Revisionsplan 2014

Granskningar i revisionsplan 2014 

I revisionsplanen för år 2014 ingår nedanstående granskningar.

Projektbenämningar

  • Granskning av beredning av reglemente och bestämmelser för politiska organ inom Region Jönköpings län samt fördjupad granskning av Kommunalt forum
  • Förstudie av Regionsjukvårdsnämndens styrning av regionsjukvården
  • Granskning av allmänpsykiatrin för vuxna
  • Förstudie av landstingets arbete kring arbetsmiljö
  • Granskning av upphandling av läkemedel och medicintekniska produkter med fokus på regelefterlevnad
  • Granskning av beredning och planering av fastighetsinvesteringar
  • Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet
  • Granskning av landstingets operationsverksamhet
  • Förstudie av kollektivtrafiken
  • Granskning av verksamhetsavtal mellan Region Jönköpings län och länets kommuner

Granskning av beredning av reglemente och bestämmelser för politiska organ inom Region Jönköpings län

Den 1 januari 2015 blir Jönköpings län en egen region. Då ombildas Landstinget till en så kallad regionkommun och byter namn till Region Jönköpings län.

Landstingsfullmäktige fastställde den 28 oktober 2014 arbetsordning, reglementen och bestämmelser för politiska organ inom Region Jönköpings län att gälla från och med 1 januari 2015.

Revisorerna har efter att ha tagit del av beslutet om reglemente och bestämmelser noterat att det finns oklarheter och otydligheter vad gäller nämndernas ansvar, roller och befogenheter samt beträffande nämndernas förhållande till förvaltningsorganisationen. Av den anledningen har revisorerna bedömt det som befogat att göra en granskning av landstingsstyrelsens beredning av underlaget till fullmäktiges beslut om reglemente och bestämmelser för politiska organ inom Region Jönköpings län.

Granskningens syfte är att ge revisorerna underlag för att bedöma om landstingsstyrelsens beredning av reglemente och bestämmelser för politiska organ inom Region Jönköpings län har genomförts på ett ändamålsenligt sätt.

Förstudie av Regionsjukvårdsnämndens styrning av regionsjukvården

Regionsjukvårdsnämnden är en gemensam nämnd för landstingen i Sydöstra sjukvårdsregionen (Östergötland, Jönköping och Kalmar), med uppgift att handha den samverkan inom regionsjukvården, som landstingen träffat överenskommelse om i ett regionsamverkansavtal.

Revisorerna har i sin löpande granskning av Regionsjukvårdsnämnden kontinuerligt uppmärksammat frågor gällande nämndens uppdrag, ansvar och styrning.

Revisorerna har, tillsammans med landstingsrevisorerna i Östergötland och Kalmar, beslutat att genomföra en förstudie av regionsjukvårdens styrning. Syftet med förstudien är att kartlägga styrkedjan, inklusive återrapporteringen - fullmäktige, Regionssjukvårdsnämnden - landstingsstyrelse och nämnder. Av kartläggningen ska eventuella skillnader i styrkedjan mellan landstingen framgå. Syftet är att kartläggningen ska ligga som grund för revisorernas riskbedömning av eventuellt behov av en djupgranskning av regionsjukvårdsnämndens styrning.

Kartläggningen avgränsas till styrningen av de sex cancerlöftena och ett urval av regionala medicinska programgrupper.

Granskning av allmänpsykiatrin för vuxna

Den psykiatriska vården är en betydande del av hälso- och sjukvården och har som uppdrag att, tillsammans med andra aktörer, möta och hantera ett betydande hälsoproblem i dagens samhälle, den psykiska ohälsan. Ett antal reformer och styrning via hälso- och sjukvårdslagstiftning har ägt rum under de senaste 25 åren i syfte att stärka samhällets resurser för arbetet mot psykisk ohälsa. Samtidigt tenderar efterfrågan på vård och omsorg öka. Regeringen har funnit att utvecklingen inte varit tillfredsställande och har under perioden 2012 – 2016 instiftat ett stimulanspaket, med bland annat prestationsersättning i den s.k. PRIO-planen. PRIO-planen syftar till att stärka vården och omhändertagandet av barn- och unga samt vuxna med omfattande och komplicerad psykiatrisk problematik.

