Rutin för disciplinära deltagarärenden

På Sörängens folkhögskola hjälps vi alla åt för att få en så bra arbetsmiljö som möjligt. Varje kursdeltagare ska utvecklas i sin takt, efter sina behov i en lugn, stimulerande och trygg miljö. Ibland är det nödvändigt att vidta åtgärder om någon skulle bryta mot uppsatta regler.

Folkhögskolan är en utbildningsform som styrs av breda målsättningar och det finns få gemensamma regler. De statliga bidrag som folkhögskolorna får för att driva sin verksamhet fördelas av Folkbildningsrådet. Det finns regler kopplade till bidragen, men Folkbildningsrådet har inte som uppgift att granska och kontrollera skolorna. Skollagen gäller inte och det finns inga statliga läroplaner för folkhögskolor.

För dig som studerar på folkhögskola betyder det att det är rektor eller skolans styrelse som fattar de flesta beslut som påverkar din situation och dina rättigheter på skolan. För att alla ska veta vad som gäller har skolan har tagit beslut om vilka regler som gäller på skolan.

För att stärka den rättsliga ställningen för alla som studerar på en folkhögskola finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). FSR kan aldrig ändra skolans beslut, däremot ger rådet rekommendationer till skolan. Hittills har de flesta skolor som anmälts följt rekommendationen från FSR.

1     Disciplinära åtgärder

För vad eller vid vilka situationer kan disciplinära åtgärder vidtas?

Till exempel vid:

 • fall av diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling
 • våldsamma handlingar
 • brott mot skolans ordningsregler/trivselregler
 • stöld eller andra brottsliga handlingar mot skolan
 • brott mot skolans drog- och alkoholpolicy
 • upprepad hög frånvaro som påverkar möjligheten att fullfölja utbildningen
 • brott mot hyreskontrakt eller sanitär olägenhet i boendet
 • obetalda räkningar till skolan

Om du som deltagare uppfyller något av ovan beskrivna exempel kan skolan vidta fyra olika disciplinära åtgärder:

 1. Muntlig varning
 2. Skriftlig varning
 3. Tillfällig avstängning
 4. Avskiljande från utbildningen

Varningar tar formen av en överenskommelse med skolan. I överenskommelsen ska det vara tydligt vilka krav som ställs på dig som deltagare för att inte skolan ska vidta ytterligare åtgärder. Tre skriftliga varningar under ett och samma läsår går vidare till prövning om avstängning/avskiljande från utbildningen.

I de flesta fall är den första disciplinära åtgärden skolan vidtar en muntlig varning, följd av en skriftlig varning om beteendet som föranledde den muntliga varningen upprepar sig. I allvarliga fall kan dock ett beslut av rektor om tillfällig avstängning vara den första åtgärden, direkt följd av ett beslut i styrelsen för utbildningen om avskiljande.

Tillfällig avstängning innebär att du som deltagare stängs av från undervisningen under en kortare period då utredning pågår. Som längst två veckor. Internatplatsen kan vara möjlig att ha kvar under avstängning men en individuell bedömning görs varje gång. Tillfällig avstängning kan också innebära att du som deltagare inte har möjlighet att bo på skolans område men fortsatt kan delta i studierna under dagtid. Hur den aktuella avstängningen ser ut beslutas av rektor.

Under utredningen ska rektor höra alla inblandade parter och tydliggöra grunden för en eventuell rekommendation till styrelsen för utbildningen om avskiljande. Utifrån detta gör styrelsen för utbildningen en bedömning och fattar ett oberoende beslut.

Avskiljande innebär att du som deltagare avslutar sin skoltid på Region Jönköpings läns folkhögskolor och därmed också sägs upp från din internatplats.

Rektor beslutar om disciplinära åtgärder vad gäller muntlig och skriftlig varning och tillfällig avstängning upp till två veckor. Skolans styrelse fattar beslut rörande avskiljande, i dessa fall bistår rektorn sektionschef för Utbildning och kompetensförsörjning med underlag för beslut. Rektor informerar dig som deltagare om möjligheterna att överklaga, anmäla eller framföra klagomål.

