Handlingsplaner

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum ska känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt.

Verksamheten ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Planen mot diskriminering och kränkande behandling revideras varje år och kompletteras med en årlig utvecklingsplan.

Kris- och katastrofplan

I händelse av katastroftillstånd och/eller krisberedskap följer verksamheten sin Kris- och katastrofplan.

Den revideras varje år och innehåller aktuella telefonnummer till viktiga kontaktpersoner. Verksamhetschef ansvarar för att uppdatera planen och har det övergripande ansvaret vid en katastrof och krissituation. 

Samlingsplatser vid utrymning

Vid utrymning av lokalerna, till exempel vid brandlarm, finns två samlingsplatser

  • Flaggstången som är placerad mellan vägen och innerplanen
  • Eken vid Skogens Hus