Funktionsrätt

En ung tjej som dansar

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har alla rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor. Därför behöver vi skapa ett samhälle med full delaktighet och arbeta för att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Alla som arbetar inom offentlig sektor har ett särskilt ansvar att se till att personer med en funktionsnedsättning har samma rättigheter som alla andra.

En grundläggande rättighet är en god tillgänglighet i alla dess former: miljö, lokaler, transporter, information, kommunikation, produkter, varor och tjänster.

Region Jönköpings län samverkar med funktionsrättsrörelsen genom olika mötesplatser där råd och nätverk bidrar till att lyfta in funktionshinderperspektivet in i organisationen. Exempel på mötesplatser är: Länsrådet för funktionsnedsättningar (politiskt råd), dialogmöten med politiker från nämnd folkhälsa och sjukvård, lärande nätverk i omställningen till en nära vård, samt brukarråd inom verksamheter som lokaler/fastigheter, hjälpmedel, transport och habilitering.