Ledning och organisation

Ledning och organisation

Tre kvinnor skrattar in i kameran. De har på sig gråa tröjor. Det är sommar och grönt i  bakgrunden.
Foto: Julia Lindster

Specialisttandvårdens verksamhet inom Folktandvården, Region Jönköpings län, bedrivs inom nio specialiteter på tolv specialistavdelningar och ett kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd. Det gemensamma namnet är Odontologiska Institutionen (OI) i Jönköping. Verksamheten leds av en tandvårdschef för specialisttandvården.

Samtliga specialiteter; endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, orofacial medicin, odontologisk radiologi, oral protetik, ortodonti, parodontologi och pedodonti, finns representerade vid OI.

Ledningsgrupp

OI:s ledningsgrupp leds av tandvårdschefen för specialisttandvården. Gruppen består av specialisttandvårdens två verksamhetschefer, fyra klinikchefer, tre enhetschefer inom specialisttandvården samt sekreterare. Ledningsgruppen träffas elva gånger per år.

Utbildningsutskott

Utbildningsutskottet består av studierektor för ST-utbildningen, huvudansvariga handledare inom respektive ämnesområde och utbildningssamordnare.

ST-tandläkarnas representant och tandvårdschefen för specialisttandvården deltar på del av mötestiden. Gruppen har uppdraget att samordna och planera den teoretiska delen av ST-utbildningen utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:77) och diskutera och handlägga ST-frågor.

Lokala JUST-kurser (Jönköping Utbildning ST) arrangeras för vissa gemensamma delmål i utbildningen. Studierektor leder arbetet och representerar specialistutbildningen i olika sammanhang lokalt och nationellt.

Forskningsutskott

Forskningsutskottet har två inriktningar och representanter – en representant mot Futurum och en mot Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS).

Futurum är den enhet som har ansvar för Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsfrågor inom hälsa och vård.

Futurum ger medarbetare inom Region Jönköpings län möjlighet att bedriva eller medverka i klinisk patientnära forskning. Syftet med forskningen inom Region Jönköpings län är att förbättra förutsättningarna för hälsa och vård.

Futurum har i uppdrag att stimulera och finansiera klinisk forskning och forskarutbildning. I Futurum ingår även Primärvårdens FoU-enhet, AT/ST-organisation, läkarprogrammet vid Linköpings Universitet, studieort Jönköping och Regionens fem bibliotek.

FORSS övergripande syfte är att åstadkomma en förstärkt regional samverkan inom forskning och utveckling inom kliniska patientnära områden. Organisationen riktar sig till anställda i Region Jönköpings län, Region Kalmar, Region Kronoberg, Region Östergötland, Linköpings universitet, Jönköping University och Linnéuniversitetet.

Odontologiska Institutionen inom Folktandvården

OI bildar tillsammans med Folktandvårdens allmäntandvård samt Folktandvårdens ledningsstab, Folktandvården, Region Jönköpings län.

Vår verksamhetsidé

"Ledande nationell resurs för specialisttandvård, forskning och utbildning – helhetssyn och utveckling."

Odontologiska Institutionen i Jönköping ska

  • vara ett regionalt och nationellt specialistcentrum för ämnesövergripande och kvalificerat omhändertagande av patienter med speciella tandvårdsbehov
  • genom interdisciplinärt samarbete utveckla behandlingsmetoder för komplicerade odontologiska sjukdomstillstånd
  • vara ett ledande centrum såväl nationellt som internationellt för specialistutbildning och annan kvalificerad efterutbildning av tandvårdspersonal
  • initiera och driva odontologisk forskning och odontologiskt utvecklingsarbete med tonvikt på oral hälsa samt epidemiologiska och kliniska frågeställningar
  • vara den goda, miljöanpassade, jämställda arbetsplatsen som kännetecknas av arbetsglädje, kreativitet och kompetensutveckling.