Kompetensutveckling

I Region Jönköpings län finns det många möjligheter till utveckling. Ditt eget engagemang är en drivkraft till hur du kan utvecklas i din yrkesroll.
Det är en framgångsfaktor att ha delaktiga och engagerade medarbetare. Det är viktigt att alla medarbetare ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling. Den utgör ett inslag i företags och organisationers strategiska kompetensförsörjning. Det är ett långsiktigt och strategiskt arbete som är avgörande för organisationens överlevnad och konkurrenskraft.

För att utvecklas i sitt yrke krävs relevant kompetensutveckling, som syftar till att medarbetare och ledning får möjlighet att utveckla sig inom sin yrkesroll genom att delta i olika former av utbildningar och kurser. Målet är att höja kompetensen i linje med organisationens behov och att öka engagemanget både hos en individ och hos företaget. Det handlar om att få medarbetare med rätt kompetens i förhållande till krav och behov.

Kompetensutveckling är inte bara utbildning, det är en del av det dagliga arbetet.

Qulturum medverkar, som en del i sin verksamhet, även med att erbjuda stöd och samverkan i arbetet som rör yrkes- och funktionsspecifik kompetensutveckling. Det kan till exempel vara att tillsammans med uppdragsgivaren arrangera konferenser/aktiviteter för speciella yrkesgrupper. Här kan Qulturum bidra med att vara till hjälp att kontakta föredragshållare, medverka med inslag om förbättrings- och utvecklingsarbete, processorientering, systematiskt kvalitetsarbete, processutveckling, coaching, mätningar med mera.