Revisionsplan 2013

Granskningar i revisionsplan 2013 

I revisionsplanen för år 2013 ingår nedanstående granskningar.

Projektbenämningar

 • Granskning av bisysslor
 • Granskning av uppföljning och kontroll av ingångna avtal 
 • Granskning av landstingsstyrelsens förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter
 • Granskning av intäktsprocessen inom kollektivtrafiken
 • Förstudie: Granskning av upphandlingsprocess
 • Förstudie: Övergripande granskning av IT-driften
 • Granskning en tillgänglig och ändamålsenlig vård för patienten
 • Granskning av systemförvaltning för journalsystemet Cosmic
 • Samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

Granskning av bisysslor


Revisionsfrågan som ska besvaras i granskningen är: Har landstinget ett ändamålsenligt system och rutiner för att säkerställa att anställda inte utför bisysslor, som kan leda till skada för landstinget?

Vad gäller förekomsten av bisysslor granskas hela landstinget.

Jönköpings och Värnamo sjukvårdsområden, Vårdcentralerna Bra Liv, Medicinsk diagnostik, Landstingsfastigheter och Inköpsavdelningen granskas vad gäller regler för bisysslor och efterlevnad av regelverken.

Bakgrunden till granskningen: I lagen om offentlig anställning (LOA) framgår bland annat att en arbetstagare inte får ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans/hennes eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet.

I AB 05 (Allmänna bestämmelser) 3 kap. § 8 anges att arbetstagare på begäran ska anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömningen av bisysslan. Det framgår också att arbetsgivaren får förbjuda bisysslan, om arbetsgivaren finner att bisysslan kan inverka hindrande för arbetsuppgifterna eller innebär verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens.

Granskning av uppföljning och kontroll av ingångna avtal 

Granskningen ska besvara frågan om landstingsstyrelsens kontroll och uppföljning av ingångna avtal är ändamålsenlig, med utgångspunkt från risker för oegentligheter.

Bakgrunden till granskningen är att upphandlingar och köp av tjänster inom byggsektorn i allmänhet anges vara mer utsatt för risk för korruption och andra oegentligheter.  Risker kan finnas efter det att upphandlingen av ramavtal är genomförd och avtalsperioden börjar. Riskerna kan också finnas vid upphandling av enskilda projekt, särskilt om andelen tilläggsarbeten är stor.

Granskningen tar utgångspunkt i två definierade risker.

 1. Risker för oegentligheter efter det att upphandlingen av ramavtal är genomförd och avtalsperioden börjar.
 2. Risken för oegentligheter i genomförda projektupphandlingar. Riskerna antas vara större om förekomsten av tilläggsbeställningar är stora.

Granskning av landstingsstyrelsens förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter

Bedrägerier och oegentligheter dyker upp med jämna mellanrum. De händelser som figurerat i media har bland annat medfört att uppmärksamheten riktas mot landstingens förebyggande arbete för att begränsa riskerna för att oegentligheter ska uppstå, med påföljd att förtroendet för landstingen skadas. Ny mutbrottslagstiftning trädde i kraft 1 juli 2012. Statskontoret genomförde en utredning under år 2012 ("Köpta relationer – om korruption i det kommunala Sverige"). Av denna framgår att de flesta kommuner och landsting uppger att de aldrig har upptäckt någon korruption, även om många upptäckt andra former av oegentligheter. Riskmedvetenheten uppges generellt vara låg och risker för korruption analyseras idag endast undantagsvis och kommer därför inte heller med i de övergripande internkontrollplanerna.

Revisorerna har beslutat att genomföra en granskning av landstingsstyrelsens förebyggande arbete avseende mutor och bestickning. Syftet med granskningen är att bedöma om det förebyggande arbetet är ändamålsenligt. 

Granskning av intäktsprocessen inom kollektivtrafiken

En kartläggning ska göras av olika intäktsflöden inom Jönköpings Länstrafik (JLT) samt av hur olika IT-system samverkar i respektive flöde. Nivån av den interna kontrollen i intäktsredovisningen ska bedömas, genom identifiering och viss testning av nyckelkontroller.

