Beslut i korthet från regionfullmäktige 11 juni

Beslut i korthet från regionfullmäktige 11 juni

Vinröd bild med texten beslut i korthet från regionfullmäktige i vita bokstäver.

Regionfullmäktige hade sitt tredje sammanträde för året tisdagen den 11 juni. Ledamöterna debatterade ett antal interpellationer, fyra motioner och resultatet i delårsrapport 1, som speglar hur väl verksamheten följer uppdragen i budget för årets fyra första månader. Här följer beslut i korthet från regionfullmäktige.

Delårsrapport 1 2024 Region Jönköpings län

Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en delårsrapport efter april. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de uppdrag som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per april samt ekonomisk helårsprognos.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner delårsrapport per april 2024.

Trots utmaningar och höga kostnader är prognosen för Region Jönköpings län bättre än budget

Motion: Utökat kulturbidrag

Sverigedemokraterna har lämnat en motion gällande ett utökat kulturbidrag. I motionen föreslås följande:

  • Utöka kulturstipendiet till en summa om 70 000 kr.
  • Antalet stipendiater ska vara minst två.
  • Högsta enskilda stipendium ska uppgå till max 35 000 kr

Beslut: Regionfullmäktige avslår motionen.

Motion: Kulturarvsfond

Sverigedemokraterna har lämnat en motion gällande en kulturarvsfond med syfte att ge kulturarvsaktörer och föreningar, som vill värna och utveckla vårt kulturarv, fler möjligheter genom att lyfta dess historia ytterligare än vad de statliga anslagen medger. I motionen föreslås följande:

  • Utreda hur Region Jönköpings län kan inrätta en kulturarvsfond med tydlig villkorsbeskrivning för hur dessa medel kan sökas
  • Utreda om lämplig finansieringsmodell samt bifoga denna till regionfullmäktige för beslut
  • Regionfullmäktige fattar beslut om att en kulturarvsfond ska startas samt att detta arbetas in i den kommande budgetprocessen.

Beslut: Regionfullmäktige avslår motionen.

Motion: Satsning för jämlik bröstcancervård

Jimmy Ekström (L), Mari Hultin (L), Angela Hafström (L) och Fredrik Sveningson (L) har lämnat en motion. I motionen föreslås:

  • Att Region Jönköpings län tar fram kompletterande underlag som redogör för i vilken utsträckning utrikes födda kvinnor i vår region deltar i mammografiundersökningar
  • Att Region Jönköpings län genomför en riktad satsning i syfte att höja andelen kvinnor med utrikes härkomst som deltar i mammografiundersökningar.

Beslut: Regionfullmäktige avslår motionens första att-sats och anser motionens andra att-sats vara besvarad.

Motion: Avskaffad åldersgräns för mammografiscreening och inför individualiserad screening

Jimmy Ekström (L), Mari Hultin (L), Angela Hafström (L) och Fredrik Sveningson (L) har lämnat en motion. I motionen föreslås:

  • Att sjukvården i Region Jönköpings län uppdras kalla kvinnor från 40 år till regelbunden mammografiscreening samt att den generella övre åldersgränsen avskaffas.
  • Att sjukvården i Region Jönköpings län uppdras att i samband med mammografiscreening även erbjuda individuella bedömningar av kvinnors brösttäthet och kompletterande undersökningar vid påvisad hög brösttäthet.

Beslut: Regionfullmäktige avslår motionen.

Årsredovisning och ansvarsfrihet för samordningsförbunden år 2023

De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län och till övriga förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar och revisionsberättelser för år 2023. Frågan om ansvarsfrihet för respektive styrelse ska prövas av förbundsmedlemmarna var för sig. Av revisionsberättelserna framgår att revisorerna för samtliga samordningsförbund tillstyrker ansvarsfrihet för 2023.

Beslut: Regionfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden ansvarsfrihet för 2023 års verksamhet, beviljar styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund ansvarsfrihet för 2023 års verksamhet och beviljar styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet för 2023 års verksamhet.

Policy för informationssäkerhet och dataskydd för Region Jönköpings län

Policyn för informationssäkerhet och dataskydd anger inriktning och mål för arbetet med informationssäkerhet och dataskydd inom Region Jönköpings län. Gällande informationssäkerhetspolicy fastställdes av regionfullmäktige 2020-04-07, § 33. Förslaget är att policy för informationssäkerhet och dataskydd ersätter nuvarande informationssäkerhetspolicy. I föreslagen policy för informationssäkerhet och dataskydd inkluderas dataskyddsprinciper för att säkerställa att personuppgiftsbehandlingar sker på ett lagligt och korrekt sätt. Information och personuppgifter är av grundläggande betydelse och en av de viktigaste tillgångarna för Region Jönköpings läns verksamheter. En säker hantering av information och personuppgifter är en förutsättning för att Region Jönköpings län ska nå sina verksamhetsmål med ett bibehållet förtroende från allmänheten.

Beslut: Regionfullmäktige fastställer policy för informationssäkerhet och dataskydd för Region Jönköpings län.

 

Samtliga handlingar och protokoll för regionfullmäktige