Studiementorer och APL-mentorer

Alla elever i gymnasieskolan vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum har två mentorer; en studiementor och en APL-mentor.

Mentorer

Alla gymnasieelever vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum har två mentorer; en studiementor och en APL-mentor.

Studie- och APL-mentorerna förmedlar information till eleverna, bl.a. om utbildningens upplägg, schema, schemabrytande aktiviteter, funktioner i Vklass, skolans värdegrund och policys, styrdokument och examensmål. Detta sker bl.a. på den schemalagda mentorstiden och vid utvecklingssamtal. Mentorerna arbetar även aktivt för att främja en trivsam miljö i klassen, med fokus på trygghet och studiero.

Studiementorernas huvudansvar:

 • introducera nya elever
 • genomföra ett välkomstsamtal pedagogiskt samtal, mall (pdf-fil, 579 kB) med nya elever i årskurs 1.
 • ha täta uppföljningar av elevernas måluppfyllelse och närvaro. Detta för att tidigt kunna upptäcka och synliggöra behov av åtgärder. Samordna så att all pedagogisk personal som berörs får information om elevers behov av extra anpassningar och/eller annat pedagogiskt stöd
 • vid behov ha kontakt med föräldrar
 • bjuda in till och leda föräldramöten (gäller för omyndiga elever)
 • genomföra utvecklingssamtal med eleverna minst en gång per termin. För omyndig elev kallas även vårdnadshavare
 • vid behov medverka på möten, t.ex. vid upprättande/uppföljning av åtgärdsprogram, studieplanering etc. (t.ex. med elevhälsoteamets funktioner, skolledning, fritidspersonal eller externa aktörer)
 • hantera ledighetsansökningar

Årsrutiner för studiementorer (pdf-fil, 554 kB)

APL-mentorernas huvudansvar:

 • Ge vägledning och stöd till eleverna inför den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen (APL). I god tid inför varje APL-period kommunicerar APL-mentorn med eleverna om när och hur APL ska genomföras, samlar in uppgifter om var eleven ska göra sin APL och stöttar de elever som behöver hjälp med att hitta en APL-plats. 
 • APL-mentorn kommunicerar med APL-platsen och ansvarar för att all information som handledaren på APL-platsen behöver överlämnas i god tid innan APL-perioden börjar (t.ex. avtal, elevens förkunskaper, elevens behov av särskilt stöd etc.). 
 • APL-mentorn kommunicerar med elev och handledare på APL-platsen under APL-perioden. Detta sker i första hand med besök, i andra hand genom telefonsamtal. 
 • APL-mentorn är mottagare av omdömen och närvarorapporter från APL-platsen och kommunicerar detta med de lärare vars kurser är kopplade till APL inför t.ex. betygsättning. Frånvaro under APL-perioden registreras av APL-mentorn i Vklass.  
 • APL-mentorn hanterar elevens rätt till kostnadsersättning för kost och resor i samband med APL. 
 • Vid behov medverka på möten tillsammans med eleven, t.ex. vid upprättande/uppföljning av åtgärdsprogram, studieplanering etc. (t.ex. med elevhälsoteamets funktioner, skolledning, fritidspersonal eller externa aktörer)
 • Information om APL finns här