Om Metodikum

Metodikum i Region Jönköpings län - En öppen mötesplats Metodikum är en specialiserad utvecklings- och utbildningsenhet där medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg erbjuds möjlighet till simuleringsträning, färdighetsträning samt kurser och utbildningar som utgår från behov i den kliniska vardagen.

Det finns möjlighet att träna såväl det enkla och handgreppsmässiga, till mer komplicerade situationer och tillstånd där olika professioner arbetar tillsammans.

Med hjälp av avancerade datoriserade simulatorer och simulerade miljöer skapas kliniska situationer där färdigheter kan prövas och tränas individuellt och i team i en nära nog verklig miljö. De senaste pedagogiska principerna används för att effektivt träna praktiska sätt att tänka och agera i den kliniska vardagen.

Pedagogik och lärande

  • Den snabba tekniska utvecklingen inom vård och omsorg kräver ett livslångt lärande – både för att upprätthålla kompetens och lära nytt.
  • Det är idag otänkbart att som tidigare "träna" i det dagliga arbetet, dels av säkerhetsmässiga, men också av etiska och pedagogiska skäl.
  • Att känna trygghet och att träna i lugn och ro är viktiga förutsättningar.