Historik

Svartvitt fotografi på Tenhults folkskola där lantmannaskolan höll till mellan åren 1912-1914.
Lantmannaskolan startade 1912 i Tenhults folkskolas lokaler. Fotokälla: Johansson, Carl Einar. I begynnelsen – och sedan.

Tenhults Naturbruksgymnasium är ett av Sveriges äldsta naturbruksgymnasium. Skolan startade under namnet Tenhults lantmannaskola redan 1912.

Tidigare hade utbildningen ambulerat runt på olika gods i Jönköpings län med start 1842 på Bjädesjöholm i Myresjö socken. Vid den tiden ansåg man att det var enklare att flytta undervisningen än att eleverna skulle resa till en fast skola.

Skolbyggnadens uppkomst

Den 16 november 1912 invigdes lantmannaskolan i Tenhult. Skolans utbildning var då förlagd till folkskolans lokaler och något internat fanns inte. Eleverna fick istället hyra rum ute i byn. Två år senare flyttade utbildningen in i egna lokaler i en nyuppförd skolbyggnad utmed gamla Nässjövägen i centrala Tenhult. Inte heller då fanns något internat. 1933 brann skolan ner och undervisningen förlades till lanthushållsskolans lokaler. Några år tidigare hade man köpt gården Vårhaga för skoljordbrukets räkning. Gården låg alldeles utanför Tenhult. När man återigen skulle uppföra en ny skolbyggnad valde man därför att bygga den på Vårhagas mark. Här finns vi än i dag!

Dagens skolbyggnad/huvudbyggnad stod färdig 1935. På den tiden inrymdes undervisningssalar och expedition på första våningen, elevrum på andra våningen och kök och matsal i bottenvåningen. Sedan dess har skolan växt och utökats med en mängd olika byggnader och utbildningar.

Numera består skolan av en mjölkproduktionsanläggning i Klevarp med mjölkkor och ungdjur, en hästanläggning i Riddersberg med välutbildade hopp- dressyr- och travhästar, en trädgård med växthus, frilandsodling, fruktträd och biodling, en djurvårdsanläggning med många olika djurslag allt från – reptiler, gnagare, fåglar, amfibier och leddjur till olika lantraser – samt maskincentrum med verkstad och smedja. I huvudbyggnaden finns undervisningssalar, matsal, bibliotek, kansli och lärarrum. Därutöver finns andra undervisningslokaler, sporthall och internat. Skolans totala areal uppgår till cirka 280 hektar.

