Ny tandläkarutbildning ger regionala utvecklingsmöjligheter

Ny tandläkarutbildning ger regionala utvecklingsmöjligheter

Marcus Eskdahl (S), Carina Ödebrink (S), Rune Backlund (C), Jimmy Ekström (L), Elisabeth Töre (V), Acko Ankarberg (KD).
Marcus Eskdahl (S), Carina Ödebrink (S), Rune Backlund (C), Jimmy Ekström (L), Elisabeth Töre (V), Acko Ankarberg (KD) deltog för att diskutera den nya tandläkarutbildningen som planeras att starta i Jönköpings län. Foto: Anneli Björkman

En modern och digital tandläkarutbildning planeras att starta i Jönköpings län. Målet är att framtidssäkra en jämlik tandvård för länets invånare, stärka förmågan att möta efterfrågan på tandläkarkompetens inom tandvården samt attrahera högutbildad arbetskraft till länet genom utvecklad forskning och utbildning.

Ett trettiotal tjänstemän från Region Jönköpings län och Hälsohögskolan, samt politiska företrädare på regional och nationell nivå, möttes på Jönköping University den 27 maj 2019 för att diskutera utbildningen.  

Bakgrunden är att Jönköping University tillsammans med Region Jönköpings län förbereder en ansökan till universitetskanslersämbetet (UKÄ) om examinationsrätt för tandläkare. Planen är att starta en modern, digital tandläkarutbildning som integreras med den befintliga tandhygienistutbildningen vid Jönköping University, samt en tandsköterskeutbildning. Ansökan lämnas till UKÄ den 15 oktober 2019 och den prekliniska utbildningen skulle därmed kunna starta redan under hösten 2021.

Tromsö-modellen förebild

Betoningen i den nya utbildningen ligger på att examinera odontologisk kompetens med hög standard som vill stanna i länet. Allt enligt en lyckosam modell som använts i tandläkarutbildningen i Tromsö, Norge, sedan femton år tillbaka.

- Vi ser framför oss en modern tandläkarutbildning som bygger på interprofessionellt lärande och ny digital teknik som ger goda förutsättningar för klinisk mängdträning, säger övertandläkare Per Tidehag, projektledare.

Shariel Sayardoust, övertandläkare vid Odontologiska Institutionen, som tillsammans med Per Tidehag skriver fram ansökan till UKÄ, fortsätter:

 - Utbildningen bygger på en stor andel klinisk träning, där studenten gör sin verksamhetsförlagda utbildning på så kallade universitetskliniker både i och utanför länet, allt enligt Tromsö-modellen.

Förutsättningarna att även på längre sikt kunna erbjuda en jämlik tandvård lyfts också fram som en viktig fråga.

- Att få till en tandläkarutbildning är viktigt för en fortsatt jämlik tandvård för länets invånare, menar Rachel De Basso, ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård. Det handlar inte minst om att upprätthålla en god tandvård och ge förutsättningar för värdefull forskning som kommer invånarna till del.

Stor betydelse för den regionala utvecklingen

Dennis Larsson, VD vid Hälsohögskolan, poängterar de goda förutsättningar som ges för en tandläkarutbildning tack vare en redan väl utbyggd verksamhet med forskning och utbildning inom naturvetenskap och biomedicin, liksom ett nära samarbete med Odontologiska Institutionen, samt Region Jönköpings län och länets näringsliv.

På frågan om vilket intresse Region Jönköpings län har av att en moderniserad tandläkarutbildning startar i Jönköping, svarar regionstyrelsens ordförande Mia Frisk:

‒ Vi ser naturligtvis en stor möjlighet att få fler tandläkare till hela länet och på så sätt öka tillgängligheten till tandvården. En tandläkarutbildning höjer dessutom kompetensnivån i regionen vilket har stor betydelse för den regionala utvecklingen både på kort och lång sikt.

Forskningens betydelse för den regionala utvecklingen kan inte heller nog poängteras, menar Thomas Strand, sektionschef vid regional utveckling inom Region Jönköpings län.

- Fokus på forskning och samverkan med näringslivet har en avgörande betydelse för länets attraktivitet. Här utgör Jönköping University en viktig motor i länets kompetensförsörjning och förmåga att dra till sig högutbildad kompetens.

Kompetensbrist och växande tandvårdsbehov

Bakom tankarna på en moderniserad utbildning ligger flera identifierade behov, säger tandvårdsdirektör Agnetha Bartoll, Folktandvården.

- Det råder stor brist på tandläkare utanför de tre storstadsregionerna, samtidigt som vi ser att våra äldre invånare som i allt större utsträckning behåller sina egna tänder hela livet, får ökat behov av tillgång till tandvård, säger Agnetha Bartoll. Odontologiska Institutionen har sedan starten i början på 70-talet och fram till idag examinerat över 200 övertandläkare och har med sin långa tradition av forskning och utbildning mycket goda förutsättningar att vara en stark partner i tillskapandet av en tandläkarutbildning i Jönköping.

Andra faktorer som påverkar behovet av en utbyggd tandläkarutbildning är de omfattande pensionsavgångarna de kommande åren, vilka skapar stora kompetensluckor. 

- Tandvården behöver fler medarbetare i stora delar av Sverige. Därför är initiativet från Hälsohögskolan och Odontologiska Institutionen i Jönköping intressant, säger Acko Ankarberg, riksdagsledamot och ordförande för riksdagens socialutskott. Med fokus på digitalisering och hög andel verksamhetsförlagd utbildning ges goda förutsättningar att bidra till en god tandvård i hela landet.

 

Text: Anneli Björkman