Historik

Svartvitt fotografi på Tenhults folkskola där lantmannaskolan höll till mellan åren 1912-1914.
Lantmannaskolan startade 1912 i Tenhults folkskolas lokaler. Fotokälla: Johansson, Carl Einar. I begynnelsen – och sedan.

Tenhults naturbruksgymnasium är ett av Sveriges äldsta naturbruksgymnasium. Skolan startade under namnet Tenhults lantmannaskola redan 1912.

Tidigare hade utbildningen ambulerat runt på olika gods i Jönköpings län med start på Bjädesjöholm i Myresjö socken år 1842. Vid den tiden ansåg man att det var enklare att flytta undervisningen än att eleverna skulle resa till en fast skola.

Skolbyggnadens uppkomst

Den 16 november 1912 invigs lantmannaskolan i Tenhult. Utbildningen är förlagd till folkskolans lokaler, men något internat/elevboende finns ännu inte. Eleverna får istället hyra rum ute i byn.

Två år senare flyttar utbildningen in i egna lokaler i en nyuppförd skolbyggnad utmed gamla Nässjövägen i centrala Tenhult. Inte heller nu finns något elevboende på skolan.

1933 brinner lantmannaskolan ner och undervisningen flyttar till lanthushållsskolans lokaler. Några år tidigare hade man för skoljordbrukets räkning köpt gården Vårhaga som låg alldeles utanför Tenhult. Och när man efter branden ska uppföra en ny skolbyggnad väljer man att bygga den på Vårhagas mark. Och här finns vi än i dag!

1935 står dagens skolbyggnad/huvudbyggnad färdig med expedition och undervisningssalar på första våningen, elevrum på andra våningen och kök och matsal i bottenvåningen. Allt sedan dess har skolan växt och utökats med en mängd olika byggnader och utbildningar.

Numera består skolan av en mjölkproduktionsanläggning i Klevarp med mjölkkor och ungdjur, en hästanläggning i Riddersberg med välutbildade hopp- dressyr- och travhästar, en trädgård med växthus, frilandsodling, fruktträd och biodling, en djurvårdsanläggning med många olika djurslag allt från reptiler, gnagare, fåglar, amfibier och leddjur till olika lantraser samt maskincentrum med verkstad och smedja. I huvudbyggnaden finns undervisningssalar, matsal, bibliotek, kansli och lärarrum. Därutöver finns andra undervisningslokaler, sporthall och internat. Skolans totala areal uppgår till cirka 280 hektar.

