Frånvarohantering

Vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum används det webbaserade systemet Vklass för att rapportera elevers frånvaro.

Vklass kan nås via webbsida eller mobilapp (för Iphone och Android) och ger möjlighet för vårdnadshavare att ta del av sitt (omyndiga) barns frånvaro, göra sjukanmälningar eller ansöka om ledighet.

För att kunna logga in i Vklass behövs inloggningsuppgifter. Du kan även logga in med Bank-Id.

När eleven fyllt 18 år kan vårdnadshavaren inte längre komma åt uppgifterna om sitt barn. Den myndiga eleven kan dock medge att vårdnadshavare även i fortsättningen får se uppgifterna som finns i Vklass. Vid önskemål om detta, kontakta skolan.

Om frånvaron överstiger 20 % per månad

Skolan har rutiner för att uppmärksamma och förebygga elevers frånvaro. Elever som är frånvarande mer än 20 % under en månad (oavsett anledning) kommer att kontaktas av skolans elevhälsoteam. Syftet är att utreda elevens behov av insatser utifrån anledningen till frånvaron. Är eleven omyndig tas även kontakt med vårdnadshavare. 

Rutin för frånvarohantering (pdf-fil, 693 kB)

Kartläggning av frånvaro (pdf-fil, 501 kB) (mentor ansvarar)

Vid längre sjukfrånvaro

Om sjukfrånvaron är långvarig eller ofta återkommande måste eleven inkomma med ett läkarintyg. 

Vad händer vid ogiltig frånvaro?

Ogiltig frånvaro är all frånvaro som är utöver sjukfrånvaro eller beviljad ledighet, d.v.s. skolk och/eller sen ankomst till lektionerna.

När frånvaron på grund av skolk eller sen ankomst kommer upp till 4 timmar under en trettiodagarsperiod får elev och omyndig elevs vårdnadshavare ett meddelande via Vklass (till de epostadresser som är registrerade i Vklass). Om den ogiltiga frånvaron trots detta fortsätter går ytterligare ett meddelande ut via Vklass (till de epostadresser som är registrerade i Vklass). Då rapporteras även den ogiltiga frånvaron till CSN, Centrala studiestödsnämnden, som kan besluta att studiebidraget upphör.