APL

Handledare och elev
Samarbetet med våra APL-platser är mycket uppskattat. Här är det Yvonne Magnusson vid Nennesholms Gård utanför Reftele som handleder en av våra elever som utbildar sig inom inriktning lantbruk.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) genomförs utanför skolan, på arbetsplatser.

Dokument för elever och personal

APL (Arbetsplatsförlagt lärande)

APL ingår med minst 15 veckor på naturbruksprogrammet och med minst 22 veckor vid det anpassade gymnasieprogrammet Skog, Mark och Djur. APL ingår även i inom yrkesvux.

Till dig som ska vara handledare på arbetsplatsen

Arbetsplatsförlagt lärande, APL är kopplat till elevens utbildning. I god tid innan praktikperioden får handledaren information om eleven och dess utbildning.

Det bedömningsformulär som handledaren ska fylla i när praktikperioden är slut är utformat för att matcha de mål som ingår i elevens utbildning.

Mål med APL

Målsättningen är att eleven ska följa arbetsplatsens tider, lära känna branschens yrkeskultur och medverka vid vanligt förekommande arbetsuppgifter inom arbetsplatsens verksamhetsområde.

Bedömning av eleven

I bedömningen av eleven ska handledaren bl.a. ta hänsyn till elevens självständighet i olika arbetsuppgifter. Handledarens beskrivning används av kursansvarig lärare som underlag vid betygssättning i de kurser som är kopplade till praktikperioden.

Tänk på säkerheten

Innan praktikperioden börjar får handledaren ett brev från skolan. I detta brev finns en blankett som heter "ICE-blankett" (in case of emergency) med information om eleven. Den är värdefull att ha till hands om eleven skulle drabbas av olycka/sjukdomstillstånd under praktikperioden.

Under praktikperiodens första dag bör handledaren gå igenom arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter med eleven. Detta handlar om att visa var brandskyddsutrustning, förbandslåda och telefon finns. Eleven bör också uppmärksammas på ev. riskfyllda arbetsmoment och vad som gäller kring dessa. Om eleven utför arbetsuppgifter ensam bör han/hon kunna nå handledaren via telefon.

Samarbete mellan skola och arbetsplats

Under praktikperioden besöker eller ringer någon från skolan arbetsplatsen. Vid besöket/samtalet önskar vi kunna diskutera elevens kunskapsutveckling.

Vid frågor är du som handledare alltid välkommen att kontakta skolan. Telefonnummer 010-244 26 10. Fråga efter elevens mentor.

Avtal och andra dokument

Innan praktikperioden börjar får handledaren ett brev som innehåller bedömningsformulär, en ICE-blankett, en närvarorapport och två likalydande avtal, samt ett förfrankerat returkuvert. Arbetsplatsen behåller det ena avtalet och återsänder det andra avtalet tillsammans med närvarorapporten och bedömningsformuläret till skolan när praktikperioden är slut.