Bakgrunden till granskningen är att kollektivtrafikens intäkter årligen uppgår till väsentliga belopp. God intern kontroll i intäktsprocessen är viktig både för att säkra att landstingets intäkter och debiterat pris är korrekt i förhållande till gällande riktlinjer.

Förstudie: Granskning av upphandlingsprocessen

Av landstingets budget framgår att en bra process för upphandling av varor och tjänster har stor betydelse för verksamhetens effektivitet. Förutom bra kvalitet till lägsta pris, handlar det om att vid inköp ta hänsyn till miljömål samt sociala och etiska krav. Av budgeten framgår att fokus ska läggas på en fortsatt utveckling av inköpsprocessen och investeringsprocessen.

Landstinget i Jönköpings län gör årligen inköp av varor och tjänster för betydande belopp. Från revisionell utgångspunkt är det väsentligt att granska om upphandlingar genomförs i enlighet med landstingets riktlinjer och lagen om offentlig upphandling.

Landstingets revisorer har genomfört flera granskningar av landstingets upphandlingsverksamhet. Senast genomfördes en granskning av köptrohet gentemot ramavtal.

Revisorerna har beslutat att genomföra en granskning av upphandlingsprocessen. Syftet med granskningen är att göra en översiktlig bedömning av om landstingets process för upphandling är ändamålsenlig. Granskningen är en så kallad förstudie. 

Granskning av IT-säkerheten

Landstinget blir alltmer beroende av sina informationssystem. Ny teknik innebär nya möjligheter, men också nya risker. Kommunikationen med omvärlden ökar i omfattning och systemen blir mer integrerade såväl inom landstinget som med andra intressenter. Detta ställer krav på ett balanserat risktagande och ett väl fungerande säkerhetsarbete.

Revisorerna har beslutat att genomföra en granskning för att ur ett övergripande perspektiv bedöma om IT-säkerheten är tillräcklig.

Förstudie: Övergripande granskning av IT-driften

Landstingen blir alltmer beroende av sina informationssystem. IT utgör en viktig komponent för fungerande och effektiva verksamhetsprocesser. En ändamålsenlig IT-verksamhet som baseras på grundläggande styrprinciper och en väl fungerande teknisk och funktionell plattform är en viktig förutsättning för en effektiv verksamhet.

Revisorerna har beslutat att genomföra en granskning av IT-driften i landstinget. Granskningen är en så kallad förstudie. Syftet är att granska driftsäkerheten i verksamhetskritiska system för att analysera hur väl denna möter förväntade behov.  De övergripande revisionsfrågorna i granskningen är:

 1. "Är driftsäkerheten i Landstingets verksamhetskritiska system tillräckligt hög i förhållande till vad som är överenskommet mellan IT och verksamheten" 
 2. "Arbetar landstingets IT-verksamhet aktivt för att upprätthålla en hög driftsäkerhet"?

Granskning en tillgänglig och ändamålsenlig vård för patienten

Syftet med granskningen är att kontrollera och bedöma om landstingsstyrelsen säkerställer att vården till de mest sjuka äldre inom specialiserad vård är tillgänglig och ändamålsenligt utifrån ett patientperspektiv.

Revisorerna har under 2013 genomfört en första etapp av granskningen. Utifrån primärvårdens perspektiv definierades då entydigt ”de mest sjuka äldre”, som den grupp som är i störst behov av en fungerande samverkan.

Revisorerna genomförde år 2011 en granskning av styrningen av vården till de mest sjuka äldre. I granskningen framkom att det inte fanns någon övergripande styrning som särskilt rör målgruppen de mest sjuka äldre. Hittills har styrningen skett via vissa utvecklingsarbeten. Främst framkom att styrningen var svag när det gällde akut omhändertagande och rehabilitering av de mest sjuka äldre. Även på området läkemedel var styrningen begränsad. Däremot fanns en i huvudsak ändamålsenlig styrning vad gäller samverkan med kommunerna och kring vårdplanering och informationsöverföring.  Det saknades en mer samlad uppföljning kring de mest sjuka äldre.

Regeringen har sedan år 2010 ingått årliga överenskommelser med Sveriges kommuner och Landsting (SKL) kring vård och omsorg om de mest sjuka äldre samt anslagit medel för utvecklingsåtgärder. Sedan år 2012 sker ett arbete med vård och omsorg om mest sjuka äldre tillsammans med kommunerna inom ramen för Ledningskraft.

