Elevhälsa

Vi på Tenhults naturbruksgymnasium arbetar för en trygg skola. I samverkan med lärare och övrig personal arbetar elevhälsoteamet för att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever.

Elevhälsan består av ett elevhälsoteam som träffas regelbundet, minst en gång i veckan. Teamet leds av skolans rektor och därutöver ingår även biträdande rektor, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare samt vid behov verksamhetschef, elevhälsochef, psykolog och skolläkare.

Elevhälsoteamet arbetar bland annat förebyggande för att till exempel motverka diskriminering, kränkande behandling och drogbruk. Sedan 2019 är vi hbtq-diplomerade. 

Därutöver arbetar elevhälsoteamet för hjälpa de elever som är i behov av hjälp och stöd för att klara sina studier och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Detta sker oftast i samverkan med andra, främst lärare eller annan pedagogisk personal. Här ser vi också vårdnadshavare som en ovärderlig resurs och som alltid är välkommen att höra av sig till oss.

Vid behov samverkar vi även med andra instanser utanför skolan såsom polis, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomshabiliteringen och sociala myndigheter.