Historik

Äldre jordkällare
Alla byggnader som finns vid Stora Segerstad är uppförda för att möta skolans behov av utbildningslokaler. Jordkällaren är den enda byggnad på området som har en äldre historia än så.

Stora Segerstad Naturbrukscentrum har en lång och väldokumenterad historia.

Vid Segerstad fanns för mycket länge sedan bosättningar vid Storbolmens stränder. En vik av Storbolmen gick fram i dalgången mellan Lilla och Stora Segerstad. Vid Lilla Segerstad har man funnit lämningar från en stenåldersboplats och två gravfält, det ena från bronsåldern och det andra från järnåldern.

Adligt gods på medeltiden

Första gången namnet Segerstad dyker upp i böcker är år 1310. Redan då var gården ett adligt gods med frälsemannen Mats Håkansson som ägare. Under tiden 1370-1380 hade gården tre ägare och en av dessa var riddare Mats Gustavsson-Sparre som var mest känd för att ha dräpt en biskop i Linköping år 1374.

År 1532 stod Peter Hård som ägare för Segerstad gård och den Hårdska ätten ägde Segerstad fram till år 1768.

Lantbruksskola redan 1920

Vid 1800-talets mitt hade industrialiseringen nått Sverige. En ny jordbruksteknik växte fram med nya redskap och maskiner. För att sprida den nya kunskapen bland bönderna i Västbo började tanken på en lantbruksskola att växa fram. I december år 1919 hölls ett möte i Reftele tingshus dit Västbo härads hushållsgille hade bjudit in alla intresserade män och kvinnor till både lantmanna- och hushållsskola. En andelsförening med namnet ”Västbo härads lantmanna- och lanthushållsförening U.P.A” bildades. Skolan startade år 1920. 255 000 kronor kostade skoljordbruket, byggnader och inventarier när Landstinget blev ägare till skolan år 1935. Fram till år 1946 svarade Hushållningssällskapet för skolans drift.

Skogsutbildning sedan 1970

År 1970 startade den första skogsutbildningen vid Östboskolan i Värnamo, detta i och med att Södra Sveriges maskinskola och skogsutbildningen från Trollebo utanför Vetlanda flyttades till Värnamo. 

Kraftig utveckling de senaste åren

 • 1954 byggdes elevbostäder, matsal och kök
 • 1958 byggdes en maskinhall
 • 1978 byggdes svinhuset
 • 1981 byggdes ännu en maskinhall
 • 1992 öppnade veterantraktormuséet
 • 1994 öppnade vandrarhemmet
 • 1996 ledde skolan en internationell förarutbildning på skogsmaskiner inom det europeiska utbildningsprogrammet Leonardo
 • 2001 arrangeras EUROPEA-mötet i Värnamo med deltagare från 20 länder
 • 2001 byggdes ny undervisningsladugård för mjölkkor
 • 2002 byggdes första hundstallet
 • 2003 startade hundinriktningen
 • 2005 byggdes andra hundstallet
 • 2008 byggdes stall för ungdjur
 • 2009 byggdes elevhem
 • 2015 centraliserades all verksamhet till Stora Segerstad och verksamheten i lokalerna vid Östboskolan i Värnamo upphörde. Namnet på verksamheten blev Stora Segerstad Naturbrukscentrum
 • 2015 byggdes ett nytt centrum för skogs- och mekanikerutbildning vid Stora Segerstad. 
 • 2016 utsågs vi till Sveriges Bästa UF-skola vid SM i Ung företagsamhet. 
 • 2020 firade skolan 100 år. 
 • 2023 invigdes Hundarnas Hus med inomhusträningshall, klassrum och specialsöksrum.