Begäran om registerutdrag

Notera att ett registerutdrag enligt denna sidan ej avser loggutdrag för åtkomst till journal.

För åtkomstloggar avseende journal vänligen kontakta kontaktcentrum på 010-241 00 00

Registerutdrag skickas alltid med rekommenderad post. För att kunna hämta ut rekommenderad post till person under 18 år måste man kunna styrka att man är personens vårdnadshavare. Detta kan göras via Skatteverket.

Region Jönköpings län skickar kostnadsfritt ut begärd information om personuppgifter som är under behandling. För ytterligare kopior kan en avgift för att täcka de administrativa kostnaderna tillkomma.

Om handläggningstiden överskrider en månad kommer du att bli kontaktad och få information om orsakerna till förseningen.

Försök i största möjligaste mån specificera vilka vårdcentraler eller vårdenheter du önskar registerudrag för att underlätta handläggning av ärendet.

Formulär för begäran om registerutdrag

Personuppgifter

Registerutdrag

Jag vill ha registerutdrag på följande format
Registerutdrag önskas från följande verksamheter