Landstinget i Jönköpings län har 2011 beslutat om ett utvecklingsarbete avseende allmänpsykiatrin med 14 åtgärdspunkter, som även 2014 är ett uppdrag till landstingets psykiatri.

Revisorerna har beslutat att genomföra en granskning för att bedöma om landstingsstyrelsens styrning av psykiatrin sker på ett ändamålsenligt sätt avseende resursutnyttjande och kvalitet.

Förstudie av landstingets arbete kring arbetsmiljö

Arbetsmiljölagen (1977:1160) reglerar arbetsgivares skyldigheter att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt att arbetsmiljön uppfyller angivna krav på en god arbetsmiljö. Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet; tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, sociala samt arbetets innehåll.
Utöver de regler om skyldigheter som finns angivna i arbetsmiljölagen, har Arbetsmiljöverket gett ut ett antal föreskrifter. Där anges detaljerat de krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön. Exempelvis finns föreskrifter för systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14). I kommentarerna till AFS 2001:1 framgår att förtroendevalda i kommunfullmäktige eller nämnder är kommunens yttersta arbetsgivarrepresentanter. Alla anställda i verksamheten är arbetstagare, även chefer och arbetsledande personal. Landstingsledningen kan delegera arbetsmiljöuppgifter, men behåller det yttersta ansvaret för arbetsmiljöarbetet i sin roll som arbetsgivare.
Revisorerna har beslutat genomföra en förstudie av landstingets arbete kring arbetsmiljö. Syftet med granskningen är att bedöma om arbetsmiljöarbetet sker i enlighet med gällande regelverk. Syftet är även att därefter ta ställning till om det finns skäl att göra en fördjupad granskning av landstingets arbetsmiljöarbete.

Granskning av upphandling av läkemedel och medicintekniska produkter med fokus på regelefterlevnad 

Landstingets förebyggande arbete vad gäller mutor och oegentligheter har granskats under år 2013. Granskningen visar att landstingets förebyggande arbete i huvudsak är ändamålsenligt. Granskningen visar även att behov finns av utveckling vad gäller riskanalyser, rapportering, uppföljning och utbildning.
Ett område som erfarenhetsmässigt bedöms ha stor risk för mutor och andra oegentligheter är upphandling av läkemedel och medicinsktekniska produkter. Revisorerna har därför beslutat att genomföra en granskning för att bedöma om landstingets upphandlingar av läkemedel och medicinsktekniska produkter följer gällande lagstiftning och landstingets inköps-/upphandlingspolicy.

Granskning av beredning och planering av fastighetsinvesteringar

Enligt landstingsfullmäktiges budget för år 2014 kommer landstinget under kommande år att investera 1,9 mdkr i länets sjukhus och vårdcentraler. Detta görs för att säkerställa hälso- och sjukvårdens kvalitet i ett långsiktigt perspektiv.

Beslut om investeringar innebär ofta att resurser binds upp för lång tid. För det första gäller det själva investeringen som kan pågå under ett flertal år. För det andra gäller det under själva nyttjandet eller användningen. En felaktig investering eller en bristfällig investeringsprocess får därför en rad olika negativa konsekvenser för framtiden, både när gäller ekonomi och kvalitet.

För att säkerställa hög kvalitet och kostnadseffektiva investeringar måste en ändamålsenlig och effektiv investeringsprocess etableras. Ett syfte med processen är att den ska ge underlag till välgrundade investeringsbeslut. 

Revisorerna har beslutat att genomföra en granskning för att bedöma om landstingsstyrelsen har en ändamålsenlig och tillämpad process för beredning och planering av fastighetsinvesteringar.

Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet

Tillgänglighet har varit ett fokuserat område sedan vårdgarantin infördes 2005. Vårdgarantin och den så kallade Kömiljarden har fått ett stort genomslag i de flesta landstings styrning. Kömiljarden har prioriterar tillgängligheten till förstabesöket. Diskussionen har varit relativt intensiv kring vilka eventuella andra effekter dessa prioriteringar haft på vårdkvalitet, tillgänglighet och möjligheten att ge vård på lika villkor. 