Granskning av systemförvaltning för journalsystemet Cosmic

Landstinget har infört Cosmic, som är ett IT-stöd i sjukvården för vårdadministration, dokumentation och logistik. Det ska stödja alla delar av det strategiska målet God vård. Ett bra införande och en välfungerande integration av IT-stödet är en förutsättning för att åstadkomma bästa möjliga kliniska vård och resultat. Betydelsen av nya arbetssätt betonas starkt.

Revisorerna har tidigare granskat införandeprojektet för Cambio Cosmic. I mars 2011 gjordes en uppföljning av denna granskning. Under 2011 genomförde Socialstyrelsen en verksamhetstillsyn av införande, drift och användning av Cambio Cosmic i Landstinget i Jönköpings län. Det framgår i SoS verksamhetstillsyn att det krävs förbättringar inom områden som är relaterade till brukarperspektiv. Det framgår även i SoS verksamhetstillsyn att det krävs förbättringar inom områden som är relaterade till patientsäkerheten. Fokusområdena är brukarperspektiv/funktionalitet och patientsäkerhet.

Revisorerna har beslutat att genomföra en granskning av systemförvaltningen för journalsystemet Cosmic. Revisionsfrågorna som ska besvaras i granskningen är: "Har landstingsstyrelsen en ändamålsenlig styrning och uppföljning av systemförvaltningen avseende Cosmic? Hur hanteras brukarnas synpunkter på befintlig och önskad funktionalitet? Hur beaktas och hanteras krav på patientsäkerhet i systemförvaltningsprocessen?"

Samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

Psykisk ohälsa ökar i vårt samhälle. Sedan år 2008 finns årliga överenskommelser mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting för att förbättra och samordna insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom.
Att upptäcka tidiga signaler, tillgängligheten till psykiatrin samt samverkan mellan olika huvudmän, aktörer/vårdgivare är av stor betydelse för att möta och hantera detta. Barn och unga med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom behöver ofta gemensamma insatser från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), barnhälsovården samt kommunerna. I kommunerna är det samverkan med såväl socialtjänsten som förskola och grundskola som avses. Samverkan mellan kommun och landsting handlar om att skapa ändamålsenliga insatser för att möta den ökade psykiska ohälsan hos barn och unga.

Revisorerna har beslutat att genomföra en granskning av den psykiska ohälsan hos barn - och ungdomar. Granskningen görs tillsammans med 11 av länets kommuner. Den övergripande revisionsfrågan är att bedöma hur landstingsstyrelsen (och för kommunernas del respektive styrelse och nämnder) säkerställer att rätt vårdnivå används samt om samverkan är tillräcklig och ändamålsenlig mellan olika aktörer för att möta psykisk ohälsa hos barn och unga.
 

Obligatoriska/lagstadgade granskningar, som ska göras årligen         

Landstingsstyrelsens ansvarsutövning

Granskningen syftar till att ge underlag för att bedöma om landstingsstyrelsens ansvarsutövande är tillfredsställande.

Fullmäktigeutskottens ansvarsutövning

Granskningen syftar till att ge underlag för att bedöma om fullmäktigeberedningarnas ansvarsutövande är tillfredsställande.

 Patientnämndens ansvarsutövning

Granskningen syftar till att ge underlag för att bedöma om patientnämndens ansvarsutövande är tillfredsställande.

Regionsjukvårdsnämndens ansvarsutövning

Granskningen syftar till att ge underlag för att bedöma om ansvarsutövandet i regionsjukvårdsnämnden för sydöstra sjukvårdsområdet är tillfredsställande.

Delårsrapport per augusti

Granskningen syftar till att ge underlag för bedömning av om delårsrapporten är upprättad enligt lagens krav samt anvisningar från normerande organ. Granskningen syftar även till att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige har beslutat om.

Årsredovisning

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning av om landstingets årsredovisning i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, dess finansiering och den ekonomiska ställningen, om årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god revisionssed. Granskningen syftar även till att bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som landstingsfullmäktige har beslutat om.

Transparenslagen

Granskningen syftar till att ge underlag för att bedöma om landstinget följer Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser mm ("Transparenslagen").