Frågor och svar om samskapande

Säkerställ goda förberedelser, genomförande och uppföljning av möten:

 • Tillgång till information, förberedelsematerial och mötesinbjudningar
 • Skapa ett öppet och vänligt klimat under mötena där alla kan komma till tals
 • Kommunicera tydligt, undvik förkortningar och förklara medicinska begrepp
 • Var öppen för att höra både positiva och negativa berättelser/erfarenheter och frågor utifrån nya/andra perspektiv
 • Utse kontaktperson till patientrepresentanten. Ha regelbundna avstämningar
  om uppdraget

Hälso- och sjukvården har mer av en servicelogik än en produktionslogik. En service sker ”alltid” i samskapande. Alltså finns samskapande redan i hälso- och sjukvården men graden av samskapande kan utvecklas och förändras med stöd av olika angreppssätt och metoder.

Personcentrering är ett etiskt förhållningssätt. Den personcentrerade etiken utgår från att människor har rätt till inflytande över det som berör den egna personen, hälsan och i förlängningen det egna livet.

Vården sker i samskapande mellan patienten, dennes närstående och vårdpersonal.

Patientkontrakt stödjer samskapandet genom en överenskommelse. Utgångspunkten är patientens behov, resurser och erfarenheter som tillsammans med vårdens kompetenser ger individuella överenskommelser som stöd för en god hälsa.

Tips för att skapa förutsättningar för personen med egen erfarenhet som patient/närstående att vara en jämlik partner:

 • Ta hänsyn till olika personliga förutsättningar att medverka, till exempel funktionsnedsättningar
 • Ha respekt och förmåga att lyssna
 • Tydliga roller
 • Tydliga förväntningar
 • Öppen kommunikation
 • Delat ägarskap
 • Ge och få feedback

För profession - arbete med patient- och närståendemedverkan (pdf) (Extern länk)

 • ”Patientens” levda verklighet, egna resurser, behov och förutsättningar
 • Hälso- och sjukvårdssystemets levda verklighet, känslan av vad som fungerar/inte fungerar
 • Evidens och beprövad erfarenhet i praktiken
 • ”Professionens” levda verklighet, resurser, behov och stödsystem

Det är viktigt att reflektera kring om det finns risk för att samskapande med en person, med egen erfarenhet/grupp, ger negativ effekt för en annan grupp. Finns risk att resurssvaga individer/grupper inte blir hörda/sedda?

Intervjuer kan användas för att till exempel söka förståelse för hur människor uppfattar sin livsvärld, sitt mående eller en genomförd insats. Samtal ger möjlighet att lära känna andra människor.

Metoder för invånarmedverkan-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se) (Extern länk)