stärka utvecklingen av ett scenkonstliv som med självklarhet inkluderar dessa perspektiv är angeläget.

Det finns ett stort behov av att öka jämställdheten och integrera frågor om genus och jämställdhet i de konstnärliga processerna. På samma sätt är det en prioriterad uppgift att öka den etniska och kulturella mångfalden.

Region Jönköpings län vill under planperioden främja en utveckling av en mångfald av uttrycksformer så att hela samhället och dess invånare speglas i scenkonstinstitutionernas och de fria aktörernas utbud, representation och publik. Även det internationella och interkulturella utbytet och samarbetet ska öka.

Öka tillgängligheten till institutionernas och de fria aktörernas verksamheter

En av scenkonstens stora utmaningar är att utbudet av professionell scenkonst ska bli en angelägenhet för fler. Det handlar dels om att nå nya publikgrupper, dels om att öka engagemanget och delaktigheten i kulturlivet.
Att främja institutionernas och de fria aktörernas arbete för att fler invånare i Jönköpings län ska få tillgång till scenkonst är en prioriterad uppgift, bland annat genom utveckling av nya stödsystem.

Spelplatserna och de lokala arrangörerna har en avgörande betydelse för att invånarna i Jönköpings län ska kunna ta del av ett brett och varierat utbud av scenkonst. För den fortsatta utvecklingen är det också nödvändigt att fånga de unga arrangörerna. Nya insatser ska prövas för att långsiktigt utveckla samverkan mellan samtliga institutioner, föreningar och kommuner i syfte att nå ut mer med föreställningar och konserter i hela regionen. Digital utveckling och spridning av scenkonst ska stimuleras.

Främja barns och ungas möte med scenkonst

Utöver de fria aktörer som har barn och unga i fokus har även institutionerna profilerat sin barn- och ungdomsverksamhet. Aktörerna ska fortsatt utveckla nya arbetssätt och metoder som ska berika och stärka barns och ungas möten med den levande scenkonsten.

För att barn och unga ska få uppleva professionell kultur och däribland scenkonst, kan subventioner för inköp av teater-, dans-, musik- och nycirkusföreställningar till förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, teaterföreningar och andra arrangörer vara verkningsfullt. Nya och kommande subventionsregler bör utredas och följas upp under planperioden.

Det kulturpedagogiska utvecklingsarbetet vad gäller barn och unga ska stärkas, bland annat genom ökat samarbete och dialog mellan aktörerna inom området.
Institutionerna har ett särskilt ansvar avseende samverkan med Jönköpings läns kulturskolor. Även relationen mellan forskningen och praktik ska stimuleras.

Främja samverkan mellan institutionerna, det fria scenkonst- och musiklivet och kommunerna

Samverkan och dialog mellan institutioner/producenter, arrangörer och kommuner kring turnéer/regional verksamhet behöver förbättras ytterligare. Inte minst kommunernas ansvar för scenkonstens spridning behöver förtydligas. Med bättre framförhållning i kontakterna mellan kommun, arrangör och producent kan varaktiga strukturer byggas för att stärka scenkonst- och musikutbudet.
Samverkan med andra samhällsområden, till exempel näringsliv, skola, vård och omsorg och utbildning har också betydelse för scenkonstens och musikens utveckling.

Inom ramen för utvecklingsarbetet kring kulturella och kreativa näringar i Jönköpings län är det angeläget att uppmärksamma scenkonstens villkor.
Ett närmare samarbete mellan aktörer och stödstrukturer för entreprenörskap kan öka kunskapen och kompetensen för att långsiktigt skapa en starkare ekonomisk bas för professionella kulturskapare.

Det är även viktigt att öka kunskapen om villkor och möjligheter för kulturprojekt inom vård- och omsorgssektorn bland scenkonstaktörer och stimulera fler aktörer att arbeta inom dessa verksamheter.

Region Jönköpings län vill

  • säkra konstnärlig utveckling och fördjupning inom scenkonsten
  • öka tillgängligheten till institutionernas och de fria aktörernas verksamheter
  • främja barns och ungas möte med scenkonsten
  • främja samverkan mellan institutionerna, det fria professionella och ideella scenkonstlivet och kommunerna.