Revisionsplan 2015

Granskningar i revisionsplan 2015

I revisionsplanen för år 2015 ingår nedanstående granskningar.

Granskningar

Granskning av regionens målstyrning

Regionen använder sig av en målstyrningsmodell där ett antal strategiska mål kopplas till visionen ”För ett bra liv i en attraktiv region”. I en styrkortsmodell bryts de strategiska målen ner i mål och systemmätetal. Det övergripande styrkortets modell och innehåll är fastställt av fullmäktige. Styrkortet är utgångspunkt för styrelsens, nämndernas och verksamheternas målstyrning.

Mellan 2013 och 2014 minskade andelen mål, som uppfylldes eller delvis uppfylldes, från 76 till 72 procent. Cirka en fjärdedel av målen uppfylldes inte alls.

Revisorerna har beslutat genomföra en granskning för att bedöma om Regionstyrelsen/Nämnden för folkhälsa och sjukvård/Regionstyrelsens arbetsutskott har säkerställt att målstyrningen utformas och implementeras på ett sätt som bidrar till måluppfyllelse.

Granskningen startar i maj och beräknas vara klar i november  2015.

Granskning av åtgärder för ekonomi i balans 

I budgetarbetet inför 2014-2016 bedömdes att det behövdes en kostnadsminskning med 20 miljoner kronor i tandvården och 100 miljoner kronor i hälso- och sjukvården. Resultatet i bokslutet för 2013 visade på att det fanns behov av ytterligare kostnadsminskningar med 30 miljoner kronor i hälso- och sjukvården.

I mars 2014 beslutade landstingsstyrelsen om en åtgärdsplan med syftet att reducera kostnaden i somatisk vård med 150 miljoner kronor. Av de 150 mnkr avsåg 130 mnkr behovet för att uppnå budgetbalans och 20 mnkr för att finansiera utökade behov. Den förväntade kostnadsreduceringen fördelar sig på 80 mnkr 2014 och 70 mnkr 2015.

Av årsredovisningen för 2014 framgår väsentliga avvikelser mot budget inom vissa verksamhetsområden främst specialiserad somatisk vård. Den specialiserade somatiska vården redovisade en budgetavvikelse på ca 185 mnkr. Föregående år (2013) uppgick budgetavvikelsen för den specialiserade somatiska vården till 148 mnkr. Av utfallet att döma har åtgärdsplanen ännu inte gett avsedd effekt då avvikelsen istället har ökat. Av verksamhetsberättelsen 2014 framgår att då sjukvårdsområdets resultat åter har försämrats så behöver arbetet med åtgärdsplanen revideras och intensifieras.

Revisorerna har beslutat göra en granskning för att bedöma om Nämnden för Folkhälsa och sjukvård/Regionstyrelsen/Regionstyrelsens AU vidtagit tillräckliga åtgärder för att uppnå en budget i balans för hälso- och sjukvården. I granskningen kommer även att bedömas om de åtgärder som vidtas på operativ nivå resulterar i önskat resultat.

Granskningen startar i maj och beräknas vara klar i november 2015.

Granskning av leverantörs och fakturahantering 

Region Jönköpings län använder en fakturaportal (LFP) i ekonomisystemet Raindance för fakturascanning. Raindance är ett affärssystem för ekonomiadministration och e-handel med fokus på administrativa processer. Totalt hanteras ca 210 000 fakturor per år i detta system. Det finns ca 6 000 användare i systemet och medarbetare på olika nivåer i organisationen är involverade i faktura- och betalningsflödet.

Många användare och ett växande antal fakturor som hanteras i fakturaportalen årligen ställer höga krav på effektiva samt ändamålsenliga rutiner och kontroller.

Revisorerna har beslutat genomföra en granskning för att bedöma om den interna kontrollen av leverantörs- och fakturahanteringen är tillräcklig.

Granskningen startar i augusti och beräknas vara klar i januari 2016.

Granskning av kompetensförsörjning 

För att möta befolkningens behov av vård är det väsentligt att det finns strategier och åtgärder för att få tillgång till rätt personal och kompetens. Kompetensförsörjning omfattar organisationens förmåga och möjligheter att attrahera nya medarbetare och även hur man lyckas skapa attraktiva arbetsmiljöer, utvecklingsmöjligheter och åstadkomma en arbetsfördelning och arbetsbelastning som gör att befintlig personal vill stanna kvar.