Skolans utveckling

 • Skolans utbildning startade den 1 november 1912 med en 21 veckors vinterkurs med jordbrukslära och husdjurslära som huvudämnen. Fram till 1971 var detta skolans huvudkurs.
 • I mitten av 30-talet tillkom en fyramånaders fortsättningskurs förlagd till sommarhalvåret. I denna kurs ingick även en kontrollassistentutbildning.
 • I början av 60-talet ersatte man fortsättningskursen med en husdjurskurs och en kontrollassistentutbildning.
 • 1962 startade skolan förberedande kurser till vinterkursen, praktiskteoretiska sommarkurser, främst avsedda för elever som saknade praktik. För att driva dessa kurser behövde skolan mer areal och man började arrendera mark i Klevarp.
 • 1963 bytte skolan namn till Tenhults lantbruksskola.
 • 1971 blev skolan gymnasieskola och en tvåårig jordbrukslinje tog vid. Likaså infördes läsårstider liknande de vi har i dag. Skolan fick inte längre heta Tenhults lantbruksskola utan kallades istället Vårhagaskolan. Nu började även många tjejer söka in till skolan och antalet elever ökade dramatiskt.
 • 1975 köpte man Vägverkets lokaler som så småningom gjordes om till maskinundervisningslokaler.
 • 1981 byggdes nya elevbostäder med enkelrum och plats för 91 elever. Likaså stod sporthallen färdig samma år.
 • 1984 övertog skolan driften av Riddersberg och skoljordbruket fick ytterligare 85 ha åker och bete.
 • I mitten av 80-talet tilläts skolorna att genom sitt namn återigen visa vad för slags utbildning de erbjöd och skolan återtog sitt gamla namn Tenhults lantbruksskola.
 • 1992 blev skolan naturbruksgymnasium och bytte då också namn till Tenhults Naturbruksgymnasium. Den tvååriga jordbrukslinjen försvann och alla gymnasieutbildningar blev treåriga program. Stallet i Riddersberg stod färdigt, ladugården renoverades och ett växthus uppfördes. Skolan erbjöd nu två inriktningar – jordbruk och häst. Därmed blev skolan så gott som först i landet med att erbjuda gymnasieprogram med inriktning mot häst.
 • 1995 invigdes rid- och körhallen på Riddersberg. Med måtten 40x90 m blev den en av Europas största. I dag inrymmer ena kortsidan läktare, kontor, lektionssalar och matsal på bekostnad av att måttet minskat till 40x80 m. I dag räknas ridhallen till en av Nordens största.
 • Sedan 1997 har Tenhults naturbruksgymnasium bedrivit ekologiskt jordbruk i enlighet med KRAVS regler. Vid ungefär samma tidpunkt började skolan erbjuda trädgårdskurser och några år senare blev trädgård, vars grödor också är KRAV-märkta, en egen inriktning inom naturbruksprogrammet på skolan. 
 • År 2000 fick skolan Jönköpings kommuns miljöpris.
 • 2001 blev djurvård en egen inriktning. Dessförinnan hade djurvård endast erbjudits som enstaka kurs.
 • 2003 brann skolans ladugård ner. Även djurvården drabbades. Nötdjuren flyttades till Bogla och senare samma år invigdes ett nytt ungdjursstall i Klevarp.
 • 2004 stod djurvårdsanläggningen färdig.
 • 2007 stod den nya mjölkproduktionsanläggningen färdig i Klevarp med plats för 65 mjölkkor. Samma år byggdes matsalen i huvudbyggnaden ut med sittplatser för 100 personer. 
 • 2012 firade skolan 100 år.
 • 2013 startade Region Jönköpings län Grön rehabilitering på Tenhults naturbruksgymnasium, en verksamhet som vänder sig till personer med långvarig sjukskrivning till följd av stressrelaterad ohälsa. Efter några år bytte verksamheten namn till NUR, Naturunderstödd rehabilitering. Från och med årsskiftet 2023 kommer verksamheten att flyttas över och ligga under rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping samt byta namn till Naturbaserad rehabilitering. Men lokalerna kommer att vara desamma ute i Klevarp intill skolans mjölkproduktionsanläggning. 
 • Under åren 2018-2022 gjordes stora investeringar på maskinsidan inom lantbruk.  
 • 2019 tilldelas skolan Jönköpings läns klimatpris.
 • I början av april 2019 revs den gamla vackra stallbyggnaden vid hästanläggningen i Riddersberg eftersom den ansågs vara i så dåligt skick att renovering ej var möjlig. I samband med detta fick hästarna flyttas in i ridhuset där ena kortsidan inreddes med tävlingsboxar och med tillfälliga bodar som fick funktionen sadel- och selkammare. Det nya stallbygget tog sedan fart och stod klart precis innan årsskiftet.
 • I januari 2020 flyttade hästarna in i det nya toppmoderna stallet som utformats utifrån ett pedagogiskt och ergonomiskt perspektiv med bland annat modern och effektiv utgödsling i varje box, grovfodervagn som går över ett gemensamt foderbord samt två uppvärmda skötselhus där det ena inretts utifrån skötsel av ridhästar och deras utrustning och det andra utifrån skötsel av travhästar. Skötselhusen fungerar även som pedagogiska miljöer. 
 • I mars 2022 skickades eleverna hem från skolan med anledning av covid-19-pandemin och i princip all undervisning övergick till fjärrundervisning. Detta pågick mer eller mindre ända fram till skolavslutningen 2021.
 • I november 2020 beslutade regionfullmäktige att skolan skulle få medel för att kunna investera i nya lokaler på djurvården. Bygget påbörjades under vårterminen 2021 och omfattar två hus som bland annat kommer att inhysa större och bättre anpassade djuravdelningar och lektionssalar samt en avdelning för djursjukvård, kontor med mera.

Huvudman

Skolans huvudman var från början Hushållningssällskapet i Jönköpings län. Sedan 1943 ägs och drivs skolan av Landstinget i Jönköpings län som från och med 1 januari 2015 heter Region Jönköpings län. I regionen finns ytterligare ett naturbruksgymnasium, vår systerskola Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium.