Regional statistik

Länsbarometern

Länsbarometern är ett webbaserat verktyg där det finns statistik om befolkningen för olika regionala statistikområden i Jönköpings län. Resultaten kan jämföras med länet som helhet, en kommun eller en kommundel. Data är till största del hämtad från Statistiska centralbyrån och befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor.

Länsbarometern (Extern länk) (Extern länk)


Folkhälsoenkät Ung

Folkhälsoenkät Ung är en enkätundersökning som kartlägger ungdomars hälsa och livsstil. Undersökningen genomförs som en webbenkät på skoltid och är en totalundersökning bland ungdomar som går i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet, även bland de ungdomar som går anpassad grund- och gymnasieskola.

Folkhälsoenkät Ung (Extern länk) (Extern länk)


Regional folkhälsostatistik utifrån den regionala utvecklingsstrategin

Här finns statistik över utvecklingen i Jönköpings län inom de områden som omfattas av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och andra länsövergripande strategier och planer.

Hur går det? – Hälsa (Extern länk) (Extern länk)