Under 2014 genomförde regionens revisorer en förstudie av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förstudien visade att Region Jönköpings län har en tydlig viljeinriktning för arbetsmiljöarbetet och att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom granskade förvaltningar. Styrdokument, utbildningar och stödfunktioner bidrar till det aktiva arbetsmiljöarbetet. Återrapportering görs till regionstyrelsen och det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med gällande regelverk.

I budgeten för år 2015 har regionen fastställt grundläggande värderingar för verksamheten. Här tydliggörs vikten av ett engagerat ledarskap, alla medarbetares delaktighet och betydelsen av kompetensutveckling. Kompetensförsörjning är av stor vikt för regionens verksamheter, både på kort och på lång sikt. Regionfullmäktige har fastställt mål för att vara en attraktiv arbetsplats, som bland annat berör medarbetarsamtal, personalhälsa och kompetensutvecklingsplan. Det finns även mål gällande chef- och ledarskap samt ett mål om att begränsa beroendet av bemanningsföretag. En handlingsplan finns, som fokuserar på kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hälsa, chef- och ledarskap, delaktiga och engagerade medarbetare samt likabehandling och anställningsvillkor.

Revisorerna har beslutat genomföra en granskning för att bedöma om Region Jönköpings läns strategier, processer och rutiner är ändamålsenliga för att säkerställa regionens behov av personal/kompetens. Granskningen inriktas på åtgärder som vidtas för att behålla kompetens och skapa attraktivitet för befintlig personal.

Granskningen omfattar Psykiatri och rehabilitering respektive Vårdområde kirurgi.

Granskningen startar i oktober år 2015 och beräknas vara klar i april år 2016.

Granskning av finansverksamheten 

I kommunallagen 8 kap 2§ och 3§ anges att kommuner och landsting ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige skall meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen.

En väsentlig del av regionens tillgångar utgörs av finansiella poster, exempelvis uppgår de finansiella tillgångarna till 5.762.000 kronor vid årsbokslutet 31 december 2014.

Hantering av finansiella transaktioner ställer särskilda krav på god intern kontroll. Felaktig hantering kan få väsentliga effekter på resultat och ställning.

Eftersom regionen hanterar ett betydande kapital har revisorerna beslutat att genomföra en granskning av finansverksamheten i regionen.

Syftet med granskningen är att bedöma om regionen har en tillräcklig intern kontroll i finansverksamheten. I granskningen ingår inte att ge svar på om finanshantering är optimal, med hänsyn till avkastning och risker i olika placeringsformer.

Granskningen startar i oktober år 2015 och beräknas vara klar i april år 2016.

Uppföljning av granskningar genomförda 2010-2013 

Regionens revisorer har beslutat att genomföra uppföljningar av följande granskningar som revisorerna genomförde under granskningsåren 2010-2013:

- Granskning av missbruksvården (2010)
- Granskning av folkhälsa för barn 0-5 år (2012)
- Granskning av en tillgänglig och ändamålsenlig vård för patienten (2013).

Syftet med uppföljningarna är att granska vilka åtgärder och vilken utveckling som skett efter det att granskningarna genomfördes. Uppföljningarna avgränsas till de frågor och de rekommendationer, som är relevanta för respektive granskning.

Uppföljningarna startar i oktober år 2015 och beräknas vara klara i april år 2016.

Obligatoriska/lagstadgade granskningar, som ska göras årligen         

Ansvarsutövning

Granskning för att bedöma om ansvarsutövandet i följande organ är tillfredställande

  • Regionstyrelsen
  • Regionstyrelsens arbetsutskott
  • Patientnämnden
  • Parlamentariska nämnden
  • Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
  • Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
  • Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
  • Samverkansnämnden för Sydöstrasjukvårdsregionen

Delårsrapport per augusti

Granskningen syftar till att ge underlag för bedömning av om delårsrapporten är upprättad enligt lagens krav samt anvisningar från normerande organ. Granskningen syftar även till att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige har beslutat om.

Årsredovisning

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning av om regionens årsredovisning i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, dess finansiering och den ekonomiska ställningen, om årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt lag samt god revisionssed. Granskningen syftar även till att bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som regionfullmäktige har beslutat om.

Transparenslagen

Översiktlig granskning av om redovisningen har fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser mm ("Transparenslagen") samt de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen.