Handlingsplaner

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum ska känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt.

Verksamheten ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Planen mot diskriminering och kränkande behandling revideras varje år och innehåller bl.a. information om de aktuella prioriteringar som verksameheten har beslutat sig för att arbeta med. 

Rutiner för stöd och särskilt stöd

I våra rutiner för stöd och särskilt stöd kan du ta del av hur vi arbetar för att alla elever ska nå så långt som möjligt mot utbildningens mål.

"Skolan har som uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål." (Källa: 1 kap 4§ och 3 kap. 3§ i Skollagen).

Alkohol- och drogpolicy

I vår alkohol- och drogpolicy kan du ta del av hur vi arbetar förebyggande och åtgärdande kring brukande av tobak, alkohol och droger.

Elevhälsoplan

Elevhälsoplanen beskriver hur vi arbetar med elevhälsa inom verksamheten. I planen finns information om hur vi är organiserade, våra ansvarsområden, arbetsmetoder och rutiner. Den synliggör även att vi har en samlad elevhälsa för att kunna möta elevers behov av både medicinska-, psykologiska-, psykosociala- och specialpedagogiska insatser. Planen uppdateras och revideras inför varje nytt läsår. 

Kris- och katastrofplan

I händelse av katastroftillstånd och/eller krisberedskap följer verksamheten sin Kris- och katastrofplan.

Den revideras varje år och innehåller aktuella telefonnummer till viktiga kontaktpersoner. Verksamhetschef ansvarar för att uppdatera planen och har det övergripande ansvaret vid en katastrof och krissituation. Planen finns tillgänglig för personal i inloggat läge på Vklass. 

Samlingsplatser vid utrymning

Vid utrymning av lokalerna, till exempel vid brandlarm, finns två samlingsplatser

  • Flaggstången som är placerad mellan vägen och innerplanen
  • Eken vid Skogens Hus