Förbättringskunskap

Förbättringskunskap är ett samlande begrepp för de olika teorier och vetenskaper som används för att lyckas med förändringar som ska leda till hållbara förbättringar, utveckling och innovation av verksamheter och arbetssätt.

Förbättringskunskap används idag både inom näringsliv och offentlig verksamhet. Qulturum har arbetat med förbättringskunskap sedan mitten av 90-talet.

Inom hälso- och sjukvården är förbättringskunskap ett gemensamt kompetensområde för vårdens professioner, verksamhet och utbildning där utmaningen består av att integrera och utveckla tillsammans. Det handlar om en gemensam och oavbruten strävan från vårdpersonal, patienter, anhöriga, forskare, ekonomer, planerare och lärosäten att göra förändringar som leder till förbättrat patientresultat, bättre rutiner och bättre lärande.

Förbättringskunskap är en "översättning" av William Edwards Demings engelska uttryck "Profound knowledge", det vill säga den grundläggande kunskap som du och jag behöver ha för att lyckas med förändringsarbete. Detta innebär:

 • kunskap om system och systemförståelse
 • metoder att mäta resultat och att analysera och förstå variation för att till exempel se om en process är stabil
 • förändringspsykologi
 • ledarskap och lärandestyrt förändringsarbete

Begreppet är nära besläktat med kvalitetsutveckling och ständiga förbättringar. I Sverige används det mest inom vården. Socialstyrelsen har i sin skrift "God vård - om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården" presenterat riktlinjer för hur förbättringskunskap kan tillämpas i svensk hälso- och sjukvård. (Skriften är en vägledning till författningssamling SOSFS 2005:12)

William Edwards Deming kom fram till sina teorier och testade dem när han var verksam i Japan på 50- och 60-talet. Där stöttade han bland annat den japanska bilindustrin. Han spred sedan sina idéer i USA till den amerikanska industrin. Än i dag hålls flera så kallade Demingseminarier varje år i USA.

På Qulturum har vi genomfört denna typ av seminarium två gånger under ledning av demingspecialister från USA, som också bidragit till vårt arbete med Kvalitet som organisationsstrategi (Quality as a Business Strategy).

Åtta kunskapsdomäner

Dartmouth Medical School, USA, har tagit fram en förfinad beskrivning av vad förbättringskunskap är, i form av åtta kunskapsdomäner:

 1. Vården som process, system
 2. Variation och mätningar
 3. Kund-/patientfokusering
 4. Leda, följa och göra förändringar i vården (= metoder och kunskaper för att designa och testa förändringar i komplexa vårdorganisationer och förståelse för detta på alla nivåer i organisationen)
 5. Samarbete
 6. Social kontext och samhällsansvar
 7. Utveckla ny, lokalt användbar kunskap
 8. Professionell kunskap för olika discipliner och att anpassa och knyta ihop den till alla övriga områden 1- 7.

Förbättringskunskap ingår numera i masterutbildningar om ledarskap och ledning i hälso- och sjukvård till exempel på Hälsohögskolan i Jönköping och Växjö universitet; och som delkurser i vissa grundutbildningar på vårdhögskolor och universitet i Sverige.

ATP har som målsättning att i grunden utveckla förutsättningarna för modern klinisk förändringsledning och systematiskt utvecklingsarbete i hälso- och sjukvården och omsorgen.

Utbildningen är framtagen av Jönlöping Academy for improvement in Health and Welfare och Qulturum tillsammans med samverkanspartners. Kursen genomförs i nära samarbete med Intermountain Healthcare (IMHC). Brent James har under mer än 25 år drivit sin ATP på IMHC och fler än 3000 ledande personer inom sjukvård och omsorg har gått utbildningen.

Mer information om ATP (Extern länk)