I landstingets budget 2014, med verksamhetsplan 2015 – 2016, står att hälso- och sjukvård och tandvård ska vara jämlik och ges med god tillgänglighet och bra bemötande, efter vars och ens behov, med rätt kompetens, på rätt vårdnivå och med rätt val av behandling. Tillgänglighet är också ett av de prioriterade utvecklingsmålen i budgeten. I budgeten står även att uppföljningen av tillgängligheten ska utvidgas så att även mätning görs av bokade och genomförda återbesök.

Revisorerna har beslutat att genomföra en granskning för att bedöma om landstingsstyrelsens styrning av tillgängligheten är ändamålsenlig, utifrån det övergripande målet om god och tillgänglig vård.

Granskning av landstingets operationsverksamhet

För ett stort antal patienter utgör de olika sjukhusens operationskapacitet en central komponent i vårdprocessen, både vad gäller kvalitet och ledtider. Operationsenheter finns vid de tre sjukhusen. Här genomförs de flesta operationerna. Vissa operationer genomförs vid specialistklinikerna. Samspelet mellan specialistklinikerna och operationsenheterna är en kritisk faktor för att vårdprocessen ska fungera för den enskilde patienten, men även för den totala resurseffektiviteten.

Revisorerna har beslutat att genomföra en granskning av landstingets operationsverksamhet. Syftet med granskningen är att bedöma om landstingsstyrelsen skapat ändamålsenliga förutsättningar för samt säkerställt att operationsverksamheten styrs och används på ett för patienten och resurshushållningen ändamålsenligt sätt.

Förstudie av kollektivtrafiken

Den 1 januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft. Enligt lagen ska det i varje län finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. I Jönköpings län har landstinget, efter överenskommelse med länets 13 kommuner, tagit över ansvaret som kollektivtrafikmyndighet.
I det regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett av målen att resandeökningen till 2025 ska motsvara 60 procent jämfört med 2011. Det innebär en ökning från 17 miljoner resor 2011 till 25 miljoner resor (exklusive skolresor). En grov uppskattning görs i programmet om att nettodriftkostnaden, med en kostnadstäckningsgrad på 50 procent, kommer att öka med 300 mnkr exklusive investeringar och inflationsuppräkning. Samtidigt konstateras att den ökning av trafiken, som beskrivs i programmet, inte har omfattats av den skatteväxling som gjorts.

Revisorerna har beslutat att genomföra en förstudie av kollektivtrafiken. Syftet med förstudien är att bedöma om landstingsstyrelsen har identifierat och hanterar de risker som finns inom landstingets ansvar för kollektivtrafiken. Resultatet av förstudien ska även kunna ligga till grund för revisorernas bedömning av om det finns behov av en fördjupad granskning och vad den i så fall ska inriktas på.

Obligatoriska/lagstadgade granskningar, som ska göras årligen         

Landstingsstyrelsens ansvarsutövning

Granskningen syftar till att ge underlag för att bedöma om landstingsstyrelsens ansvarsutövande är tillfredsställande.

Fullmäktigeutskottens ansvarsutövning

Granskningen syftar till att ge underlag för att bedöma om fullmäktigeberedningarnas ansvarsutövande är tillfredsställande.

 Patientnämndens ansvarsutövning

Granskningen syftar till att ge underlag för att bedöma om patientnämndens ansvarsutövande är tillfredsställande.

Regionsjukvårdsnämndens ansvarsutövning

Granskningen syftar till att ge underlag för att bedöma om ansvarsutövandet i regionsjukvårdsnämnden för sydöstra sjukvårdsområdet är tillfredsställande.

Delårsrapport per augusti

Granskningen syftar till att ge underlag för bedömning av om delårsrapporten är upprättad enligt lagens krav samt anvisningar från normerande organ. Granskningen syftar även till att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige har beslutat om.

Årsredovisning

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning av om landstingets årsredovisning i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, dess finansiering och den ekonomiska ställningen, om årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god revisionssed. Granskningen syftar även till att bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som landstingsfullmäktige har beslutat om.

Transparenslagen

Granskningen syftar till att ge underlag för att bedöma om landstinget följer Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser mm ("Transparenslagen").