Qulturum

Qulturumhuset

Qulturum erbjuder hjälp och stöd i arbetet med att förändra system snarare än traditionella kurser

Qulturums uppdrag är att främja utveckling och förbättringsarbete som bidrar till ett bra liv i en attraktiv region.

Vi använder moderna metoder och välbeprövade förbättringsverktyg för att förstärka en kultur av lärande, öppenhet och samarbete.

Esther och hennes närstående är våra fiktiva invånare. De hjälper oss att hålla fokus på vårt uppdrag, för vem och varför vi finns till.

Vår verksamhetsidé

Qulturum strävar efter att vara en ledande gemensam mötesplats för nytänkande, kreativ samverkan, metodutveckling och kompetensutveckling. Vi erbjuder:

Coachande stöd vid förbättringsarbete och innovation för att förbättra arbetssätt, processer och bemötande. Vi underlättar för verksamheter att samskapa förbättringar och innovationer med dem som verksamheten finns till för. Vi stödjer mätningar och analys.

Samlärande, nätverk, workshops, utbildning och träning inom ämnen som förbättringsmetodik, ledarskap och patientsäkerhet. Genom vårt tränings- och simuleringscentrum, Metodikum, möjliggör vi simulering och klinisk träning.

Spridning av kunskap genom att delge framgångsrika metoder och erfarenheter från projekt inom Region Jönköpings län och internationellt. Vi genomför årligen två större konferenser, en nationell och en internationell, som rekommenderas för alla som är intresserade av förbättringsarbete inom hälsa och välfärd.

Vårt arbete genomsyras av Region Jönköpings läns fem ledningsstrategier, som baseras på forskning om vad som kännetecknar framgångsrika organisationer.

Cirklar på rad med beskrivning av Region Jönköpings ledningsstrategier

Med samskapande i fokus

Qulturum samverkar med unika nätverk lokalt, regionalt, nationellt och internationellt

Lokalt samarbetar vi med flertalet lärosäten.  Regionalt verkar vi i systemet för kunskapsstyrning genom deltagande i arbete tillsammans med Region Kalmar län och Region Östergötland. Nationellt samverkar vi med Sveriges Kommuner och Regioner samt olika myndigheter inom hälsa och välfärd. Vi bistår i utredningar och utvecklingsarbeten samt delar erfarenheter med andra regioners utvecklingsenheter. Qulturum är delaktig och drivande i flertalet internationella nätverk och har flertalet internationella partnerskap.

Qulturum samskapar med invånare och verksamheter. Allas delaktighet är betydelsefull för resultatet och våra medarbetare bidrar med sakkunskap och erfarenhet inom områden såsom:  

  • Förbättringskunskap och innovation
  • Samskapande
  • Produktion- och kapacitetsstyrning,
    processorientering, logistik
  • Kvalitativ och kvantitativ datainsamling och analys
  • Kunskapsstyrning och kvalitetsregister
  • Pedagogik och lärande
  • Chefs- och ledningsutveckling
  • Patientsäkerhet