Förhindra sårinfektion efter bypassoperation av ben

Förhindra sårinfektion efter bypassoperation av ben

En man som ler mot kameran
Francis Rezk

Francis Rezk, överläkare i kärlkirurgi på Länssjukhuset Ryhov, har undersökt hur det går att försöka reducera sårinfektioner efter bypassoperation av ben. Studierna visar att det behöver skapas nya undertrycksförband, det behövs bättre hygienvård efter operation och patienter behöver involveras på ett mer tydligt sätt. Den 2 februari disputerar han med sin doktorsavhandling.

Bakgrunden till forskningen är att kirurgi ofta behövs när det inte går att behandla sjukdomar på annat sätt, men att det alltid är förknippad med komplikationer. Vissa patienter som opereras med bypass-kirurgi får ibland sårinfektioner i hudsnitten, sårbristningar och blödningar.

– Det är mycket viktigt att försöka förhindra sårkomplikationer. Dels kan sårinfektionerna vara djupa, resultera i allvarliga komplikationer som blodförgiftning, blödning, amputation och död. Dels så är den postoperativa sårinfektionsfrekvensen hög, vilket generar hög konsumtion av sjukvård med många kontakter och ibland återinläggning på sjukhus. Kostnadsbesparingarna kan vara enorma om man kan reducera antalet postoperativa sårinfektioner, säger Francis Rezk.

Jämförelse mellan olika sårförband

Avhandlingens första och andra studie är unika eftersom det är de första som analyserat postoperativa sårinfektioner och sårläkningsproblem i alla operationssår efter arteriell bypass-kirurgi i benen. Under fem år blev patienter lottade till att få antingen undertrycksförband eller rutinförband. Utvärderingen visade ingen skillnad mellan patienter som använde olika förband men behandling med undertrycksförband minskade risken för sårbristning. 

– Det finns ett tydligt behov av att det skapas nya undertrycksförband så att de kan vara tillgängliga i olika storlekar och längder för att passa olika bypass-snitt. De som finns tillgängliga på 40 centimeter passar inte alla storlekar av operationssår, säger Rezk.

Intervjuer om hygien

Den tredje studien innehåller intervjuer med personal och kärlkirurger i syfte att studera hur de följer hygienrutiner och höra deras åsikter om hur det går att minska de postoperativa sårinfektionerna.

– En av slutsatserna är att det är nödvändigt att chefer inom sjukvården inför förbättrad och hållbar hygienvård för att försöka minska frekvensen av postoperativa sårinfektioner efter kärlkirurgi. Studien har lett till en del förbättring om hygien och har ökat medvetandet om infektioner hos personal, säger Francis Rezk.

Viktigt att involvera patienter

Den fjärde studien bestod av telefonintervjuer med 15 patienter som genomgått planerad kärlkirurgi i benen och som fått undertrycksförband på operationssåren. Resultaten visade att patienterna varit huvudsakligen nöjda med förbandet men hade lite besvär av det.

– Studien visar hur viktigt det är att involvera patienter i forskning. Patienterna var rädda för att tappa förbandets dosa i golvet, och var lite störda av förbandets långa slangar. De önskade också en förbättrad muntlig och skriftlig information om behandlingen vid utskrivningen, säger Francis Rezk.

Behov av vidare forskning

Enligt Francis Rezk är det väldigt vanligt med sårinfektion efter planerad bypassoperation i ben. Det finns många riskfaktorer och för att kunna förebygga och undvika sårinfektioner efter kärlkirurgi behövs mer forskning inom området.  

– Det är fortfarande oklart om riskfaktorer i patientens hemmiljö har studerats tillräckligt. Modern teknik och utvecklingen av patientapplikationer kan spela en avgörande roll och hjälpa till att besvara patienternas frågor om hygien, byte av sårbandage och att tidig upptäcka komplikationer, vilket i slutändan kan minska sjukdomsfall och dödlighet, säger Francis Rezk.