Garantivillkor vid utförd tandvård

Protetikmodell med en skruv.
Foto: Anna Wennberg

Garantins syfte och bakgrund

Vid alla tillfällen tandvård ges av Folktandvården, Region Jönköpings län, ska du som patient känna dig trygg med att den har sin grund i vetenskap och beprövad erfarenhet. De åtgärder och konstruktioner som görs är avsedda att fungera under lång tid framöver.

Grundläggande villkor och förutsättningar

Ekonomisk omfattning

Garantin ger ett ekonomiskt skydd åt dig som patient i den händelse att en tandvårdsåtgärd behöver justeras/lagas eller helt göras om under garantitiden. Garantiåtagandet gäller alltid inom ramen för den ursprungliga behandlingskostnaden och den ursprungliga behandlingens omfattning.

Det är dessvärre inte alltid möjligt att du som patient får en ny, likvärdig konstruktion. I de fall innebär garantin att du får en ersättning som är odontologiskt acceptabel ur estetisk och funktionell aspekt. Eventuell ekonomisk mellanskillnad i det fallet ersätts ej. Om du skulle välja att avstå ny behandling sker ingen återbetalning.

Tillkommande extra behandlingsåtgärder i de här fallen, till exempel undersökning eller röntgen, betalas av dig som patient.

Garanti vid omgörning

Vid omgörningar helt eller delvis inom garantin lämnas på nytt full garanti på det nya arbetet. Vid justeringar eller lagningar förlängs inte den ursprungliga garantin på arbetet i sin helhet.

När börjar garantin gälla?

Garantin börjar gälla i samband med utlämnandet och debiteringen av arbetet. Du som patient har rätt att åberopa garanti, förutsatt att du har betalat för arbetet.

Vad omfattas av garantin?

Behovet av justering, reparation eller omgörning måste vara objektivt påvisbart. I första hand handlar garantin om mekaniska komplikationer som måste åtgärdas. Missnöje gällande estetiska aspekter eller inte fullt ut adapterande är inte skäl nog för en garantiåtgärd.

Utebliven läkning, behandlingseffekt eller fortsatta symptom och besvär är inte heller garantiåtgärder.

För att garantin ska gälla måste du som patient komma på de undersökningar och behandlingar som din tandläkare eller tandhygienist bedömer nödvändiga och kallar dig till. Det är också viktigt att du snabbt kontaktar din tandläkare om du upptäcker att något inte känns bra med dina nya tänder.

Sekundärkaries är inte garantifall.

Garantin ger aldrig ersättning för tid, reseutlägg eller liknande omkostnader.

Var är garantin giltig?

Garantin gäller i första hand den Folktandvårdsklinik där den ursprungliga behandlingen utförts. I andra hand kan annan klinik inom Folktandvården, Region Jönköpings län, komma ifråga.

Om du flyttar från länet kan omgörning bli aktuell hos annan Folktandvård i landet. Kontakta då din Folktandvårdsklinik i Region Jönköpings län innan behandling påbörjas.

Vem avgör vad som är garanti?

Det är den behandlande tandläkaren som avgör vad som är ett garantifall.

Hur sker ersättning?

När möjlighet finns och det bedöms lämpligt så utförs en likvärdig terapi/behandling som den ursprungliga. Om den nya behandlingen blir dyrare på grund av taxehöjningar så sker inte någon debitering för detta.

I fall med utökad mer omfattande terapi, får du som patienten betala för den tillkommande behandlingen enligt ordinarie taxa.

När ersätter garantin?

Patienter i behov av garantiåtgärder ska prioriteras. Senast inom tre månader från att behandlingsbehovet konstaterats ska behandling erbjudas patienten.

När är garantin inte giltig?

Vid olycksfall (trauma) eller arbetsskada gäller inte våra garantier. Då ersätts du via din olycksfallsförsäkring eller via din arbetsgivares försäkring vid arbetsskada.

Garantitider

Folktandvården, Region Jönköpings län, lämnar garanti av olika längd inom de flesta områden. För mer information, se villkoren under respektive rubrik.

  • Fyllningsterapi 1 år
  • Tandstödd protetik 3 år
  • Avtagbar protetik 1 år
  • Implantatprotetiska åtgärder 3 år
  • Implantatkirurgi 3 år
  • Ortodonti Essixskena/Retainer 1år

Fyllningsterapi

På konventionella fyllningar lämnas 1 års garanti.
Garantin gäller bara en omgörning och inte kompositkrona.

Tandstödd protetik

På tandstödd protetik lämnas 3 års garanti.

Undantaget från garanti är alla temporära protetiska ersättningar. Etsbroar och liknande emaljretinerade konstruktioner ingår inte i garantiåtagandet.

Avtagbar protetik

På avtagbar protetik lämnas 1 års garanti. Undantag är tillfällig delprotes och så kallad immediatprotes.

Implantatprotetiska åtgärder

På implantatstödd protetik lämnas 3 års garanti.

Implantatkirurgiska åtgärder

På det kirurgiska ingreppet vid implantatinstallation lämnas 3 års garanti.

Ortodonti Essixskena/Retainer

På Essixskena/Retainer lämnas 1 års garanti. Garantin gäller inte tändernas eventuella lägesförändringar.