Skolans styrelse består av Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitets (ANA). Ärenden till skolans styrelse bereds av sektionschef för Utbildning och kompetensförsörjning.

2     Rutiner för disciplinära ärenden

Alla disciplinära åtgärder dokumenteras och meddelas skriftligt av rektor. Alla ärenden följs upp. Alla brott polisanmäls. Internatboendet regleras i ett särskilt hyreskontrakt med tillhörande ordningsregler. Skolan följer en särskild ordning när det gäller hantering av disciplinära ärenden, enligt nedanstående fyra steg:

 1. Steg 1. Muntlig varning
  Du som deltagare kallas till ett samtal med kursansvarig lärare samt ev. kurator och/eller rektor. Du tilldelas en muntlig varning och i samtalet tydliggörs på vilket sätt du har brutit mot skolans ordningsregler eller värdegrund. Du informeras även om vad som är nästa steg om du inte följer skolans regler.
 2. Steg 2. Skriftlig varning
  Du som deltagare kallas till ett samtal med kursansvarig lärare, rektor och ev. kurator. Du tilldelas en skriftlig varning. I samtalet och i brevet framkommer på vilket sätt du har brutit mot skolans ordningsregler eller värdegrund. Du informeras även om vad som är nästa steg om du inte följer skolans regler. Du som deltagare undertecknar brevet som en bekräftelse på att du har läst och förstått betydelsen av varningen.
 3. Steg 3. Avstängning
  Om den skriftliga överenskommelsen inte efterlevs beslutar rektor om avstängning från utbildningen. Vid avstängning informeras du muntligt och skriftligt om vilken typ av avstängning som avses och även om hur lång tid avstängningen gäller. Avstängning från undervisning kan även ske under tid för utredning. Utredningen fungerar som underlag för ett definitivt beslut. I grova fall där studerande eller personal utsätts för risk stänger rektor omedelbart av. Beslut om avstängning av studerande fattas av rektor.
 4. Steg 4. Avskiljande
  Om det i utredningen rektor gör framkommer skäl för fortsatt avstängning, om det disciplinära brottet är allvarligt eller om de sammantagna disciplinära brotten tillsammans visar att det inte är lämpligt att du som deltagare går kvar på utbildningen – för din eller någon annans skull – föreslår rektor att du ska avskiljas från utbildningen. Rektor lämnar då över ärendet till sektionschef för Utbildning och kompetensförsörjning. Underlaget som lämnas över innehåller en sammanställning över:
 5. de disciplinära åtgärder som vidtagits och vad de lett till,
 6. den genomförda utredningen
 7. ett förslag till avskiljande med hänvisning till grund för avskiljandet.

Styrelsen för utbildningen tar därefter beslut om du ska avskiljas från utbildningen eller inte.

3     Överklaga ett beslut

Om du som deltagare vill överklaga ett beslut eller framföra klagomål på hur ett ärende hanterats av skolan vänder du dig till rektor. Om du önskar klaga på rektors hantering vänder du dig till sektionschef för Utbildning och kompetensförsörjning i Region Jönköpings län. Nästa steg är presidiet i ANA och om du fortfarande har klagomål kan du vända dig till FSR.

Ordning för överklagan:

 1. Rektor
 2. Sektionschef för Utbildning och kompetensförsörjning i Region Jönköpings län
 3. Presidiet för ANA
 4. Folkhögskolans studeranderättsliga råd (FSR)

Det du inte har möjlighet att få prövat är satta studieomdömen och behörighetsgivningar.

För att stärka den rättsliga ställningen för alla som studerar på en folkhögskola finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).

FSR kan aldrig ändra skolans beslut, däremot ger rådet rekommendationer till skolan. Hittills har de flesta skolor som anmälts följt rekommendationen från FSR.

Vill du veta hur FSR har resonerat i olika ärenden? Läs mer på www.folkbildningsradet.se/fsr (Extern länk) Mail: fsr@folkbildningsradet.se