Kapacitets- och produktionsstyrning

I Region Jönköpings län är målet att inom hälso- och sjukvården arbeta med kapacitets- och produktionsstyrning (KPS) på ett systematiskt och faktabaserat arbetssätt med verksamhetens planering, styrning och uppföljning utifrån invånarnas behov.
Respektive direktör beslutar om vilka verksamheter som ska starta upp KPS-arbetet och prioriterar införandeordning. En överenskommelse görs mellan direktör och respektive verksamhet där bland annat mål, förväntningar, tidplan och uppföljning preciseras för den enskilda verksamheten/processen.

Nedan kan du ta del av några goda exempel från olika verksamheter som arbetat med Kapacitets- och produktionsstyrning.

KPS inom barnhälsovården

KPS inom kvinnohälsovården

Erfarenheter från KPS-arbete inom Region Jönköpings län