Samverkan

Samverkan

Två kvinnliga studenter sitter vid varsin dator.
Foto: Julia Lindster

Centrum för odontologi och oral hälsa, COO

Centrum för odontologi och oral hälsa (COO) är uppbyggt kring ett nära samarbete mellan Jönköping University och Region Jönköpings län. COO är även en knutpunkt för samverkan mellan Sydöstra sjukvårdsregionen, Linköpings universitet och 14 av Sveriges regioner.

Områden inom samarbetet är utbildning på grund- och avancerad nivå, specialistutbildning för tandläkare samt forskning och forskarutbildning. COO är ett viktigt nätverk som syftar till att stimulera och främja till utveckling inom odontologi och oral hälsovetenskap, både i bredd och djup.

Utbildning

Genom att samla kompetenser som är involverade i olika utbildningar inom odontologi och oral hälsa i en gemensam centrumbildning skapas förutsättningar för interprofessionellt lärande, synergieffekter uppnås och det blir ett effektivt nyttjande av lärarresurser.

Samverkan

Genom samverkan vill COO stimulera tillämpad klinisk forskning som bygger på frågeställningar och forskningsidéer sprungna ur den kliniska verksamheten, både inom odontologi och inom oral hälsovetenskap.

Med den samlade kompetensen från våra samverkanspartners skapar vi också en modern tandläkarutbildning med en omfattande verksamhetsförlagd praktik runt om i Sverige. Det ger kliniskt mer välutbildade studenter och skapar förutsättningar för en mer jämlik tandvård och bättre tandhälsa.

Forskning

COO rör sig inom tre starka forskningsområden som sträcker sig över ett hela livscykeln;

  • Hälsofrämjande arbete, vilket berör barn/ungdom, vuxna och äldre individer, med starka beröringspunkter inom epidemiologi, sociala determinanter, prevention och multidisciplinär samverkan.
  • Klinisk behandlingsforskning, vilket berör barn och ungdom och vuxna, där fokus ligger på riskbedömning, diagnostisk behandling och oral rehabilitering.
  • Digitala tekniker och materialutveckling inom tandvård.

Inom COO publiceras en mångfald av artiklar inom en bredd av internationella tidskrifter; oral hälsa, odontologi, medicin, folkhälsa, gerontologi och omvårdnad.

Centrum för odontologi och oral hälsa (Extern länk)