Historik

Tenhults Naturbruksgymnasium är ett av Sveriges äldsta naturbruksgymnasium. Skolan startade under namnet Tenhults lantmannaskola redan 1912.

Tidigare hade utbildningen ambulerat runt på olika gods i Jönköpings län med start 1842 på Bjädesjöholm i Myresjö socken. På den tiden ansåg man att det var enklare att flytta undervisningen än att eleverna skulle resa till en fast skola.

Skolbyggnadens uppkomst

Den 16 november 1912 invigdes lantmannaskolan i Tenhult. Skolans utbildning var då förlagd till folkskolans lokaler och något internat fanns inte. Eleverna fick istället hyra rum ute i byn. Två år senare flyttade utbildningen in i egna lokaler i en nyuppförd skolbyggnad utmed gamla Nässjövägen i centrala Tenhult. Inte heller då fanns något internat. 1933 brann skolan ner och undervisningen förlades till lanthushållsskolans lokaler. Några år tidigare hade man köpt gården Vårhaga för skoljordbrukets räkning. Gården låg alldeles utanför Tenhult. När man återigen skulle uppföra en ny skolbyggnad valde man därför att bygga den på Vårhagas mark. Här finns vi än i dag!

Dagens skolbyggnad/huvudbyggnad stod färdig 1935. På den tiden inrymdes undervisningssalar och expedition på första våningen, elevrum på andra våningen och kök och matsal i bottenvåningen. Sedan dess har skolan växt och utökats med en mängd olika byggnader och utbildningar.

Numera består skolan av en mjölkproduktionsanläggning i Klevarp med mjölkkor och ungdjur, en hästanläggning i Riddersberg med välutbildade hopp- dressyr- och travhästar, en trädgård med växthus, frilandsodling, fruktträd och biodling, en djurvårdsanläggning med många olika djurslag allt från – reptiler, gnagare, fåglar, amfibier och leddjur till olika lantraser – samt maskincentrum med verkstad och smedja. I huvudbyggnaden finns undervisningssalar, matsal, bibliotek, kansli och lärarrum. Därutöver finns andra undervisningslokaler, sporthall och internat. Skolans totala areal uppgår till cirka 280 hektar.

Skolans utveckling

 • Skolans utbildning startade den 1 november 1912 med en 21 veckors vinterkurs med jordbrukslära och husdjurslära som huvudämnen. Fram till 1971 var detta skolans huvudkurs.
 • I mitten av 30-talet tillkom en fyramånaders fortsättningskurs förlagd till sommarhalvåret. I denna kurs ingick även en kontrollassistentutbildning.
 • I början av 60-talet ersatte man fortsättningskursen med en husdjurskurs och en kontrollassistentutbildning.
 • 1962 startade skolan förberedande kurser till vinterkursen, praktiskteoretiska sommarkurser, främst avsedda för elever som saknade praktik. För att driva dessa kurser behövde skolan mer areal och man började arrendera mark i Klevarp.
 • 1963 bytte skolan namn till Tenhults lantbruksskola.
 • 1971 blev skolan gymnasieskola och en tvåårig jordbrukslinje tog vid. Likaså infördes läsårstider liknande de vi har i dag. Skolan fick inte längre heta Tenhults lantbruksskola utan kallades istället Vårhagaskolan. Nu började även många tjejer söka in till skolan och antalet elever ökade dramatiskt.
 • 1975 köpte man Vägverkets lokaler som så småningom gjordes om till maskinundervisningslokaler.
 • 1981 byggdes nya elevbostäder med enkelrum och plats för 91 elever. Likaså stod sporthallen färdig samma år.
 • 1984 övertog skolan driften av Riddersberg och skoljordbruket fick ytterligare 85 ha åker och bete.
 • I mitten av 80-talet tilläts skolorna att genom sitt namn återigen visa vad för slags utbildning de erbjöd och skolan återtog sitt gamla namn Tenhults lantbruksskola.
 • 1992 blev skolan naturbruksgymnasium och bytte då också namn till Tenhults Naturbruksgymnasium. Den tvååriga jordbrukslinjen försvann och alla gymnasieutbildningar blev treåriga program. Stallet i Riddersberg stod färdigt, ladugården renoverades och ett växthus uppfördes. Skolan erbjöd nu två inriktningar – jordbruk och häst. Därmed blev skolan så gott som först i landet med att erbjuda gymnasieprogram med inriktning mot häst.
 • 1995 invigdes rid- och körhallen på Riddersberg. Med måtten 40x90 m blev den en av Europas största. I dag inrymmer ena kortsidan läktare, kontor, lektionssalar och matsal på bekostnad av att måttet minskat till 40x80 m. I dag räknas ridhallen till en av Nordens största.
 • Sedan 1997 har Tenhults naturbruksgymnasium bedrivit ekologiskt jordbruk i enlighet med KRAVS regler. Vid ungefär samma tidpunkt började skolan erbjuda trädgårdskurser och några år senare blev trädgård, vars grödor också är KRAV-märkta, en egen inriktning inom naturbruksprogrammet på skolan. 
 • År 2000 fick skolan Jönköpings kommuns miljöpris.
 • 2001 blev djurvård en egen inriktning. Dessförinnan hade djurvård endast erbjudits som enstaka kurs.
 • 2003 brann skolans ladugård ner. Även djurvården drabbades. Nötdjuren flyttades till Bogla och senare samma år invigdes ett nytt ungdjursstall i Klevarp.
 • 2004 stod djurvårdsanläggningen färdig.
 • 2007 stod den nya mjölkproduktionsanläggningen färdig i Klevarp med plats för 65 mjölkkor. Samma år byggdes matsalen i huvudbyggnaden ut med sittplatser för 100 personer.

Huvudman

Skolans huvudman var från början Hushållningssällskapet i Jönköpings län. Sedan 1943 ägs och drivs skolan av Landstinget i Jönköpings län som från och med 1 januari 2015 heter Region Jönköpings län. I regionen finns ytterligare ett naturbruksgymnasium, vår systerskola Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium.