Processledning

För att skapa arbetslag som är effektiva, välfungerande, med hög motivation behövs bra processledning. Det handlar om arbetsgrupper som styrs av en gemensam vision och ett gemensamt mål. Dessa team ska samtidigt ges plats för mångfald och individuella ambitioner.

Processledning är ett arbetssätt för förbättring. Kunskaper i processledning behövs i många av de vanliga angreppssätten för förbättring. Processledning handlar om att styra verksamheten effektivt och att kontinuerligt skapa förutsägbara resultat. Processledning baserar sig på principen processyn vilket innebär att man fokuserar på det som skapar värde i organisationen.

I vårt utvecklingsarbete i Region Jönköpings län lär vi genom att göra. Erfarenheten visar att vi lär oss bättre om vi lär tillsammans och att alla medarbetare och patienter har mycket att bidra med.

Den stora förbättringspotentialen finns i förenklade och förnyade arbetssätt i processerna. Vi behöver utveckla våra arbetssätt, för att vi blir bra på att ta hand om allas kunskap och erfarenheter samt sprida dessa. Vi behöver skapa djupare förståelse och metoder för teamutveckling där patienten och vårdgivaren är del av samma system.

Genom att identifiera, kartlägga och leda viktiga processer i organisationen kan stora vinster uppnås i form av bättre kvalitet, lägre kostnader, kortare ledtider och bättre miljöprestanda.

Våra medarbetare behöver förstå och utveckla sina egna arbetssätt men också att se patientens process och väg genom vården, från prevention → symtom → kontakt → utredning → diagnosbeslut → behandling/rehabilitering/palliativ vård → uppföljning. För att individanpassa vårdprocessen krävs ett strukturerat arbetssätt och att synliggöra hela vårdkedjan och skapa en helhet av delarna.

Den verkliga utmaningen ligger i att se det gamla invanda med nya ögon! Qulturum har flera program och aktiviteter där processledning är en del.