Skolans utveckling

 • Den 1 november 1912 startar Tenhults lantmannaskola en vinterkurs med jordbrukslära och husdjurslära som huvudämnen. Fram till 1971 är detta skolans huvudkurs.
 • I mitten av 30-talet tillkommer en fyramånaders fortsättningskurs som är förlagd till sommarhalvåret. I denna kurs ingår även en kontrollassistentutbildning.
 • I början av 60-talet ersätter man fortsättningskursen med en husdjurskurs och en kontrollassistentutbildning.
 • 1962 startar skolan förberedande kurser till vinterkursen, praktiskteoretiska sommarkurser som främst är avsedda för elever som saknar praktik. För att driva dessa kurser behöver skolan mer areal och man börjar arrendera mark i Klevarp.
 • 1963 byter skolan namn till Tenhults lantbruksskola.
 • 1971 blir skolan gymnasieskola och en tvåårig jordbrukslinje tar vid. Likaså införs läsårstider liknande de vi har i dag. Skolan får inte längre heta Tenhults lantbruksskola utan kallas för Vårhagaskolan. Nu börjar även många tjejer söka in till skolan och antalet elever ökar dramatiskt.
 • 1975 köper man Vägverkets intilliggande lokaler som så småningom görs om till maskinundervisningslokaler.
 • 1981 byggs nya elevbostäder med enkelrum och plats för 91 elever. Likaså står sporthallen färdig samma år.
 • 1984 övertar skolan driften av Riddersbergs säteri och skoljordbruket får ytterligare 85 ha åker- och betesmark.
 • I mitten av 80-talet tillåts skolor återigen att genom sitt namn visa vad för slags utbildning de erbjuder och skolan återtar nu sitt gamla namn Tenhults lantbruksskola.
 • 1992 blir skolan naturbruksgymnasium och byter namn till Tenhults Naturbruksgymnasium. Den tvååriga jordbrukslinjen försvinner och alla gymnasieutbildningar blir treåriga program. Stallet i Riddersberg står färdigt, ladugården renoveras och ett växthus uppförs. Skolan erbjuder nu två inriktningar – jordbruk och häst. Därmed blir skolan troligen först i landet med att erbjuda gymnasieprogram med inriktning mot häst.
 • 1995 invigs rid- och körhallen i Riddersberg och med måttet 40x90 m är den en av Europas största. I dag inrymmer ena kortsidan läktare, kontor, lektionssalar och matsal på bekostnad av att måttet minskat till 40x80 m. I dag räknas ridhallen till en av Nordens största.
 • Sedan 1997 bedriver Tenhults naturbruksgymnasium ekologiskt jordbruk i enlighet med KRAVS regler. Ungefär vid samma tidpunkt börjar skolan även erbjuda trädgårdskurser. Och ytterligare några år senare erbjuder skolan trädgård som en egen inriktning inom naturbruksprogrammet. Även trädgårdsodlingen bedrivs i enlighet med KRAVS regler.
 • År 2000 erhåller Tenhults naturbruksgymnasium Jönköpings kommuns miljöpris.
 • 2001 blir djurvård en egen inriktning inom naturbruksprogrammet. Dessförinnan har djurvård endast erbjudits som enstaka kurs.
 • 2003 brinner skolans ladugård ner. Även djurvården drabbades. Nötdjuren flyttades till Bogla och senare samma år invigds ett nytt ungdjursstall i Klevarp.
 • 2004 står djurvårdsanläggningen färdig.
 • 2007 står den nya mjölkproduktionsanläggningen färdig i Klevarp med plats för 65 mjölkkor. Samma år byggs skolans matsal ut med sittplatser för 100 personer. 
 • 2012 firar skolan 100 år.
 • 2013 startar Region Jönköpings län Grön rehabilitering i samarbete med Tenhults naturbruksgymnasium. Verksamheten är förlagd till skolan och den vänder sig till personer med långvarig sjukskrivning till följd av stressrelaterad ohälsa. Efter några år byter Grön rehabilitering namn till Naturunderstödd rehabilitering (NUR). Vid årsskiftet 2022/2023 tar rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping över ansvaret för verksamheten som nu byter namn till Naturbaserad rehabilitering. 
 • Under åren 2018-2023 görs stora investeringar på maskinsidan inom lantbruk.  
 • 2019 tilldelas skolan Jönköpings läns klimatpris.
 • I början av april 2019 rivs den gamla vackra stallbyggnaden vid hästanläggningen i Riddersberg, eftersom den anses vara i så dåligt skick att renovering ej är möjlig. I samband med detta inreder man den ena kortsidan av ridhuset med tillfälliga tävlingsboxar dit skolhästarna flyttas och verksamheten kan på så sätt fortsätta under byggnationen av ett helt nytt toppmodernt stall.
 • I januari 2020 flyttar hästarna in i det nya stallet som utformats utifrån ett pedagogiskt och ergonomiskt perspektiv med bland annat utgödslingslucka i varje box, grovfodervagn på räls som går över ett gemensamt foderbord samt två uppvärmda skötselhus där det ena har inretts utifrån skötsel av ridhästar och deras utrustning och det andra utifrån skötsel av travhästar. Skötselhusen fungerar även som pedagogiska miljöer. 
 • I mars 2020 skickas eleverna hem från skolan med anledning av covid-19-pandemin, och i princip all undervisning övergår till fjärrundervisning. Denna form av undervisning pågår, med ett fåtal undantag, mer eller mindre ända fram till skolavslutningen 2021.
 • I november 2020 beslutar regionfullmäktige att Tenhults naturbruksgymnasium ska få medel för att kunna investera i nya lokaler för djurvården.
 • Under vårterminen tar bygget av två nya hus på djurvården fart, och i slutet av vårterminen 2023 står byggnaderna färdiga att tas i bruk. De nya lokalerna är utformade för att förbättra djurvårdsutbildningen med ändamålsenliga djuravdelningar, undersökningsrum för djursjukvård, anpassade lektionssalar, kontor med mera. Samma år nomineras dessa byggnader till Stadsbyggnadspriset 2023, Jönköping kommun, i kategorin god arkitektur.

Huvudman

Skolans huvudman var från början Hushållningssällskapet i Jönköpings län. Sedan 1943 ägs och drivs skolan av Landstinget i Jönköpings län som från och med 1 januari 2015 heter Region Jönköpings län. I regionen finns ytterligare ett naturbruksgymnasium, vår systerskola Stora Segerstad naturbrukscentrum.