Diagnostik och prediktion

Vi vill hela tiden kunna erbjuda en modern och effektiv tandvård. Därför är vi på Odontologiska Institutionen med i forskningen och utvecklingen av nya metoder för att kunna diagnosticera och förutse sjukdomar kopplade till mun- och tandhälsa.

Diagnostik och riskbedömning utgör en väsentlig del av tandvårdens dagliga arbete. Begreppen hör nära samman. En diagnos följs av en riskbedömning som i sin tur utgör grunden för ett behandlingsbeslut.

Genom forskning inom diagnostik och prediktion kan vi flytta tandvårdens fokus - från diagnostik och behandling - till prediktion och prevention.