Vid katastrof och kris

Katastrof- och krisberedskapsplan för Sörängens folkhögskola.

Detta dokument skall användas vid katastrof- och/eller krisberedskapssituationer på Sörängens folkhögskola. Med katastrof avses en allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga till det akuta behovet och belastningen är så hög att normala kvalitetskrav trots adekvata åtgärder inte längre kan upprätthållas.

Kris och beredskapsplan.pdf (pdf-fil, 445 kB)

Rektor ansvarig

Vid katastrof har rektor ett övergripande ansvar. Rektor kontaktar berörda myndigheter, tjänsteman i beredskap (TIB) samt förvaltningschef inom regional utveckling.

Larma alltid via 112 om brand uppstår på skolan eller vid tillbud där räddningspersonal och/eller polis  behövs. Via larmnumret 112  nås även TIB (tjänsteman i beredskap) som är regionens och skolans jourperson i krissituationer.

TIB kontaktas alltid om inte krisgruppen nås eller vid rektors frånvaro.

Brandövning genomförs varje år med kursdeltagare i skolan och på internatet.

Personalen genomgår vart tredje år kurs i hjärt- och lungräddning. Hjärtstartare finns placerad vid skolhusets nedre våning vid anslagstavlorna utanför biblioteket. 

Vid kriser sammankallas skolans krisgrupp. I samtliga boenden och i rektorshusets sammanträdesrum finns krispärm med telefonnummer till krisgruppen och med krisplaner enligt nedan. Dessa krisplaner utvärderas, revideras vid behov samt minst en gång per år i krisgruppen. 

 

Rektor informerar alltid förvaltningschef eller annan person i stabsledningen.
Förvaltningschef kontaktar vid behov TIB, säkerhetssamordnare och informatör.
Rektor hanterar alla kontakter med berörda parter utanför skolan samt media och delegerar uppgifter vid behov. Rektor sammankallar personal och i förekommande fall kursdeltagare för gemensam information när denna finns.

Finns inte rektor tillgänglig hanteras ovan av förvaltningschef.

Rektor ansvarar för att alla händelser enligt ovan utvärderas, analyseras och dokumenteras senast en månad efter händelsen.

Vid läsårets början uppdateras all personal om skolans kris- och katastrofplan. Brandövning genomförs med kursdeltagare vid läsårets början.

Uppdaterad 2020-02-11