JUST - Psykologi/psykiatri

Här beskriver vi vad bilden visar
Foto: Anna Wennberg

Kursinformation

Kursdatum: Inget planerat kurstillfälle finns. Planeras preliminärt att gå våren 2025.

Plats: Jönköping  

Kursform: Föreläsningar, rollspel, falldiskussioner och litteraturstudier. Kunskapsprov genomförs genom utvärdering av gruppdiskussioner och rollspel.

 

Föreläsare

Överläkare Marie Proczkowska och psykolog Richard Stenmark

Kursens innehåll

Förberedelser: Deltagarna ska före kursen skicka in fallbeskrivningar på patientfall (1-2 fall/deltagare) som har varit utmanande ur ett psykologiskt perspektiv (icke tandvårdmässigt), både för tandläkaren och för patient/tandläkarrelationen.

Kursupplägg: Kursen syftar till att öka deltagarnas kunskaper i hur odontologiska behandlingar och omhändertagande kan anpassas efter den vuxna patientens psykiska ohälsa, psykiska sjukdom eller tillstånd. Detta kommer att belysas genom föreläsningar och diskussioner kring inlärningsteori, anknytning och kopplingar till de psykiska sjukdomars uppkomst och förståelse för aktuella symtom. Dessutom genomförs rollspel där utmanande situationer tas upp och där det ges direkthandledning kring dessa situationer. Rollspel bygger på de fall som deltagarna har skickat in.

Mål: Att belysa psykisk ohälsa samt sjukdom med medföljande funktionsnedsättning och hur dessa påverkar orofaciala sjukdomars tillstånd och utveckling. Att förstå hur andra somatiska tillstånd samt smärttillstånd kan interagera och påverka patienten. Ge kunskap om hur motivation till beteendeförändringar kan påverkas. Att kunna tillämpa metoder som syftar till beteendeförändring i positiv riktning samt utvärdering av dessa insatser. Att förstå vikten av hur patientens och anhörigas reaktioner, livssituation/sociala situation påverkar och påverkas av psykisk ohälsa.

 

Mer specifikt kommer kursen att

  • Ge en bild av de vanligaste psykiatriska diagnoserna och dess konsekvenser för behandling och bemötande.
  • Ge perspektiv på hur psykisk ohälsa kan påverka personens förmåga att se kort- och långsiktiga konsekvenser.
  • Belysa upplevelse av tandvårdssituationen utifrån diagnos och behov av omhändertagande.
  • Belysa vilka principer man kan använda för att förstå patientens situation, kunna arbeta med förändring samt utvärdera effekten i den kliniska behandlingssituationen.
  • Diskutera hur olika former av undvikande av smärta och jobbiga känslor/ångest hos patienter och behandlare kan påverka behandlingssituationen samt belysa strategier att hantera detta.
  • Genom rollspel och diskussioner lära vad vi har för hanteringsmöjligheter när vi står i den specifika behandlingssituationen där problem har uppstått.
  • Lära hur vi kan tänka, agera och balansera validering kontra förändring i komplexa behandlingssituationer.
  • Belysa aspekter om hur vi tar hand om oss själva för att orka ta hand om andra; yrkesroll, yrkesidentitet och privatliv.

 

Bevakningslista

Anmäl dig till vår bevakningslista nedan för att bli meddelad via mejl när ett nytt kurstillfälle finns publicerat.

Bevakningslista JUST psykologi/psykiatri (Extern länk)

 

Kontaktperson

Utbildningssamordnare
E-post: utbildning.folktandvarden@rjl.se